Psalms 37

مزمور داود

به‌سبب شریران خویشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر.
زیراکه مثل علف به زودی بریده می‌شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد.

بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو.
و در خداوندتمتع ببر، پس مسالت دل تو را به تو خواهد داد.
طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد.
و عدالت تو رامثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانندظهر.
نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش واز شخص فرخنده طریق و مرد حیله گر خود رامشوش مساز.
از غضب برکنار شو و خشم راترک کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد.
زیرا که شریران منقطع خواهندشد. و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهندبود.
10 هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود. در مکانش تامل خواهی کرد و نخواهد بود.
11 واما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید.

12 شریر بر مرد عادل شورا می‌کند و دندانهای خود را بر او می‌افشرد.
13 خداوند بر او خواهدخندید، زیرا می‌بیند که روز او می‌آید.
14 شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان راکشیده‌اند تا مسکین و فقیر را بیندازند وراست روان را مقتول سازند.
15 شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد.
16 نعمت اندک یک مردصالح بهتر است، از اندوخته های شریران کثیر.
17 زیرا که بازوهای شریران، شکسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تایید می‌کند.
18 خداوندروزهای کاملان را می‌داند و میراث ایشان خواهدبود تا ابدالاباد.
19 در زمان بلا خجل نخواهندشد، و در ایام قحط سیر خواهند بود.
20 زیراشریران هلاک می‌شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد. بلی مثل دخان فانی خواهند گردید.
21 شریر قرض می‌گیرد ووفا نمی کند و اما صالح رحیم و بخشنده است.
22 زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند. و اما آنانی که ملعون وی‌اند، منقطع خواهند شد.
23 خداوند قدمهای انسان رامستحکم می‌سازد، و در طریق هایش سرورمی دارد.
24 اگر‌چه بیفتد افکنده نخواهد شد زیراخداوند دستش را می‌گیرد.
25 من جوان بودم والان پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیده‌ام و نه نسلش را که گدای نان بشوند.
26 تمامی روز رئوف است و قرض دهنده. وذریت او مبارک خواهند بود.

27 از بدی برکنار شو و نیکویی بکن. پس ساکن خواهی بود تا ابدالاباد.
28 زیرا خداوند انصاف را دوست می‌دارد و مقدسان خود را ترک نخواهدفرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالاباد. واما نسل شریر منقطع خواهد شد.
29 صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود.
30 دهان صالح حکمت را بیان می‌کند و زبان او انصاف را ذکر می‌نماید.
31 شریعت خدای وی در دل اوست. پس قدمهایش نخواهد لغزید.
32 شریر برای صالح کمین می‌کند و قصد قتل وی می‌دارد.
33 خداونداو را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد.
34 منتظرخداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوندآن را خواهی دید.
35 شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی سبز خود را بهر سومی کشید.
36 اما گذشت و اینک نیست گردید و اورا جستجو کردم و یافت نشد.
37 مرد کامل راملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است.
38 اما خطاکاران جمیع هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد
39 و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود.
40 وخداوند ایشان را اعانت کرده، نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده، خواهد رهانید. زیرا بر او توکل دارند.

Copyright information for FarsiOPV