Psalms 100

آواز شادمانی

1ای تمامی روی زمین خداوند راآواز شادمانی دهید.
2خداوند را باشادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیاید.
3بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید. ما قوم اوهستیم و گوسفندان مرتع او.
4به دروازه های او باحمد بیایید و به صحنهای او با تسبیح! او را حمدگویید و نام او را متبارک خوانید!
5زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالاباد.

Copyright information for FarsiOPV