Psalms 64

1 Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Bondye, tande non lè m'ap plenn! Pwoteje m' kont lènmi m' k'ap fè m' pè yo. 2 Pwoteje m' anba konplo mechan yo, anba gwo bann malveyan sa yo. 3 Lang yo file tankou razwa. Pawòl ki soti nan bouch yo se pwazon. 4 Yo rete kache, y'ap vize moun ki inonsan an. Yo tire sou li san li pa atann. Yo pa pè fè anyen. 5 Yonn ap ankouraje lòt nan fè sa ki mal. Y'ap rakonte jan yo mete pèlen pou lòt moun. Y'ap plede di: Ki moun k'ap wè nou? 6 Y'ap fè move plan, y'ap veye pou moun pa dekouvri yo. Sa ki nan kè yon moun ak nan lide li se mistè.

7 Men Bondye ap tire flèch li sou yo: Yo rete konsa, yo blese. 8 Se lang yo k'ap bat yo. Tout moun ki wè yo ap pase yo nan betiz. 9 Lè sa a, tout moun pral pè, y'a mache fè konnen sa Bondye fè. Y'a egzaminen tou sa li fè. 10 Tout moun ki mache dwat yo ap kontan tou poutèt sa Seyè a fè. Y'a jwenn pwoteksyon anba zèl li. Tout moun ki viv jan Bondye vle l' la va fè lwanj li.

Copyright information for FreCrl