Psalms 19

برای سالار مغنیان. مزمور داود

1آسمان جلال خدا را بیان می‌کند وفلک از عمل دستهایش خبر می‌دهد.
2روز سخن می‌راند تا روز و شب معرفت را اعلان می‌کند تا شب.
3سخن نیست و کلامی نی و آوازآنها شنیده نمی شود.
4قانون آنها در تمام جهان بیرون رفت و بیان آنها تا اقصای ربع مسکون.
5خیمه‌ای برای آفتاب در آنها قرار داد؛ و او مثل داماد از حجله خود بیرون می‌آید و مثل پهلوان ازدویدن در میدان شادی می‌کند.
6خروجش ازکرانه آسمان است و مدارش تا به کرانه دیگر؛ وهیچ‌چیز از حرارتش مستور نیست.

7شریعت خداوند کامل است و جان رابرمی گرداند؛ شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم می‌گرداند.
8فرایض خداوند راست است و دل را شاد می‌سازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن می‌کند.
9ترس خداوند طاهراست و ثابت تا ابدالاباد. احکام خداوند حق وتمام عدل است.
10از طلا مرغوب تر و از زرخالص بسیار. از شهد شیرینتر و از قطرات شانه عسل.
11بنده تو نیز از آنها متنبه می‌شود، و درحفظ آنها ثواب عظیمی است.

12کیست که سهوهای خود را بداند؟ مرا ازخطایای مخفی‌ام طاهر ساز.
13بنده ات را نیز ازاعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود؛ آنگاه بی‌عیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود.

14سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد، ای خداوند که صخره من و نجات‌دهنده من هستی!

Copyright information for FarsiOPV