1 Chronicles 3

Luku1Nämät olivat Davidin pojat, jotka hänelle syntyneet olivat Hebronissa: Amnon esikoinen, joka syntyi Ahinoamista Jisreeliläisestä, toinen Daniel Abigailista Karmelilaisesta. 2Kolmas Absalom Maakan poika Talmain Gessurin kuninkaan tyttären, neljäs Adonia Haggitin poika, 3Viides Sephatia Abitalista, kuudes Jitream, hänen emännästänsä Eglasta. 4Nämät kuusi ovat hänelle syntyneet Hebronissa. Ja hän hallitsi siellä seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta; mutta Jerusalemissa hallitsi hän kolmeneljättäkymmentä ajastaikaa. 5Ja nämät ovat hänelle syntyneet Jerusalemissa: Simea, Sobab, Natan ja Salomo, ne neljä Batsuasta Ammeelin tyttärestä. 6Sitte Jibhar, Elisama ja Eliphalet, 7Nogah, Nepheg ja Japhia, 8Elisama, Eljada, Eliphelet; ne yhdeksän. 9Nämät ovat kaikki Davidin pojat; ilman muiden vaimoin lapsia. Ja Tamar oli heidän sisarensa. 10Rehabeam oli Salomon poika, hänen poikansa Abia, hänen poikansa Asa, hänen poikansa Josaphat, 11Hänen poikansa Joram, hänen poikansa Ahasia, hänen poikansa Joas, 12Hänen poikansa Amasia, hänen poikansa Asaria, hänen poikansa Jotam, 13Hänen poikansa Ahas, hänen poikansa Hiskia, hänen poikansa Manasse, 14Hänen poikansa Amon, hänen poikansa Josia. 15Mutta Josian pojat olivat: esikoinen Johanan, toinen Jojakim, kolmas Zidkia, neljäs Sallum. 16Mutta Jojakimin lapset: Jekonia hänen poikansa, Zidkia hänen poikansa. 17Mutta vangitun Jekonian lapset: hänen poikansa Sealtiel, 18(Hänen poikansa) Malkiram, Pedaja, Senatsar, Jekamja, Hosama, Nedabja. 19Pedajan pojat, Zerubbabel ja Simi; Zerubbabelin pojat Mesullam ja Hanania, ja heidän sisarensa Selomit, 20Hasuba, Ohel, Berekia, Hasadia, Jusabhesed; ne viisi. 21Hananian pojat Pelatja ja Jesaja; Rephajan pojat, Arnanin pojat, Obadian pojat, Sekanian pojat. 22Mutta Sekanian lapset: Semaja; ja Semajan lapset: Hattus, Jigal, Baria, Nearia, Saphat; ne kuusi. 23Nearin lapset: Eljoenai, Hiskia, Asrikam; ne kolme. 24Eljoenain lapset: Hodajeva, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani; ne seitsemän.
Copyright information for FinBiblia