Psalms 126

سرود درجات

1چون خداوند اسیران صهیون را بازآورد، مثل خواب بینندگان شدیم.
2آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم. آنگاه در میان امتها گفتند که «خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است.»

3خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیم.
4‌ای خداوند اسیران ما راباز آور، مثل نهرها در جنوب.
5آنانی که با اشکهامی کارند، با ترنم درو خواهند نمود.
6آنکه باگریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد، هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافه های خویش را خواهد آورد.

Copyright information for FarsiOPV