Psalms 87

مزمور و سرود بنی قورح

1اساس او در کوههای مقدس است.
2خداوند دروازه های صهیون رادوست می‌دارد، بیشتر از جمیع مسکن های یعقوب.
3سخنهای مجید درباره تو گفته می‌شود، ای شهر خدا! سلاه.
4رهب و بابل را ازشناسندگان خود ذکر خواهم کرد. اینک فلسطین و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است.
5ودرباره صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شده‌اند. و خود حضرت اعلی آن را استوارخواهد نمود.
6خداوند چون امت‌ها رامی نویسد، ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولدشده است، سلاه.
7مغنیان و رقص کنندگان نیز. جمیع چشمه های من در تو است.

Copyright information for FarsiOPV