Psalms 24

مزمور داود

1زمین و پری آن از آن خداوند است. ربع مسکون و ساکنان آن.
2زیرا که اواساس آن را بر دریاها نهاد. و آن را بر نهرها ثابت گردانید.
3کیست که به کوه خداوند برآید؟ وکیست که به مکان قدس او ساکن شود؟
4او که پاک دست و صاف دل باشد، که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد.
5او برکت را ازخداوند خواهد یافت. و عدالت را از خدای نجات خود.
6این است طبقه طالبان او. طالبان روی تو‌ای (خدای ) یعقوب. سلاه.

7‌ای دروازه‌ها سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود!
8این پادشاه جلال کیست؟ خداوندقدیر و جبار؟ خداوند که در جنگ جبار است.
9‌ای دروازه‌ها، سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود!
10این پادشاه جلال کیست؟ یهوه صبایوت پادشاه جلال اوست. سلاه.

Copyright information for FarsiOPV