1 Chronicles 8

Luku1Benjamin siitti Belan ensimäisen poikansa, Asbalin toisen, Ahran kolmannen, 2Noan neljännen, Raphan viidennen. 3Ja Belalla oli lapsia, Addar, Gera, Abihud, 4Abisua, Naaman ja Ahoa, 5Gera, Sephupham ja Huram. 6Nämät ovat Ehudin lapset, jotka olivat isäin päämiehet niiden seassa, jotka asuivat Gebassa; ja hän vei heitä Manahatiin, 7Naaman, Ahia ja Gera, hän vei heidät pois, ja siitti Ussan ja Ahihudin. 8Ja Saharaim siitti Moabin maalla, sittekuin hän heidät tyköänsä laskenut oli, Husimista ja Baerasta hänen emännistänsä. 9Ja hän siitti emännästänsä Hodesta, Jobabin, Zibian, Mesan ja Malkamin, 10Jeusin, Sobjan ja Mirman. Nämät ovat hänen lapsensa, isäin päämiehet. 11Husimista siitti hän Abitobin ja Elpaalin. 12Elpaalin lapset olivat: Eber, Miseam ja Semer: se rakensi Onon ja Lodin, ja hänen kylänsä. 13Ja Beria ja Sama olivat isäin päämiehet, niiden, jotka asuivat Ajalonissa: ne ajoivat niitä takaa, jotka asuivat Gatissa. 14Ja Ahio, Sasak ja Jeremot, 15Sebadia, Arad, Ader, 16Mikael, Jispa ja Joha, Berian lapset. 17Sebadia, Mesullam, Hiski, Heber, 18Jismerai, Jislia ja Jobab, Elpaanin lapset. 19Jakim, Sikri ja Saddi, 20Elienai, Zilletai ja Eliel, 21Adaja, Beraja ja Simrat, Simein lapset. 22Jispan, Eber ja Eliel. 23Abdon, Sikri ja Hanan, 24Hananja, Elam ja Antotia, 25Jiphdeja ja Penuel, Sasakin lapset. 26Samserai, Seharia ja Atalia, 27Jaeresia, Elia ja Sikri, Jerohamin lapset. 28Nämät ovat isäin päämiehet heidän sukukunnissansa; ja he asuivat Jerusalemissa. 29Mutta Gibeonissa asui Gibeonin isä; ja hänen emäntänsä nimi oli Maeka. 30Ja hänen ensimäinen poikansa oli Abdon, sitte oli Zur, Kis, Baal ja Nadab, 31Gedor, Ahio ja Seker. 32Mutta Miklot siitti Simean; ja he asuivat myös Jerusalemissa veljeinsä kohdalla heidän kanssansa. 33Ner siitti Kisin; Kis siitti Saulin; Saul siitti Jonatanin, Malkisuan, Abinadabin ja Esbaalin. 34Jonatanin poika oli Meribbaal; Meribbaal siitti Miikan. 35Miikan lapset olivat: Piton, Melek, Taerea ja Ahas. 36Ahas siitti Joaddan; Joadda siitti Alemetin, Asmavetin ja Simrin; Simri siitti Motsan. 37Motsa siitti Binean; hänen poikansa oli Rapha, hänen poikansa Elasa, hänen poikansa Atsel. 38Mutta Atselilla oli kuusi poikaa, joiden nimet olivat: Esrikam, Bokru, Ismael, Searia, Obadia ja Hanan. Nämät kaikki olivat Atselin pojat. 39Esekin hänen veljensä lapset: Ulam hänen ensimäinen poikansa, Jeus toinen, Eliphelet kolmas. 40Mutta Ulamin lapset olivat vahvat miehet ja jalot joutsimiehet, ja heillä oli paljo poikia ja poikain poikia, sata ja viisikymmentä. Nämät kaikki ovat Benjaminin lapsista.
Copyright information for FinBiblia