Psalms 124

سرود درجات از داود

اگر خداوند با ما نمی بود، اسرائیل الان بگوید؛
اگر خداوند با مانمی بود، وقتی که آدمیان با ما مقاومت نمودند،
آنگاه هر آینه ما را زنده فرو می‌بردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود.
آنگاه آبها ما راغرق می‌کرد و نهرها بر جان ما می‌گذشت.
آنگاه آبهای پر زور، از جان ما می‌گذشت.

متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت.
جان ما مثل مرغ از دام صیادان خلاص شد. دام گسسته شد و ما خلاصی یافتیم.
اعانت ما به نام یهوه است، که آسمان وزمین را آفرید.

Copyright information for FarsiOPV