Psalms 86

دعای داود

1ای خداوند گوش خود را فراگرفته، مرامستجاب فرما زیرا مسکین و نیازمندهستم!
2جان مرا نگاه دار زیرا من متقی هستم. ای خدای من، بنده خود را که بر تو توکل دارد، نجات بده.
3‌ای خداوند بر من کرم فرما زیرا که تمامی روز تو را می‌خوانم!
4جان بنده خود را شادمان گردان زیرا‌ای خداوند جان خود را نزد توبرمی دارم.
5زیرا تو‌ای خداوند، نیکو و غفارهستی و بسیار رحیم برای آنانی که تو رامی خوانند.
6‌ای خداوند دعای مرا اجابت فرما وبه آواز تضرع من توجه نما!
7در روز تنگی خودتو را خواهم خواند زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود.
8‌ای خداوند در میان خدایان مثل تونیست و کاری مثل کارهای تو نی.
9‌ای خداوندهمه امت هایی که آفریده‌ای آمده، به حضور توسجده خواهند کرد و نام تو را تمجید خواهندنمود.
10زیرا که تو بزرگ هستی و کارهای عجیب می‌کنی. تو تنها خدا هستی.

11‌ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا درراستی تو سالک شوم. دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم.
12‌ای خداوند خدای من تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجیدخواهم کرد تا ابدالاباد.
13زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از هاویه اسفل رهانیده‌ای.
14‌ای خدا متکبران بر من برخاسته اندو گروهی از ظالمان قصد جان من دارند و تو را در مد نظر خود نمی آورند.
15و تو‌ای خداوندخدای رحیم و کریم هستی. دیر غضب و پر ازرحمت و راستی.
16بسوی من التفات کن و بر من کرم فرما. قوت خود را به بنده ات بده و پسر کنیزخود را نجات‌بخش.
17علامت خوبی را به من بنما تا آنانی که از من نفرت دارند آن را دیده، خجل شوند زیرا که تو‌ای خداوند مرا اعانت کرده و تسلی داده‌ای.

Copyright information for FarsiOPV