Psalms 126

سرود درجات

چون خداوند اسیران صهیون را بازآورد، مثل خواب بینندگان شدیم.
آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم. آنگاه در میان امتها گفتند که «خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است.»

خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیم.
‌ای خداوند اسیران ما راباز آور، مثل نهرها در جنوب.
آنانی که با اشکهامی کارند، با ترنم درو خواهند نمود.
آنکه باگریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد، هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافه های خویش را خواهد آورد.

Copyright information for FarsiOPV