Psalms 37

مزمور داود

1به‌سبب شریران خویشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر.
2زیراکه مثل علف به زودی بریده می‌شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد.

3بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو.
4و در خداوندتمتع ببر، پس مسالت دل تو را به تو خواهد داد.
5طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد.
6و عدالت تو رامثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانندظهر.
7نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش واز شخص فرخنده طریق و مرد حیله گر خود رامشوش مساز.
8از غضب برکنار شو و خشم راترک کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد.
9زیرا که شریران منقطع خواهندشد. و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهندبود.
10هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود. در مکانش تامل خواهی کرد و نخواهد بود.
11واما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید.

12شریر بر مرد عادل شورا می‌کند و دندانهای خود را بر او می‌افشرد.
13خداوند بر او خواهدخندید، زیرا می‌بیند که روز او می‌آید.
14شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان راکشیده‌اند تا مسکین و فقیر را بیندازند وراست روان را مقتول سازند.
15شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد.
16نعمت اندک یک مردصالح بهتر است، از اندوخته های شریران کثیر.
17زیرا که بازوهای شریران، شکسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تایید می‌کند.
18خداوندروزهای کاملان را می‌داند و میراث ایشان خواهدبود تا ابدالاباد.
19در زمان بلا خجل نخواهندشد، و در ایام قحط سیر خواهند بود.
20زیراشریران هلاک می‌شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد. بلی مثل دخان فانی خواهند گردید.
21شریر قرض می‌گیرد ووفا نمی کند و اما صالح رحیم و بخشنده است.
22زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند. و اما آنانی که ملعون وی‌اند، منقطع خواهند شد.
23خداوند قدمهای انسان رامستحکم می‌سازد، و در طریق هایش سرورمی دارد.
24اگر‌چه بیفتد افکنده نخواهد شد زیراخداوند دستش را می‌گیرد.
25من جوان بودم والان پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیده‌ام و نه نسلش را که گدای نان بشوند.
26تمامی روز رئوف است و قرض دهنده. وذریت او مبارک خواهند بود.

27از بدی برکنار شو و نیکویی بکن. پس ساکن خواهی بود تا ابدالاباد.
28زیرا خداوند انصاف را دوست می‌دارد و مقدسان خود را ترک نخواهدفرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالاباد. واما نسل شریر منقطع خواهد شد.
29صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود.
30دهان صالح حکمت را بیان می‌کند و زبان او انصاف را ذکر می‌نماید.
31شریعت خدای وی در دل اوست. پس قدمهایش نخواهد لغزید.
32شریر برای صالح کمین می‌کند و قصد قتل وی می‌دارد.
33خداونداو را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد.
34منتظرخداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوندآن را خواهی دید.
35شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی سبز خود را بهر سومی کشید.
36اما گذشت و اینک نیست گردید و اورا جستجو کردم و یافت نشد.
37مرد کامل راملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است.
38اما خطاکاران جمیع هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد
39و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود.
40وخداوند ایشان را اعانت کرده، نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده، خواهد رهانید. زیرا بر او توکل دارند.

Copyright information for FarsiOPV