Psalms 122

سرود درجات از داود

شادمان می‌شدم چون به من می گفتند: «به خانه خداوند برویم.»
پایهای ما خواهد ایستاد، به اندرون دروازه های تو، ای اورشلیم!
‌ای اورشلیم که بنا شده‌ای مثل شهری که تمام با هم پیوسته باشد،
که بدانجااسباط بالا می‌روند، یعنی اسباط یاه، تا شهادت باشد برای اسرائیل و تا نام یهوه را تسبیح بخوانند.
زیرا که در آنجا کرسیهای داوری بر پاشده است، یعنی کرسیهای خاندان داود.

برای سلامتی اورشلیم مسالت کنید. آنانی که تو را دوست می‌دارند، خجسته حال خواهندشد.
سلامتی در باره های تو باشد، و رفاهیت درقصرهای تو.
به‌خاطر برادران و یاران خویش، می‌گویم که سلامتی بر تو باد.
به‌خاطرخانه یهوه خدای ما، سعادت تو را خواهم طلبید.

Copyright information for FarsiOPV