Luke 6

JUDA DILAG MEṮIDNU ḎO TIP̱ALAKNU NAI

Aria Juda dilag Meṯid deḏ laap̱a Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag ibp̱a wit dad laa oop̱a gonana, ip̱uniṯak awak danab nuhiḵud ag wit aeg laala aon, ep̱elagp̱a oḏoḏna lap̱ig. Aon laeg amu ḏo gumak danab-Parasia ag hep̱ig amunu inam ap̱ig. “Ag aḏinu ḏo nug danab laa Meṯidp̱a e daṯanu ii aomanu ip̱unigṯe amu ag Juda dilag Meṯidnu ḏo amu tip̱alna, ag e aon laṯeb,” aon ap̱ig. Anam aeg amu Jesus Nug oḏelagp̱a awa aum. “Ag Kayak naip̱a Dawitnu nai laa daaṯe amu ag nai amu iite eb qep̱ig? Haen amu Dawit nug laiḵud ele oiyegeg, enug aqeqe, ag gona tena, Dawit nug Kayaknu lag oop̱a noa, nug bret dayom amu awom. Bret amu danab oh lanaknu gun ele, mana meṯak danab agib laḵulagnu elele amge Dawit nug awa lanana, laiḵud ele maṯe lap̱ig,” awa aum. Anam awowa Jesus Nug baula ag amelagp̱a aum. “Danab Beḵalag da amu da Meṯid deḏ gumaṯem,” awa aum.

Deḏ laa, Juda dilag Meṯidp̱a, Jesus Nug Juda dilag nai doyak laḵa noa, danab ah nai ip̱uanaṯeṯe, danab laa ep̱eg naḏiap mauhak ebehiṯak ele ap̱a dayeye anṯom. Ḏo gumak danab-Parasia amu ḏo mehuqak danab ele ag ap̱a daana, Jesus Nug aḏi heeb anidḵulagnu meidp̱ig. Nug Meṯidp̱a danab ep̱eg nau ele ehaniṯeb, elele dayeb amu ag Jesus heṯoḏiak abenp̱a meḵulagnu oolag dayom. Anam daaegeg, Jesus Nug ahilag dab mak doyaya, Nug danab ep̱eg nau ele amegp̱a aum. “Na ahan, gamagp̱a hip̱aidna daye!” awa aum. Nug anam a, danab nug hibaiṯa dayeye, Jesus Nug ḏo gumak danab-Parasia amu nai mehuqak danab ele oḏ maṯom. “Ḏo ihinig aḏi aṯe? Ig danab Meṯidp̱a ehanidp̱ut elele daaḵu amu enatai o iiṯa ig danab hep̱ut nauhḵu amuam enatai? Ig hep̱ut, danab laa nug mauhḵunu heṯe, nug elele daaḵu am enatai o iiṯa ig uup̱ut mauhḵu amu enatai?” awa aum. 10 Nug anam awowa, Nug neeḵa, danab oh anaṯowa, Nug danab ep̱eg nau ele amegp̱a aum. “Na ep̱en tai eṯe!” awa aum. Jesus Nug anam a amu danab amu nug ep̱eg tai eṯe, ep̱eg eḏua, laih bia, ena dayom. 11 Aria danab ag Jesus meidna daap̱ig ele amu ag anam anidna, ag Jesusnu op̱oḏilag be, guaṯak bia doona, aḵa aḵa maṯinna ap̱ig. “Ig Jesus nuhigp̱a aṯem heḵunig?” aon ap̱ig.

JESUS NUG IP̱UNIṮAK AWAK DANAB 12 DIIOM

12 Haen amup̱a Jesus Nug tuqan Kayak unuqidkunu qaukop̱a teum. Ta, Nug tuqan amu oh unuqiṯeṯe uḵe, wagḏom. 13 Wagḏe, aam be, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab diiḵunu oo daye, Nug ag onilagp̱a e, gumidna uḏieg, Nug danab tuelp tituanaṯa, ag onilag totol danab ataḏom. 14 Laa am Simon. Amu Jesus Nug onig laa, Petrus ataḏom. Laa am Andreus, nug Simon ele, a am eamag. Aria, Jakobus Johanes ele amu Pilipus Batolomiu ele. 15 Mateus Tomas ele amu Jakobus laa nug amu Alpias beḵa. Amu Simon laa, nug am selot. 16 Laa am Judas, nug Jakobus beḵa amu Judas Iskariot ele, nug amu dimp̱a Jesus awa, kekeḏ ep̱elagp̱a meum.

JESUS NAI MEHUQAQA, OḎE DANAB BAP̱ALAṮOM

17 Amu Jesus Nug ag ele oh nona gona, Nug wan uḏem enap̱a hibaiṯa dayom. Nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ameg naḏi laa amu danab ah kuḏumnab laa, ag Judanu, Jerusalemnu amu ab oḵai aḏit, onilah Taia Saidon ele, amu dilah wanp̱anu ele oh uḏieg daap̱ig. 18 Ag nai nuhig dooglagnu, Nug ag oḏe ahilag bap̱aidḵunu ele uḏip̱ig. Ag uḏin daaegeg, danab laa ag ouḏi nau ele amu Jesus Nug ouḏi nau amu lamaṯe ena daap̱ig. 19 Danab ah oh ag ep̱elag bahin, Jesus beḏu aḏaglagnu oolag dayom. Aḏinu? Ag aḏaeg, nuhig g̱agaṯag amu beḏulagp̱a uḵa he, danab oh ag ena daap̱ig.

20 Ag anam heeg amu Jesus Nug ameg huma, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amu neeḵaṯaṯa, Nug aum. “Ag gemu enulag iiṯa, ag itiṯak ena aop̱ig daaṯeb. Aḏinu? Ag Kayaknu ḏo maḏoḏ aop̱ig daaṯeb. 21 Ag gemu enug aqaṯe ele amu ag itiṯak ena aop̱ig daaṯeb. Aḏinu? Kayak Nug heeb, ag oolag didiḵu. Ag gemu oolagp̱a ug doon gaaṯeb ele amu ag itiṯak ena aop̱ig daaṯeb. Aḏinu? Ag oolag gamag ahaḵu. 22 Ag da dim lamiḏṯeb amunu haen danab laala ag amu anidna, ag ahilagnu oolagp̱a nau, ninig ele doon, ag geḏadna, nai nau ahilagnu anana, ag am danab nau ele aṯeb amu ag dahilad amu ag itiṯak ena aop̱ig daaṯeb. 23 Danab kobol nau amu heṯeb ele amu, anuḵa ag alalḵad, ag Kayaknu propet beḏulagp̱a ele anam hep̱ig amunu ag ahilagnu ele anam hep̱eg amu aria ag gamalag ahebeb, oolag enaib dayaḏ! Aḏinu? Nob ahilag hab aṯan amu oḵainab. 24 Amge o gadon ag danab enulag ele. Ag dab meig! Keeke ahilag, ag oolag ena daaḵunu amu, ag wan imup̱a aaḵu aon malap̱ig. 25 O gadon ag danab ag gemu laeg, oolag didiṯe ele. Ag dab meig! Geha dimp̱a ag enug aqaḵu. O gadon ag danab ag gemu imṯeb ele. Ag dab meig! Geha dimp̱a ag ug doon gaap̱eg, amelag leb neḵu! 26 Amu haen danab laa oh ag binalag meḵulag amu ahilagnu am gadon. Ag amunu dab meig! Anuḵa amu ag alalḵad ag anamib propet ham bup̱uak dilagp̱a hep̱ig.

27 Amge ag dahil nai dooṯeb ele, da ahilagnu aṯem. Ag ahilag kekeḏnu amu ag oolag mauhaḏ! Amu aun aḏi ag ahilagnu oolagp̱a nau, ninig ele dooṯeb amu ag kobol ena ahilagp̱a heig! 28 Danab laala ag nob nau aoglagnu ap̱eg, ag dahilad amu ag ahilagnu eḏun anam aib hep̱ig. Iiṯa! Ag itiṯak ena maṯeg! Amu aun laala ag ahilagnu awa awa qeṯak nai madiṯeb amu ag ehanadna, ahilagnu unuqiṯeg! 29 Am danab laa nug na hip̱en laih ob amu na eḏun nob nau aib meṯame. Iiṯa. Na eḏun hip̱en laih amu ele medaḵut. Am danab laa nug lamen nahip aweb amu na elele daaḵutnu ḏo noobp̱a wagai aib meme. Iiṯa! Na lamen laa nahip amu ele medaḵut. 30 Am danab laa nug keeke medaḵutnu oḏ meṯeb amu na nug meṯe! Aria danab laa nug aḏi keeke nahip aweb amu na aib eḏua medaḵunu wagai meme. 31 Amu ag dahilad amu ag danab ag kobol aṯemun ahilagp̱a heḵulagnu oolag daaṯe amu ag anamib ahilagp̱a heig! 32 Amge ag danab ag ahilagnu oolag mauhṯe ele, ag amu dilagib oolag mauhebeb amu kobol amup̱a Kayak Nug ag binalag madaḵute? Iiṯa. Hip̱unin danab ag ele anam heṯeb. Yo, hip̱unin danab ag danab ag ahilagnu oolag mauhṯe ele amu, ag amu dilag oolag mauhṯe. 33 Amu ag danab laa ag kobol ena ahilagp̱a heṯeb ele, ag amu dilagp̱aib kobol ena hep̱eg amu kobol amup̱a Kayak Nug ag binalag meḵute? Iiṯa. Hip̱unin danab ag ele anam heṯeb. 34 Amu ag keeke ahilag danab laa nob eḏua madaḵunu maṯona amu ag dimp̱a eḏun nob aoglagnu oolag dayeb amu kobol amup̱a Kayak Nug binalag meḵute! Iiṯa! Hip̱unin danab ag ele anam heṯeb. Yo hip̱unin danab ag hip̱unin danab laa nob eḏua madaḵunu, ag keeke meṯona amu ag eḏun keeke ahilag, nob anamib aoglagnu medaṯeb. 35 Amge ag kekeḏ ahilḵadnu ag oolag mauhaḏ! Amu ele ag ahilagp̱a kobol ena heig! Danab ag ahilagnu keeke nob eḏua maṯaknu aoglagnu ap̱eg amu maṯeg! Maṯona, dimp̱a ag ahilagp̱a keeke amu eḏun aoglagnu aib dab mep̱ig. Ag anam hep̱eg amu nob ena ahilag amu oḵai daaḵu. Ag Kayak aṯannab daaṯe ele amu, Nug beḵod daaglag. Aḏinu? Nug nuhig oo doyakp̱a danab laala, nuhignu dab ii meṯeb ele, danab ag aḵa ahilagib dab meṯeb ele amu, Nug amu dilag ele keeke ena madaṯe. 36 Amunu ag Mamelag, Nug danab dilagnu oo gai iiṯa dooṯe, amubia ag laa dilagnu oolag gai iiṯa doyeg!” awa aum.

LAILḴAD EPEḎIAṮAKNU NAI

37 Jesus Nug anam anana amu Nug baula aum. “Ag nob nau g̱agaṯagnab aomnanu amu ag laa dilag ag nob nau g̱agaṯagnab aoglagnu aib dab mep̱ig. Laa ag, ag onilag hep̱eg nauhmanu amu ag laa onilag aib hep̱eg nauhom. Ag laa dilag hip̱unin uhuqna madap̱eg amu laa ag ahilag hip̱unin uhuqna maṯaglag. 38 Ag danab keeke madap̱eg amu ag eḏun mep̱eg, keeke am beeb, yaap̱eg nob, baubau inap̱eg, am ba goḵaḏebeb, ag maṯaglag. Ag danab melemel madaṯeb amu melemel amup̱aib geha ag maṯaglag,” awa aum.

39 Jesus Nug anam anana amu Nug nai tuḏiṯa keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele ou aqata, ip̱uanaṯa, nai laa inam ele amelagp̱a maṯia aum. “Danab ameg gaḏuak, nug layag ele ameg gaḏuak amu, laa nug laa ib ip̱unidḵunu elelete? Iiṯa. Nug anam heeb amu a oh goya, moḏp̱a neya qeḵulah. 40 Ip̱uniṯak awak nid nug ip̱uniṯak danab nuhig ii eḏidṯe. Nug ip̱uniṯak nai oh awa malowa amu nug ip̱uniṯak danab nuhig bia daaḵu. 41 Aḏinu na layap amegp̱a kinipan hup̱u nakok daaṯe amunu na neegṯem amge na amenp̱a, ad maha oḵai daaṯe na amunu dab ii meṯem? 42 Na dab mak aṯem aona, na layap amegp̱a, ‘Lai, da kinipan hup̱u nakok na amenp̱a daaṯe amu aoḵulnu heṯem,’ aṯem? Na anam aṯem amge na naḵa amenp̱a ad maha oḵai daaṯe amu na ii anidṯem. Na am ham bup̱uak danab! Tatam na ad maha oḵai, na amenp̱a daaṯe ele, amu mautp̱e na uḵeb, aria dimp̱a na peheṯan neegnana amu dimp̱a na layap amegp̱a kinipan amu maute!” awa aum.

43 Anana amu Nug baula aum. “Amu ad ena nug meu nau ii oṯe, amubia ad nau nug meu ena ii oṯe. 44 Danab ag nuhig meup̱a ad anidna dooṯeb. Amu danab ag ad pig meu amu muḏi qaun elep̱anu ii aoṯeb, ag grep meu amu ad nakok qaun elepanu ele ii aoṯeb. 45 Danab ena nug nuhig dab mak enaib oop̱a daaṯe amunu nug kobol enaib heṯe. Danab nau nug nuhig dab mak nauib oop̱a daaṯe amunu nug kobol nau heṯe. Nug oop̱a am bak daaṯe amuib amu oḏep̱a ele madiṯe.

JESUSNU NAI AWA OIYAKNU IP̱UNIṮAK NAI

46 Aḏinu ag dahilnu, ‘O Naḏi, O Naḏi,’ aon aṯeb amge ag dahil nai dim ii lamidṯeb? 47 Amu danab laa nug da gumiḏa uḏia, dahil nai doya, nug dim lamidṯe ele, da nuhig kobol amunu ag inam ip̱uanadp̱i anidna oolag maidḵu. 48 Nug am danab laa amu nug lag buuḵunu ha, nug tatam moḏ awe, uma noa uḵe, wan oop̱a men naḏi qaḏep̱a nug lag mawa daaḵuknu keeke aḏe, men aḏa dayeye aria dimp̱a nug amu aṯan lag heum bia daaṯe. Danab amu nug lag anam heum amunu dimp̱a le ui na duṯune amu lag na qeḵunu elele iiṯa. Aḏinu? Danab nug lag enanag heum. 49 Amge danab nug dahil nai doya ii dim lamidṯe ele amu, nug am danab laa lag hamu wanp̱aib he dayom bia. Nug wan oop̱a men qaḏep̱a lag mawa daaḵunu keeke ii aḏom amunu dimp̱a le ui na, lag amu duṯune, pahanab na qa, lop̱aḏa, iiṯa meum,” awa aum.

Copyright information for `GAW