Psalms 96

بزرگی و جلال خدا

1یهوه را سرود تازه بسرایید! ای تمامی زمین خداوند را بسرایید!
2خداوند رابسرایید و نام او را متبارک خوانید! روز به روزنجات او را اعلام نمایید.
3در میان امت‌ها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومها.
4زیرا خداوند، عظیم است و بی‌نهایت حمید. و او مهیب است بر جمیع خدایان.
5زیراجمیع خدایان امت‌ها بتهایند، لیکن یهوه آسمانهارا آفرید.
6مجد و جلال به حضور وی است وقوت و جمال در قدس وی.

7‌ای قبایل قوم‌ها خداوند را توصیف نمایید! خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایید!
8خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید! هدیه بیاورید و به صحنهای او بیایید!
9خداوندرا در زینت قدوسیت بپرستید! ای تمامی زمین ازحضور وی بلرزید!
10در میان امت‌ها گوییدخداوند سلطنت گرفته است. ربع مسکون نیزپایدار شد و جنبش نخواهد خورد. قومها را به انصاف داوری خواهد نمود.

11آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نماید.
12صحرا و هر‌چه در آن است، به وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود
13به حضور خداوند زیرا که می‌آید. زیرا که برای داوری جهان می‌آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قوم هارا به امانت خود.

Copyright information for FarsiOPV