Psalms 98

مزمور

1برای خداوند سرود تازه بسرایید زیراکارهای عجیب کرده است. دست راست و بازوی قدوس او، او را مظفر ساخته است.
2خداوند نجات خود را اعلام نموده، وعدالتش را به نظر امت‌ها مکشوف کرده است.
3رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یادآورد. همه اقصای زمین نجات خدای ما رادیده‌اند.

4‌ای تمامی زمین، خداوند را آواز شادمانی دهید. بانگ زنید و ترنم نمایید و بسرایید.
5خداوند را با بربط بسرایید! با بربط و با آوازنغمات!
6با کرناها و آواز سرنا! به حضور یهوه پادشاه آواز شادمانی دهید!
7دریا و پری آن بخروشد! ربع مسکون و ساکنان آن!
8نهرهادستک بزنند! و کوهها با هم ترنم نمایند.
9به حضور خداوند زیرا به داوری جهان می‌آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومهارا به راستی.

Copyright information for FarsiOPV