1 Corinthians 9

Pol aposel kogo ye wane top naido mal, une wo pro

Na kiwa moro ba ye na kaye paro dje pir mo? Na aposel moro ba ye na aposel namoro dje pir mo? Na Iwa Kerman Jisas kanill moro ba ye na nakanill moro dje pir mo? Na kandja djillka ye pillgi dji ba ye una djell ta wo djimaka no pillgi djipin dje ye pir mo? Una djell na aposel kaima namoro dje kanne ba ye kaninj, na aposel kaima moro. Ye pillgi dji al ge, una kaninj, na Iwa Kerman aposelye moro.

Una pende na aposel kaima namoro we djinj ba na kandja embe djindo, ye pillgi dji al ge, na aposel moro we djindo. No aposel kogo yenmon al, ye no kwa mokna gale auneke nambon ge kune nayendo dje ye pir mo? No pillgi pai ana bolo i kogo aike wanmopon kune nayendo dje ye pir mo? Pita ne aposel djell kambono ne, Iwa Kerman age kambono embe yenj ba no embe yembon kune nayendo dje ye pir mo? No Barnabas boll kogo ye pagle, kwa top to i nopill ba, ga aposel kambono kwa kiwa nane ge kune yendo dje ye pir mo?

Ami una yenekne kwaine moknane dulo po i no napar. Una po mau ta yaye ge, yenekne wallke nane. Una po kog sipsip kantau yene ge, yenekne sipsip amye nane. Na kandja embe djindo ge, makimb una kandja djinj mal djindo dje ye pir mo? Ge man, Mosis kandja lo bolo pagi mal ge, kandja taimane paro. Mosis kandja lo bolo pagi ge, embe djindo,

Kog kau wal wit tandwane i worno dje kogo embe ye molo, megye pende i nonda ge, ye man we nadjine we dji.

(Lo 25.4)

God kandja embe djindo ge, une kog kau pille djindo mo?
10 Mo une nono pille djindo dje ye pir mo? Ge wale, une nono pille djindo. Una ta kogo to, makimb wallkda una ne, are kwa wallkda una moya ge, soka kogo aike ye, kwa taimane namboll dje pille yenmell. 11 Embe mal ge, asa no ye moi al wo kupill al wal umbye mal embe yapin. Ba ipon ye no makimb wale kwa mokna ne konkunom i nawinj ge, kune yendo mo? 12 Una djell ye moi al wo kandja mambine dje awi, ye ga wal iwo awi mal embe, ye no kaima aune mal paro. Djipinka kune yeika ba no ta nadjipin. Djipinka, Krais kandjiyembe wopake ye pillgi nadjimaka, ge kune nayeika. Ye pillgi djine dje pille yepin, imb urup no boll wonda ba no napupin, ye aglo gi djine dje yepin. 13 Ye nakaninj mo? God lotu numb kerman kogo yenj una mor ge, ga kwa mokna numog yero ge i nonj. Pi una alta al kogo yenj una mor ge, wal mindjye gale opa ye awinj al ge, kambono pende i nonj. 14 Yenj mal embe ge, God kandja embe dji, una Jisas kandjiyembe wopake dje una aune ge, ga pille inj una mor ge wal auneke, kambono i nane we dji.

15 Me embe paro al ge, na ye mor al wal ino kune yendo, ba na kandja ge nadjindo. Na ipon pepa bolo ye aundo ge, ye na wal aune dje pille na nadjindo. Na kandja mambine kiwa dje una aundo ge, na wo pille aundo. Alla una na kond tugo aune ge ke kaima piyo. 16 Na Jisas kandjiyembe wopake dje awo wando ge, nanam kandjina amblo pla worno kune nayendo. God yene dje wori woll pille, na kandja dje una auno mal. Man panda, na imb ino mal paro. 17 Nanam nomana paro mal pille Jisas kandjiyembe wopake dje auno ge, na top ta ino. Ba alla God na dje worda na po Jisas kandjiyembe wopake dje auno ge, une na kogo aunda mal yeno. 18 Yell dal, na top namba mal ino? Ge na top embe mal ino. Na Jisas kandjiyembe wopake kiwa dje una awo, ga na wal aune mal ge na nadjino, na kiwa moyo mal, na top embe ge ino.

Pol una porapora mor al po yenekne nukogo yendo

19 Una na kaye to naworinj, na kiwa moro ba, una merke pillgi djine dje pille, na una porapora mor al po yenekne nune kogone mal embe yendo. 20 Juda una pillgi djine dje pille, na Juda una mor al po Juda una yenj mal embe yendo. Mosis kandja lo bolo pagi mal na menameto namoro ba alla, menameto mor una ge, ga pillgi djine dje pille, na kandja lo menameto mor una yenj mal embe yendo. 21 Na epil djell una pillgi djine dje pille, Mosis lo kambono boll nayero mal ge, na embe ye wando. Ba alla, Mosis lo bolo pagi mal na to nawordo, man. Na Krais kandja lo dje awi mal karkar yendo. 22 Una pillgi dongall nadjinj una, ge pillgi djine dje pille na kambono yenj mal embe yendo. Una porapora mor al, na ga yenj mal embe yeno dje yendo. Na kondwe porapora to una ge God i yem worda dje yendo. 23 Na kogo porapora embe yendo ge, Jisas kandjiyembe wai djinda dje pille yendo. Na Jisas kandjiyembe wopake pillgi dje embe wando al, God wal wopake i aundo ge, na i wando.

Una resis ye prais inj mal embe yembon

24 Ye kaninj, una resis yene ge, ga porapora top naine, una taimanta inda. Iwa taimane inda mal ge, ye kogo embe ye top imbon dje yene. 25 Una resis yene una, duwe ye molo resis yene. Una ta yembe ye prais inda ba wal inda ge gorowill golo er kal punda. Ba alla nono top imbon ge, gorowill nayenda, gun eri ye pa moya. 26 Embe pille, na muk dje resis yendo ge, na du dje pundo, kond aulaul napundo. Na una boll aglena tondo ge, aglena buko dje kiwa natondo, man. 27 Nanam gaklena yero mal yenda dje pille, na duwe yembe yendo. Man panda, na una boll Jisas kandjiyembe wopake dje auno ba alla are na nanam top ta naino ge, kune nayenda.

Copyright information for `GAM