Psalms 124

سرود درجات از داود

1اگر خداوند با ما نمی بود، اسرائیل الان بگوید؛
2اگر خداوند با مانمی بود، وقتی که آدمیان با ما مقاومت نمودند،
3آنگاه هر آینه ما را زنده فرو می‌بردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود.
4آنگاه آبها ما راغرق می‌کرد و نهرها بر جان ما می‌گذشت.
5آنگاه آبهای پر زور، از جان ما می‌گذشت.

6متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت.
7جان ما مثل مرغ از دام صیادان خلاص شد. دام گسسته شد و ما خلاصی یافتیم.
8اعانت ما به نام یهوه است، که آسمان وزمین را آفرید.

Copyright information for FarsiOPV