Psalms 134

سرود درجات

هان خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که شبانگاه درخانه خداوند می‌ایستید!
دستهای خود را به قدس برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید.
خداوند که آسمان و زمین را آفرید، تو را ازصهیون برکت خواهد داد.

Copyright information for FarsiOPV