Psalms 29

مزمور داود

1ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوندتوصیف نمایید.
2خداوند را به جلال اسم اوتمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید.
3آواز خداوند فوق آبها است. خدای جلال رعد می‌دهد. خداوند بالای آبهای بسیار است.
4آواز خداوند با قوت است. آوازخداوند با جلال است.
5آواز خداوند سروهای آزاد را می‌شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان رامی شکند.
6آنها را مثل گوساله می‌جهاند. لبنان وسریون را مثل بچه گاو وحشی.
7آواز خداوندزبانه های آتش را می‌شکافد.
8آواز خداوندصحرا را متزلزل می‌سازد. خداوند صحرای قادش را متزلزل می‌سازد.
9آواز خداوند غزالهارا به درد زه می‌اندازد، و جنگل را بی‌برگ می‌گرداند. و در هیکل او جمیع جلال را ذکرمی کنند.
10خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالاباد.

11خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهدنمود.

Copyright information for FarsiOPV