Numbers 2

1Seyè a pale ak Moyiz ansanm ak Arawon, li di yo konsa: 2-Lè moun pèp Izrayèl yo va rive yon kote pou yo rete, chak moun va moute tant yo toupre làbanyè yo, anba ti drapo branch fanmi zansèt yo. Y'a moute tant yo devan ak sou kote Tant Randevou a, men pa twò pre l'.

3Tout moun k'ap mache anba làbanyè Jida a va moute kan yo sou bò solèy leve, chak divizyon apa. Se Nakchon, pitit gason Aninabad la, ki te chèf fanmi Jida a. 4Dapre resansman an, te gen swasannkatòzmil sisan gason nan divizyon sa a. 5Moun Isaka yo va moute kan yo sou menm bò a, adwat moun Jida a yo. Se Netanèl, pitit gason Swa a, ki te chèf fanmi yo a. 6Dapre resansman an, te gen senkannkatmil katsan gason nan divizyon sa a. 7Moun Zabilon yo va moute kan yo sou menm bò a tou, agoch moun Jida yo. Se Eliyab, pitit gason Elon an, ki te chèf fanmi yo a. 8Dapre resansman an, te gen senkannsètmil katsan gason nan divizyon sa a. 9Konsa, anba làbanyè Jida a, te gen twa divizyon. Sa te fè antou sankatrevensimil katsan gason. Se toujou yo menm ki pou mache devan lè y'ap deplase. 10Tout moun k'ap mache anba làbanyè Woubenn yo va moute kan yo sou bò sid, chak divizyon apa. Se Elisou, pitit gason Chedeyou a, ki te chèf fanmi Woubenn lan. 11Dapre resansman an, te gen karannsimil senksan gason nan divizyon sa a. 12Moun Simeyon yo va moute kan yo sou menm bò a, adwat moun Woubenn yo. Se Cheloumyèl, pitit gason Sourichadayi a, ki te chèf fanmi yo a. 13Dapre resansman an, te gen senkannèfmil twasan gason nan divizyon sa a. 14Moun Gad yo va rete sou menm bò a, agoch moun Woubenn yo. Se Elyasaf, pitit gason Reouyèl la, ki te chèf fanmi yo a. 15Dapre resansman an, te gen karannsenkmil sisan gason nan divizyon sa a. 16Konsa, anba làbanyè Woubenn lan te gen twa divizyon. Sa te fè antou sansenkanteyenmil katsansenkant gason. Se toujou yo menm ki pou mache an dezyèm pozisyon lè y'ap deplase. 17Lè tout moun ap deplase, y'a mache nan menm pozisyon yo mete yo lè y'ap moute kan yo, anba làbanyè yo: de divizyon devan, de divizyon dèyè ak fanmi Levi yo nan mitan ap pote Tant Randevou a. 18Tout moun k'ap mache anba làbanyè Efrayim lan va moute kan yo sou solèy kouche, chak divizyon apa. Se Elichama, pitit gason Amiyoud la, ki te chèf fanmi Efrayin lan. 19Dapre resansman an, te gen karantmil senksan gason nan divizyon sa a. 20Moun Manase yo va moute kan yo sou menm bò a, adwat moun Efrayim yo. Se Gamliyèl, pitit gason Pedachou a, ki te chèf fanmi yo a. 21Dapre resansman an, te gen tranndemil desan gason nan divizyon sa a. 22Moun Benjamen yo va moute kan yo sou menm bò a tou, agoch moun Efrayim yo. Se Abidan, pitit gason Gideyoni a, ki te chèf fanmi yo a. 23Dapre resansman an, te gen trannsenkmil katsan gason nan divizyon sa a. 24Konsa, anba làbanyè Efrayim lan, te gen twa divizyon. Sa te fè antou san witmil san gason. Se toujou yo menm ki pou mache an twazyèm pozisyon lè y'ap deplase. 25Tout moun k'ap mache anla làbanyè Dann lan va moute kan yo sou bò nò, chak divizyon apa. Se Ayezè, pitit gason Amichadayi a, ki te chèf fanmi Dann lan. 26Dapre resansman an, te gen swasanndemil sètsan gason nan divizyon sa a. 27Moun Asè yo va moute kan yo sou menm bò a, adwat moun Dann yo. Se Pagiyèl, pitit gason Okran an, ki te chèf fanmi yo a. 28Dapre resansman an, te gen karanteyenmil senksan gason nan divizyon sa a. 29Moun Neftali yo va moute kan yo sou menm bò a tou, agoch moun Efrayim yo. Se Ayira, pitit gason Enan an, ki te chèf fanmi yo a. 30Dapre resansman an, te gen senkanntwamil katsan gason nan divizyon sa a. 31Konsa, anba làbanyè Dann lan, te gen twa divizyon. Sa te fè antou sansenkannsètmil sisan gason. Se toujou yo menm ki pou mache dèyè nèt, chak divizyon anba drapo pa yo. 32Men kantite gason yo te jwenn nan pèp Izrayèl la dapre branch fanmi zansèt yo. Dapre resansman yo te fè a, divizyon pa divizyon, te gen sisantwamil senksansenkant gason antou. 33Men yo pa t' konte moun branch fanmi Levi yo ansanm ak rès moun pèp Izrayèl yo, dapre lòd Seyè a te bay Moyiz la. 34Moun pèp Izrayèl yo te fè tou sa Seyè a te bay Moyiz lòd fè a. Se konsa yo moute kan yo, chak divizyon apa, anba làbanyè pa yo. Lè y'ap deplase, yo mache pa divizyon, chak moun ansanm ak branch fanmi zansèt yo.

Copyright information for FreCrl