Psalms 15

مزمور داود

1ای خداوند کیست که در خیمه تو فرودآید؟ و کیست که در کوه مقدس توساکن گردد؟

2آنکه بی‌عیب سالک باشد و عدالت را به‌جاآورد، و در دل خویش راست گو باشد،
3که به زبان خود غیبت ننماید؛ و به همسایه خود بدی نکند و درباره اقارب خویش مذمت را قبول ننماید،
4که در نظر خود حقیر و خوار است وآنانی را که از خداوند می‌ترسند مکرم می‌دارد وقسم به ضرر خود می‌خورد و تغییر نمی دهد.
5نقره خود را به سود نمی دهد و رشوه بر بی‌گناه نمی گیرد.

آنکه این را به‌جا آورد تا ابدالاباد جنبش نخواهد خورد.

Copyright information for FarsiOPV