Psalms 24

مزمور داود

زمین و پری آن از آن خداوند است. ربع مسکون و ساکنان آن.
زیرا که اواساس آن را بر دریاها نهاد. و آن را بر نهرها ثابت گردانید.
کیست که به کوه خداوند برآید؟ وکیست که به مکان قدس او ساکن شود؟
او که پاک دست و صاف دل باشد، که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد.
او برکت را ازخداوند خواهد یافت. و عدالت را از خدای نجات خود.
این است طبقه طالبان او. طالبان روی تو‌ای (خدای ) یعقوب. سلاه.

‌ای دروازه‌ها سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود!
این پادشاه جلال کیست؟ خداوندقدیر و جبار؟ خداوند که در جنگ جبار است.
‌ای دروازه‌ها، سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود!
10 این پادشاه جلال کیست؟ یهوه صبایوت پادشاه جلال اوست. سلاه.

Copyright information for FarsiOPV