Psalms 48

سرود و مزمور بنی قورح

1خداوند بزرگ است و بی‌نهایت مجید، در شهر خدای ما و در کوه مقدس خویش.
2جمیل در بلندی‌اش و شادی تمامی جهان است کوه صهیون، در جوانب شمال، قریه پادشاه عظیم.
3خدا در قصرهای آن به ملجای بلند معروف است.
4زیرا اینک پادشاهان جمع شدند، و با هم درگذشتند.
5ایشان چون دیدندمتعجب گردیدند. و در حیرت افتاده، فرار کردند.
6لرزه بر ایشان در آنجا مستولی گردید و دردشدید مثل زنی که می‌زاید.
7تو کشتیهای ترشیش را به باد شرقی شکستی.
8چنانکه شنیده بودیم، همچنان دیده‌ایم، در شهر یهوه صبایوت، در شهر خدای ما؛ خدا آن را تا ابدالاباد مستحکم خواهد ساخت، سلاه.
9‌ای خدا در رحمت توتفکر کرده‌ایم، در اندرون هیکل تو.
10‌ای خداچنانکه نام تو است، همچنان تسبیح تو نیز تااقصای زمین. دست راست تو از عدالت پر است.
11کوه صهیون شادی می‌کند و دختران یهودا به وجد می‌آیند، به‌سبب داوریهای تو.
12صهیون را طواف کنید و گرداگرد او بخرامید و برجهای وی را بشمارید.
13دل خود را به حصارهایش بنهید و در قصرهایش تامل کنید تا طبقه آینده رااطلاع دهید.
14زیرا این خدا، خدای ماست تاابدالاباد و ما را تا به موت هدایت خواهد نمود.

Copyright information for FarsiOPV