1 Chronicles 24

Luku1Mutta tämä oli Aaronin lasten järjestys: Aaronin pojat oli: Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 2Mutta Nadab ja Abihu kuolivat isänsä edessä, ja ei heillä ollut lasta. Ja Eleasar ja Itamar tulivat papeiksi. 3Ja David määräsi heitä näin: Zadokin Eleasarin lapsista ja Ahimelekin Itamarin lapsista, heidän virkansa jälkeen heidän palveluksessansa. 4Ja usiammat väkevät päämiehet löydettiin Eleasarin kuin Itamarin lapsista, koska he heitä niin määräsivät: Eleasarin lapsista oli siellä kuusitoistakymmentä ylimmäistä heidän isäinsä huoneessa, ja kahdeksan Itamarin lapsista, heidän isäinsä huoneessa. 5Ja he määräsivät heitä arvalla sekä näitä että niitä; sillä molemmat Eleasarin ja Itamarin lapset olivat päämiehet pyhässä ja päämiehet Jumalan edessä. 6Ja Semaja kirjoittaja, Netaneelin poika Leviläisistä, kirjoitti heidät kuninkaan edessä, ja päämiesten ja papin Zadokin, ja Ahimelekin Abjatarin pojan, ja pappein ja Leviläisten, ja ylimmäisten isäin edessä: yksi isän huone otettiin Eleasarin edestä ja toinen otettiin sitte Itamarin edestä. 7Ja ensimäinen arpa lankesi Jojaribin päälle, toinen Jedatjan, 8Kolmas Harimin, neljäs Seorimin, 9Viides Malkian, kuudes Mijamin, 10Seitsemäs Hakkotsin, kahdeksas Abian, 11Yhdeksäs Jesuan, kymmenes Sekanian, 12Yksitoistakymmenes Eliasibin, kaksitoistakymmenes Jakimin, 13Kolmastoistakymmenes Huppan, neljästoistakymmenes Jesebabin, 14Viidestoistakymmenes Bilgan, kuudestoistakymmenes Immerin, 15Seitsemästoistakymmenes Hesirin, kahdeksastoistakymmenes Happitsetsin, 16Yhdeksästoistakymmenes Petahian, kahdeskymmenes Jeheskelin, 17Ensimäinenkolmattakymmentä Jakinin, toinenkolmattakymmentä Gamulin, 18Kolmaskolmattakymmentä Delajan, neljäskolmattakymmentä Maasian. 19Tämä on heidän järjestyksensä heidän virkansa jälkeen, menemään Herran huoneesen tapansa jälkeen, isänsä Aaronin käden alla; niinkuin Herra Israelin Jumala heidän oli käskenyt. 20Muiden Levin lasten seassa oli Amramin lapsista Subael, Subaelin lapsista Jehdeja. 21Rehabian lapsista: Jissia oli heistä ensimäinen. 22Mutta Jitseharilaisista oli Selomot, Selomotin lapsista Jahat. 23(Hebronin lapset) Jerija ensimäinen, Amaria toinen, Jahasiel kolmas, Jekameam neljäs. 24Ussielin lapset: Miika. Miikan lapsista Samir. 25Jesija oli Miikan veli; Jesijan lapsista Sakaria. 26Merarin lapset: Maheli ja Musi; Jaesijan hänen poikansa lapset. 27Merarin lapset Jaesijasta, hänen poikansa oli Soham, Sakkur ja Ibri. 28Mutta Mahelilla oli Eleasar, ja hänellä ei ollut yhtään poikaa. 29Kisistä, Kisin lapset: Jerahmeel. 30Musin lapset: Maheli, Eder ja Jeremot. Ne ovat Leviläisten lapset heidän isäinsä huoneen jälkeen. 31Ja nämät myös heittivät arpaa veljeinsä Aaronin lasten kanssa kuningas Davidin edessä, ja Zadokin ja Ahimelekin, ja ylimmäisten isäin edessä, pappein ja Leviläisten seassa; ylimmäinen isäin seassa pienimmänkin veljensä kanssa.
Copyright information for FinBiblia