Psalms 112

سعادت شخص خداترس

1هللویاه! خوشابحال کسی‌که ازخداوند می‌ترسد و در وصایای اوبسیار رغبت دارد.
2ذریتش در زمین زورآورخواهند بود. طبقه راستان مبارک خواهند شد.
3توانگری و دولت در خانه او خواهد بود وعدالتش تا به ابد پایدار است.
4نور برای راستان در تاریکی طلوع می‌کند. او کریم و رحیم و عادل است.
5فرخنده است شخصی که رئوف و قرض دهنده باشد. او کارهای خود را به انصاف استوارمی دارد.
6زیرا که تا به ابد جنبش نخواهد خورد. مرد عادل تا به ابد مذکور خواهد بود.
7از خبر بدنخواهد ترسید. دل او پایدار است و بر خداوندتوکل دارد.
8دل او استوار است و نخواهد ترسیدتا آرزوی خویش را بر دشمنان خود ببیند.
9بذل نموده، به فقرا بخشیده است؛ عدالتش تا به ابدپایدار است. شاخ او با عزت افراشته خواهد شد.
10شریر این را دیده، غضبناک خواهد شد. دندانهای خود را فشرده، گداخته خواهد گشت. آرزوی شریران زایل خواهد گردید.

Copyright information for FarsiOPV