Psalms 33

سرود تسبیح

1ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان رامی شاید.
2خداوند را بربط حمد بگویید. با عودده تار او را سرود بخوانید.
3سرودی تازه برای اوبسرایید. نیکو بنوازید با آهنگ بلند.
4زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است.
5عدالت و انصاف را دوست می‌دارد. جهان از رحمت خداوند پر است.
6به کلام خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او.
7آبهای دریا را مثل توده جمع می‌کند و لجه‌ها را در خزانه‌ها ذخیره می‌نماید.
8تمامی اهل زمین از خداوند بترسند. جمیع سکنه ربع مسکون از او بترسند.
9زیرا که او گفت و شد. او امر فرمود و قایم گردید.
10خداوندمشورت امت‌ها را باطل می‌کند. تدبیرهای قبائل را نیست می‌گرداند.
11مشورت خداوند قائم است تا ابدالاباد. تدابیر قلب او تا دهرالدهور.
12خوشابحال امتی که یهوه خدای ایشان است وقومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است.
13از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست.
14از مکان سکونت خویش نظر می‌افکند، برجمیع ساکنان جهان.
15او که دلهای ایشان را جمیع سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است.
16پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت.
17اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خودکسی را رهایی نخواهد داد.
18اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، برآنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند.
19تاجان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان رادر قحط زنده نگاه دارد.
20جان ما منتظرخداوند می‌باشد. او اعانت و سپر ما است.
21زیرا که دل ما در او شادی می‌کند و در نام قدوس او توکل می‌داریم.
22‌ای خداوندرحمت تو بر ما باد. چنانکه امیدوار توبوده‌ایم.

Copyright information for FarsiOPV