1 Chronicles 6

1Leevin pojat olivat Geerson, Kehat ja Merari. 2Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 3Ja Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam. Ja Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. 4Eleasarille syntyi Piinehas; Piinehaalle syntyi Abisua. 5Ja Abisualle syntyi Bukki, ja Bukille syntyi Ussi. 6Ja Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot. 7Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. 8Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Ahimaas. 9Ja Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Joohanan. 10Ja Joohananille syntyi Asarja, hän joka toimitti papinvirkaa temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin. 11Ja Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. 12Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Sallum. 13Ja Sallumille syntyi Hilkia, ja Hilkialle syntyi Asarja. 14Ja Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak. 15Mutta Jehosadakin oli lähdettävä mukaan silloin, kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin pakkosiirtolaisuuteen. 16Leevin pojat olivat Geersom, Kehat ja Merari. 17Ja nämä ovat Geersomin poikien nimet: Libni ja Siimei. 18Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 19Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän isiensä mukaan. 20Geersomista polveutuivat hänen poikansa Libni, tämän poika Jahat, tämän poika Simma, 21tämän poika Jooah, tämän poika Iddo, tämän Serah ja tämän poika Jeatrai. 22Kehatin pojat olivat: hänen poikansa Amminadab, tämän poika Koorah, tämän poika Assir, 23tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf, tämän poika Assir, 24tämän poika Tahat, tämän poika Uuriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul. 25Ja Elkanan pojat olivat Amasai ja Ahimot. 26Elkana: Elkanan pojat, Suufai, tämän poika Nahat, 27tämän poika Eliab, tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana. 28Ja Samuelin pojat olivat esikoinen Vasni ja Abia. 29Merarin pojat olivat: Mahli, tämän poika Libni, tämän poika Siimei, tämän poika Ussa, 30tämän poika Simea, tämän poika Haggia ja tämän poika Asaja.

31Ja nämä ovat ne, jotka Daavid asetti pitämään huolta laulusta Herran temppelissä, senjälkeen kuin arkki oli saanut leposijan. 32He palvelivat veisaajina ilmestysmajan asumuksen edessä, kunnes Salomo rakensi Herran temppelin Jerusalemiin; he toimittivat virkaansa, niinkuin heille oli säädetty. 33Ja nämä ovat ne, jotka palvelivat, ja nämä heidän poikansa: Kehatilaisia: Heeman, veisaaja, Jooelin poika, joka oli Samuelin poika, 34joka Elkanan poika, joka Jerohamin poika, joka Elielin poika, joka Tooahin poika, 35joka Suufin poika, joka Elkanan poika, joka Mahatin poika, joka Amasain poika, 36joka Elkanan poika, joka Jooelin poika, joka Asarjan poika, joka Sefanjan poika, 37joka Tahatin poika, joka Assirin poika, joka Ebjasafin poika, joka Koorahin poika, 38joka Jisharin poika, joka Kehatin poika, joka Leevin poika, joka Israelin poika. 39Vielä hänen veljensä Aasaf, joka seisoi hänen oikealla puolellansa, Aasaf, Berekjan poika, joka oli Simean poika, 40joka Miikaelin poika, joka Baasejan poika, joka Malkian poika, 41joka Etnin poika, joka Serahin poika, joka Adajan poika, 42joka Eetanin poika, joka Simman poika, joka Siimein poika, 43joka Jahatin poika, joka Geersomin poika, joka Leevin poika. 44Ja heidän veljensä, Merarin pojat, vasemmalla puolella: Eetan, Kiisin poika, joka oli Abdin poika, joka Mallukin poika, 45joka Hasabjan poika, joka Amasjan poika, joka Hilkian poika, 46joka Amsin poika, joka Baanin poika, joka Semerin poika, 47joka Mahlin poika, joka Muusin poika, joka Merarin poika, joka Leevin poika. 48Ja heidän veljensä, leeviläiset, olivat annetut toimittamaan kaikkinaista palvelusta Jumalan temppeli-asumuksessa. 49Mutta Aaron ja hänen poikansa polttivat uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, toimittivat kaikki askareet kaikkeinpyhimmässä ja Israelin sovituksen, aivan niinkuin Jumalan palvelija Mooses oli käskenyt. 50Ja nämä olivat Aaronin pojat: hänen poikansa Eleasar, tämän poika Piinehas, tämän poika Abisua, 51tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, 52tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub, 53tämän poika Saadok, tämän poika Ahimaas.

54Ja nämä olivat heidän asuinsijansa, heidän leiripaikkojensa mukaan, heidän alueellaan: Niille Aaronin jälkeläisille, jotka olivat kehatilaisten sukua, sillä he saivat arpaosan, 55annettiin Hebron Juudan maasta, ympärillä olevine laidunmaineen. 56Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle. 57Aaronin jälkeläisille annettiin turvakaupungit Hebron, Libna laidunmaineen, Jattir, Estemoa laidunmaineen, 58Hiilen laidunmaineen, Debir laidunmaineen, 59Aasan laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen. 60Ja Benjaminin sukukunnasta Geba laidunmaineen, Aalemet laidunmaineen ja Anatot laidunmaineen. Heidän kaupunkejaan oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia, heidän sukujensa mukaan. 61Ja muut kehatilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Efraimin sukukunnalta, Daanin sukukunnalta ja toiselta puolelta Manassen sukukuntaa kymmenen kaupunkia. 62Ja geersomilaiset saivat sukujensa mukaan Isaskarin sukukunnalta, Asserin sukukunnalta, Naftalin sukukunnalta ja Manassen sukukunnalta Baasanista kolmetoista kaupunkia. 63Merarilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Ruubenin sukukunnalta, Gaadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta kaksitoista kaupunkia. 64Näin israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen. 65He antoivat arvalla Juudan lasten sukukunnasta, simeonilaisten sukukunnasta ja benjaminilaisten sukukunnasta nämä nimeltä mainitut kaupungit. 66Kehatilaisten suvuista muutamat saivat arvalla Efraimin sukukunnalta alueekseen seuraavat kaupungit: 67heille annettiin turvakaupungit Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser laidunmaineen, 68Jokmeam laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen, 69Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen; 70ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Aaner laidunmaineen ja Bileam laidunmaineen. Nämä tulivat muitten kehatilaisten suvuille. 71Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Astarotin laidunmaineen; 72ja Isaskarin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen, Dobratin laidunmaineen, 73Raamotin laidunmaineen ja Aanemin laidunmaineen; 74ja Asserin sukukunnalta Maasalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen, 75Huukokin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen; 76ja Naftalin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammonin laidunmaineen ja Kirjataimin laidunmaineen. 77Muut merarilaiset saivat Sebulonin sukukunnalta Rimmonin laidunmaineen ja Taaborin laidunmaineen; 78ja tuolta puolelta Jerikon Jordanin, Jordanista auringonnousuun päin, Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen erämaasta, Jahaan laidunmaineen, 79Kedemotin laidunmaineen, Meefaatin laidunmaineen; 80ja Gaadin sukukunnalta Raamotin laidunmaineen Gileadista, Mahanaimin laidunmaineen, 81Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen.

Copyright information for FinPR