Psalms 89

قصیده ایتان ازراحی

1رحمت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید. امانت تو را به دهان خود نسلابعد نسل اعلام خواهم کرد.
2زیرا گفتم رحمت بنا خواهد شد تا ابدالاباد و امانت خویش را درافلاک پایدار خواهی ساخت.
3با برگزیده خودعهد بسته‌ام. برای بنده خویش داود قسم خورده‌ام.
4که ذریت تو را پایدار خواهم ساخت تا ابدالاباد و تخت تو را نسلا بعد نسل بنا خواهم نمود، سلاه.
5و آسمانها کارهای عجیب تو را‌ای خداوند تمجید خواهند کرد و امانت تو را درجماعت مقدسان.
6زیرا کیست در آسمانها که باخداوند برابری تواند کرد؟ و از فرزندان زورآوران که را با خداوند تشبیه توان نمود؟
7خدا بی‌نهایت مهیب است در جماعت مقدسان و ترسناک است بر آنانی که گرداگرد او هستند.
8‌ای یهوه خدای لشکرها! کیست‌ای یاه قدیرمانند تو؟ و امانت تو، تو را احاطه می‌کند.
9برتکبر دریا تو مسلط هستی. چون امواجش بلندمی شود، آنها را ساکن می‌گردانی.
10رهب را مثل کشته شده خرد شکسته‌ای. به بازوی زورآورخویش دشمنانت را پراکنده نموده‌ای.
11آسمان از آن تو است و زمین نیز از آن تو. ربع مسکون وپری آن را تو بنیاد نهاده‌ای.
12شمال و جنوب راتو آفریده‌ای. تابور و حرمون به نام تو شادی می‌کنند.
13بازوی تو با قوت است. دست توزورآور است و دست راست تو متعال.
14عدالت و انصاف اساس تخت تو است. رحمت و راستی پیش روی تو می‌خرامند.

15خوشابحال قومی که آواز شادمانی رامی دانند. در نور روی تو‌ای خداوند خواهندخرامید.
16در نام تو شادمان خواهند شد تمامی روز و در عدالت تو سرافراشته خواهند گردید.
17زیرا که فخر قوت ایشان تو هستی و به رضامندی تو شاخ ما مرتفع خواهد شد.
18زیراکه سپر ما از آن خداوند است و پادشاه ما از آن قدوس اسرائیل.
19آنگاه در عالم رویا به مقدس خود خطاب کرده، گفتی که نصرت را بر مردی زورآور نهادم و برگزیده‌ای از قوم را ممتاز کردم.
20بنده خود داود را یافتم و او را به روغن مقدس خود مسح کردم.
21که دست من با او استوارخواهد شد. بازوی من نیز او را قوی خواهدگردانید.
22دشمنی بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پسر ظلم بدو اذیت نخواهد رسانید.
23و خصمان او را پیش روی وی خواهم گرفت و آنانی را که ازاو نفرت دارند مبتلا خواهم گردانید.
24و امانت ورحمت من با وی خواهد بود و در نام من شاخ اومرتفع خواهد شد.
25دست او را بر دریا مستولی خواهم ساخت و دست راست او را بر نهرها.
26او مرا خواهد خواند که تو پدر من هستی، خدای من و صخره نجات من.
27من نیز او رانخست زاده خود خواهم ساخت، بلندتر ازپادشاهان جهان.
28رحمت خویش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالاباد و عهد من با اواستوار خواهد بود.
29و ذریت وی را باقی خواهم داشت تا ابدالاباد و تخت او را مثل روزهای آسمان.

30اگر فرزندانش شریعت مرا ترک کنند، و دراحکام من سلوک ننمایند،
31اگر فرایض مرابشکنند، و اوامر مرا نگاه ندارند،
32آنگاه معصیت ایشان را به عصا تادیب خواهم نمود وگناه ایشان را به تازیانه‌ها.
33لیکن رحمت خود رااز او برنخواهم داشت و امانت خویش را باطل نخواهم ساخت.
34عهد خود را نخواهم شکست و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد.
35یک چیز را به قدوسیت خود قسم خوردم و به داود هرگز دروغ نخواهم گفت.
36که ذریت اوباقی خواهد بود تا ابدالاباد و تخت او به حضورمن مثل آفتاب،
37مثل ماه ثابت خواهد بود تاابدالاباد و مثل شاهد امین در آسمان، سلاه.
38لیکن تو ترک کرده‌ای و دور انداخته‌ای و بامسیح خود غضبناک شده‌ای.
39عهد بنده خودرا باطل ساخته‌ای و تاج او را بر زمین انداخته، بی‌عصمت کرده‌ای.
40جمیع حصارهایش راشکسته و قلعه های او را خراب نموده‌ای.
41همه راه گذران او را تاراج می‌کنند و او نزد همسایگان خود عار گردیده است.
42دست راست خصمان او را برافراشته، و همه دشمنانش را مسرورساخته‌ای.
43دم شمشیر او را نیز برگردانیده‌ای واو را در جنگ پایدار نساخته‌ای.
44جلال او راباطل ساخته و تخت او را به زمین انداخته‌ای.
45ایام شبابش را کوتاه کرده، و او را به خجالت پوشانیده‌ای، سلاه.

46تا به کی‌ای خداوند خود را تا به ابد پنهان خواهی کرد و غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟
47به یاد آور که ایام حیاتم چه کم است. چرا تمامی بنی آدم را برای بطالت آفریده‌ای؟
48کدام آدمی زنده است که موت رانخواهد دید؟ و جان خویش را از دست قبرخلاص خواهد ساخت؟ سلاه.
49‌ای خداوندرحمت های قدیم تو کجاست؟ که برای داود به امانت خود قسم خوردی.
50‌ای خداوند ملامت بنده خود را به یاد آور که آن را از قومهای بسیاردر سینه خود متحمل می‌باشم.
51که دشمنان توای خداوند ملامت کرده‌اند، یعنی آثار مسیح تورا ملامت نموده‌اند.
52خداوند متبارک باد تاابدالاباد. آمین و آمین.

Copyright information for FarsiOPV