Psalms 71

دعای مرد پیر

1در تو‌ای خداوند پناه برده‌ام، پس تا به ابد خجل نخواهم شد.
2به عدالت خودمرا خلاصی ده و برهان. گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات ده.
3برای من صخره سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم. تو به نجات من امر فرموده‌ای، زیرا صخره و قلعه من تو هستی.
4خدایا مرا از دست شریر برهان و از کف بدکار وظالم.

5زیرا‌ای خداوند یهوه، تو امید من هستی و ازطفولیتم اعتماد من بوده‌ای.
6از شکم بر توانداخته شده‌ام. از رحم مادرم ملجای من توبوده‌ای و تسبیح من دائم درباره تو خواهد بود.
7بسیاری را آیتی عجیب شده‌ام. لیکن تو ملجای زورآور من هستی.
8دهانم از تسبیح تو پر است واز کبریایی تو تمامی روز.

9در زمان پیری مرا دور مینداز چون قوتم زایل شود مرا ترک منما.
10زیرا دشمنانم بر من حرف می‌زنند و مترصدان جانم با یکدیگرمشورت می‌کنند
11و می‌گویند: «خدا او را ترک کرده است. پس او را تعاقب کرده، بگیرید، زیرا که رهاننده‌ای نیست.»

12‌ای خدا از من دور مشو. خدایا به اعانت من تعجیل نما.
13خصمان جانم خجل و فانی شوند.

14و اما من دائم امیدوارخواهم بود و بر همه تسبیح تو خواهم افزود.
15زبانم عدالت تو را بیان خواهد کرد و نجاتت راتمامی روز. زیرا که حد شماره آن را نمی دانم.
16در توانایی خداوند یهوه خواهم آمد. و ازعدالت تو و بس خبر خواهم داد.
17‌ای خدا ازطفولیتم مرا تعلیم داده‌ای و تا الان، عجایب تو رااعلان کرده‌ام.
18پس‌ای خدا، مرا تا زمان پیری وسفید مویی نیز ترک مکن، تا این طبقه را از بازوی تو خبر دهم و جمیع آیندگان را از توانایی تو.
19خدایا عدالت تو تا اعلی علیین است. توکارهای عظیم کرده‌ای. خدایا مانند تو کیست؟
20‌ای که تنگیهای بسیار و سخت را به ما نشان داده‌ای، رجوع کرده، باز ما را زنده خواهی ساخت؛ و برگشته، ما را از عمق های زمین برخواهی آورد.
21بزرگی مرا مزید خواهی کرد وبرگشته، مرا تسلی خواهی بخشید.
22پس من نیزتو را با بربط خواهم ستود، یعنی راستی تو را‌ای خدای من. و تو را‌ای قدوس اسرائیل با عود ترنم خواهم نمود.
23چون برای تو سرود می‌خوانم لبهایم بسیار شادی خواهد کرد و جانم نیز که آن را فدیه داده‌ای.
24زبانم نیز تمامی روز عدالت تورا ذکر خواهد کرد. زیرا آنانی که برای ضرر من می‌کوشیدند خجل و رسوا گردیدند.

Copyright information for FarsiOPV