Psalms 136

سرود سپاسگزاری

1خداوند را حمد گویید زیرا که نیکواست و رحمت او تا ابدالاباد است.

2خدای خدایان را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

3رب‌الارباب را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

4او را که تنها کارهای عجیب عظیم می‌کند، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

5او را که آسمانها را به حکمت آفرید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

6او را که زمین را بر آبها گسترانید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

7او را که نیرهای بزرگ آفرید زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

8آفتاب را برای سلطنت روز، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

9ماه و ستارگان را برای سلطنت شب، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

10که مصر را در نخست زادگانش زد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

11و اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

12با دست قوی و بازوی دراز، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

13او را که بحر قلزم را به دو بهره تقسیم کرد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

14و اسرائیل را از میان آن گذرانید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

15و فرعون و لشکر او را در بحرقلزم انداخت، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

16او را که قوم خویش را در صحرا رهبری نمود، زیرا که رحمت او تاابدالاباد است.

17او را که پادشاهان بزرگ را زد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

18و پادشاهان نامور را کشت، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

19سیحون پادشاه اموریان را، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

20و عوج پادشاه باشان را، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

21و زمین ایشان را به ارثیت داد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

22یعنی به ارثیت بنده خویش اسرائیل، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

23و ما را در مذلت ما به یاد آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

24و مارا از دشمنان ما رهایی داد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

25که همه بشر را روزی می‌دهد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

26خدای آسمانها را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.

Copyright information for FarsiOPV