1 Corinthians 10

Isiraero ragidai mu naiya badidi bananamupu

Kowaniyoma, nau yonani yau suwagani wainapumuri; Nu ripakwarakwaranuguma oragai apunai Mosisi eweya iwa ki ka Mamanuga God e oroguma pokaiya mu baramaga wadubu. Mu kaburu kawaya egi maba ki papateya bautagubu ka kaburu ki paunau puruwena manako iyapana ki kuduba sumpu kaburu rabineya borau maba kayatagubu papasi daikere positagubu. Nu awana pokaiya siruwa kawemei ki maba ka iyapana ki kuduba oroguma ki rabineya ade kaburu ki rabineya mete kina oragai apunai Mosisi e mete ewapuru kayatagamana ki nana siruwatagubu. Mamanuga God e kasiyarai pokaiya kunuma bani tage-yawa ki bani ka mu kuduba maramara kupamawa iwa, ade kunuma awanai ki e kasiyarai pokaiya mu tageyawa ki mu kuduba mete kubamawa iwa. Awana ki ka bowa mosi Mamanuga God e kasiyarai pokaiya mu tagebu ki rabineya usirapiyawa, ko bowa ki ka maramara mu paunamugu mete umawa. Bowa ki ka keyakeyai, ko ki mibai ka Keriso e eya. Ko wainapumuri; Mamanuga God mu kuduba bani yo awana inako tage-yawa ko mu paeremupu ki pokere e ubupu mu ropani kawaya bamamugu eba mamamawena ko e mu daburitapu da mu iyapana eba idiwu tawaneya ika popotagubu tatariyatagubu.

Iyapana ki ka bera berokoi ebo ebo kwaetagamawa ki pokere bita ebo ebo mu bamamugu bauwena. Ko ki kuduba ka keyakeyai. Nu keyakeyai ki empa-mana kataigamana da mu kwaetaga-mawa ki maba nu mete inako eba kwaigamana ki nana. Mu dai ki ka daisusu bo momorapa bo ade dai mete kina inako mu bamamugu buburitaga-mawa idiwa, ko mu kwaetagamawa ki maba nu inako eba kwaigomu. Mama-nuga God e okai iyapana ki mu nene wagubu ke; ‘Iyapana bani kupamawa, awana kubamawa manako taere-tagamawa midimama berai ebo ebo mete kwaetagamawa.’ Mu dai ki taku maba igida yauda asusu kwaetagamawa ade didiwatagamawa iwa ki pokere mara eyaka mena ki rabineya ka iyapana ropani kawaya eba iyabapamana makai kuduba 23.000 kwaitana popotagubu gawarara. Mu kwaetagamawa ki maba nu mete inako eba kwaigomu. Nu Kaiwawonuga e kasiyarai mete kina bo pa mena ki mu dai empamana ki nana e kerareya wadamawa ki pokere denai ka motamota berokoi bautagubu iyapana ki metampu da mu ropani kawaya popotagubu. Mu ubumpu nu Kaiwawo-nuga e kerareya wadamawa ki maba nu mete inako eba kwaigomu. 10 Mu dai ungwerogwerorotagamawa Mamanuga God awerapamawa iwa ki pokere denai ka ‘Naunuma Aneyai’ ki bauwena iyapana ki ropani kawaya namutapu. Mu kwaetagamawa ki maba nu inako mete eba kwaigomu.

11 Bita ebo ebo mu bamamugu bauwena ki yonai ka oragai ragidai oka rabineya okamupu da nu ki empamana manako berokoi mu kwaetagamawa ki maba nu mete inako eba kwaigamana ki nana. Mara siyarai bauwagana kwae-wagau ki pokere nu naigida mena idiwomu.

12 Iyapana nima wainapiyau da e ragiragi kawaya uburau ki ka e naigida mena uburono kwaenda da e kauyagisi. 13 Kerapu taisini ebo ebo wi bamagau bauwagau taininiyau ki ka eba wi mena ki bananapiyamu ko nu kuduba kerapu taisini inako mete maramara banana-pemei. Ko Mamanuga God e gwaiyaba wagubu ki e kwaeyagisi. E wi kwayuba-niyono tondono ki pokere kerapu taisini mo inako baiyagisi wi taininiyono ki ka e berokoi ki tatamapoto da berokoi ki kasiyarai wi eyaka eyaka kasiyaraga eba raurupoto nuniyoto gwaigwiri. Kerapu wadewade inako wi bamagau baiyagisi ki ka Mamanuga God wi kasiyara negeni toginiyoto da wi giruru maba ki kobaiya kaiwuri ki ka wi eba kekeraiwagi ko buridere matarau baiwagi.

14 Kowaniyoma, nau nuwaneya po wiyo; Daisusu bo momorapa bo ade dai mete kina inako bamamugu buburi-tagamu ki maba wi mete inako eba kwaiwogoi ko wi bera ki deni mena kamadumuri tagararapumuri. 15 Wi ka eba notababa ragidai ko wi ka yona mibai ki wainapiyamu ragidai ki pokere nau yona yau nidiyakani ki wi wibo rabinagau wainapumuri. 16 Nu Kaiwawo-nuga e Kupei ki kawareya awana ‘waeni’ kubemei Mamanuga God paraupemei ki ka nu mibipemei da Keriso e darai nu nene kawapu ki ka nu ewapuru e naureya ika mete popoigibi. Ade nu bani buredi gerepemei ewapuru mena kupemei ki ka nu mete mibipemei da Keriso e midi kwakwarepui nu nene tapu ki ka nu ewapuru e naureya ika mete popoigibi. 17 Nu eyaka eyaka Kupe ki kawareya bani buredi piri piri kupemei ki kerarai ka bani buredi eyaka mena. Ki maba, nu iyapana ka ropani kawaya ade nu kiyabunuga ka ebo ebo ko Keriso e naureya ka nu kuduba midinuga eyaka mena.

18 Tawana Isiraero ragidai badidi kwaetagamu ki keyakeyai nau mete suwagani wainapumuri; Mu gwedewau papa naumu kepakepa kawareya Mama-nuga God nene puyo pasumu ade papa ki pirai dai mu muga mete kupamu ki mu mibipiyamu da Mamanuga God mu mete ewapuru ika dibipiyamu.

19 Ki pokere wainapumuri; Nau daisusu bo momorapa bo ade dai mete kina inako ki mu nene suwagubuwani ade nau yadau umamu ki yonai mete suwagubuwani ki ka nau eba suwagu-buwani da mu ka mibai, 20 ko nau suwagubuwani ka yau kena; Iyapana gwedewau daisusu bo momorapa bo ade dai mete kina inako mu bamamugu buburitagamu yadau umamu ki ka mu eba puyo ki Mamanuga God kweyamu ko mu keyai berokoi bamamugu yadau ki umamu. Ko nau eba nuwaneya wi keyai berokoi ki mu mete ewapuru waretaiwagi. Pa mena. 21 Wi idaga daikere nu Kaiwawonuga e kapai wadoi kubomoi ko ade wi idaga daikere keyai berokoi mu kapamaga wadoi kubomoi ki ka eba supasupai. Ade nu Kaiwawo-nuga e yogoi kawareya wi kupeiwogoi ko ade daikere keyai berokoi mu yogomaga kawareya kupeiwogoi ki ka mete eba supasupai. 22 Wi bani waina-piyamu da wi inako kwaiwagi ki ka nu Kaiwawonuga eba nuwaroroyagisi bo? Ade wi bani wainapiyamu da iyapana kaina nu kasiyaranuga ka kawaya esida ko nu Kaiwawonuga e kasiyarai ka erida bo?

23 Iyapana dai tagamu ke; ‘Gwede mosi nu eba bodaniyau ki pokere nu nuwanugu badidi kwaiwagamana wainapemei ki nu kwaigomu.’ Ena, ko nau ade suwagani ke; ‘Ki mibai, ko gwedegwede kuduba ka eba bagi.’ Iyapana dai tagamu ke; ‘Nu nuwanugu badidi kwaiwagamana wainapemei ki nu kwaigomu.’ Ena, ko nau ade suwa-gani ke; ‘Ki mibai, ko ki dai mena ka nu midinuga kwakwarepunuga ade nu nuwanuga notanuga waitapoto togipoto.’ 24 Nu eyaka eyaka eba iwogomu ke; ‘Nau naubo nene mena kwaesugoni.’ Pa mena. Ko nu notanuga yau mena yogono ke; ‘Nau eba nau naubo nene mena kwaesugoni ko nau kowaniyoma mu bagimaga nene mete kwaesugoni.’

25 Papa yo bani kiyabui ebo ebo gimara kasiwaratagamu wateya uburau ki empiyei manako ki dai kau gimara-pana kupana wainapiyei, ki ka baganai, kau gimarapi kupi ko eba notapiyowa da ki ka yadau ki papai bo eba yadau ki papai. Kau inako eba notapiyowa kwaenda kau rabinageya nidiyau wira-wira ki notababa negeni. 26 Wainapu-muri; Mamanuga God e okai mosi wagubu ke; ‘Waira ade gwedegwede kuduba waira kawareya ki kuduba ka nu Kaiwawonuga e nene.’

27 Suma eba sumawagau apunai mosi kau bibiniyoto da kau e tawaiya e mete kupeigamana ki nana yagisi, ki ka baganai. Kau nuwageya e bameya kayanuwagi ki ka gwede bani e kau rabinageya riyapiyau ki kau asusu tepi kupi. Kau rabinageya nidiyono wirawira ki kau eba notapi, nuwagi ke; ‘Akae, nau gwede nana paerepuwani bani yau kubabuwani?’ Ki pa mena. 28 Ko iyapana mosi kau nidiyoto yagisi ke; ‘Bani yau ka daisusu bo momorapa bo ade dai mete kina inako mu bamamugu yadau umamupu ki bani,’ e inako nidini ki ka e bagai nene ade e rabineya siyau wirawira ki eba siyana wirawira ki nana ki kau bani ki kamadi. 29 Ki ka eba kau kiya rabinageya nidiyau wirawira ki nidibu ki pokere kau bani ki kamadi, ko kau waretagi e rabineya siyau wirawira ki e sibu ki pokere e togipana ki nana ka kau inako kwaenuwagi bani ki eba kupi.

Kataina, wi dai bani wainapiyamu, iwagamu ke; ‘Iyapana dai ki mu kaisi-maga mete kina ko nau kaisini ka pa mena ade gwede mo nau eba bodaboda-siniyau ki pokere nau gwede nana mu rabinamugu tadeyau wirawira tadebu ki mu kaisimaga tondoni?
30 Ade nau bani kupana ki nana Mamanuga God paraupakani ki ka iyapana gwede nana sidimoto siyasiya da nau paerepuwani?’

31 Baganai, nau nidiyani wainapu-muri; Wi bani kupamu bo awana kubamu ki ka wi badidi kwaiwagamu ki pokaiya Mamanuga God e si kawaya-wagana ki nana ki mena notapiyoi kwaiwogoi. 32 Diyu ragidai ade iyapana kwaiyanai ragidai ade wi sumaga eyaka mena Mamanuga God nene dibipiyamu ragidai mete kina ki mu paunamugu wi idiwu ki pokere wi naigida mena kwaiwogoi kwaenda wi mu pisipisita-muri manako mu sumamaga giriyagisi. 33 Nau kwaesugakani ki maba wi mete inako kwaiwogoi. Nau badidi kwae-sugakani ki nau iyapana kuduba mu bagimaga nene mete kwaesugakani. Mu notamaga wirawagana Keriso sumapa-mana ki nana ka nau niya iyani nene eba wainapakani ko mu iyamaga nene wainapakani kwaesugakani.

Copyright information for `GDN