1 Corinthians 12

Mamanuga God Keyai puyo ebo ebo nu negeyau

Kowaniyoma, nau karako Mamanuga God e Keyai puyo ebo ebo nu negeyau ki nene wi nau manusinimupu ki yonai nau suwagani da wi mibai naigida kataiwagi.

Wi kataigau da naiya wi Iyesu eba sumapamawa makeya ki ka wi daisusu yo momorapa ade dai mete kina inako ki mu bamamugu buburigamawa. Ko gwedegwede ki kuduba ka popai ki pokere nota ki wi igida yauda waranibu yawata kwaiya kaigamawa. Ki pokere nau karako wi nidiyani wainapumuri; Iyapana nima Mamanuga God e eya Keyai e rabineya tondau ki e eba yagisi ke; ‘Iyesu, kau bamageya kowaga baiyagisi.’ E yona inako wagana ki yawatai e bameya pa mena. Ade iyapana nima Mamanuga God e Keyai e rabineya pa mena ki e eba yagisi ke; ‘Iyesu, kau ka nau Kaiwawoni.’ E yona inako wagana ki yawatai e bameya pa mena.

Mamanuga God e Keyai ka eyaka mena ko e Keyai ki puyo ebo ebo nu negeyau. Ade nu Kaiwawonuga e upi ebo ebo kwaigemei ko nu Kaiwawonuga ka eyaka mena. Ade nu upi ebo ebo ki kwaigemei ki ka nu katai ebo ebo mete wademei ko katai ki negeyau apunai ka Mamanuga God e eya mena.

Nu kuduba ewapuru bagi kawaya idiwana ki nana ka Mamanuga God e Keyai iyapana mosi puyo mo kweyau matarapiyau ade iyapana mosi puyo kudubai mo kweyau matarapiyau. Mamanuga God e Keyai ki iyapana mosi nota supasupai kweyau ade e Keyai eyaka mena ki pokaiya ka e iyapana mosi katai bagi kawaya kabuwapiyau. Mamanuga God e Keyai eyaka mena ki pokaiya ka e iyapana mosi suma kweyau ade iyapana mosi sigira ragidai iyata-mana ki nana ki puyoi kweyau. 10 Mama-nuga God e Keyai pokaiya ka e iyapana mosi matakira kwaewagana ki kasiyarai kweyau, iyapana mosi e bonanai waina-pana wagana ki kasiyarai kweyau ade iyapana mosi keyai bani ka mibai ade keyai bani ka bera ki empana wagana ki kasiyarai kweyau. E iyapana mosi e tenawarai wirapiyau yona ebo ebo wagana ki puyoi kweyau ade iyapana mosi yona ebo ebo ki wirapana mibai matarapana ki puyoi kweyau. 11 Upi ebo ebo yau kuduba ka Mamanuga God e Keyai eyaka mena ki kwaewagau. E ebo nuwaiya badidi wainapiyau ki makeya e puyo ebo ebo nu eyaka eyaka inako negeyau.

Keyakeyai nu midinuga naureya

12 Nu midinuga ka ripa maba naurai eyaka mena ko idai ragai ka ropani kawaya. Ade nu iyapana ka ropani kawaya ko Keriso e naureya nu ka eyaka mena. 13 Ki maba, nu Diyu ragidai ade iyapana kwaiyanai ragidai, bigabiga ragidai ade pakasi ragidai, nu kuduba ka Mamanuga God e Keyai ki kasiyarai pokaiya siruwaigibi e naureya eyaka-menaigibi. Nu awana kubemei ki maba ka Mamanuga God nu kuduba e Keyai eyaka mena ki kubamana ki nana negebu.

14 Nu midinuga kwakwarepunuga ka ripa maba idai ragai ropani kawaya ko eba idai ragai eyaka mena. 15 Nu kerapu-nuga yagisi ke; ‘Nau ka eba iyapana e idai da nau e naureya tondana ki nana,’ e inako yagisi ki ka e berawagau mibai ka nu kerapunuga ki ka nu midinuga kwakwarepunuga ki daikere. 16 Ade nu wenagunuga yagisi ke; ‘Nau ka eba iyapana e yabui da nau e naureya tondana ki nana,’ e inako yagisi ki ka e berawagau mibai ka nu wenagunuga ki ka nu midinuga kwakwarepunuga ki daikere. 17 Nu midinuga kwakwarepu-nuga kuduba yabunuga mena wenapena ki ka nu badidi maba yona wainampena? Ade nu midinuga kwakwarepunuga kuduba wenagunuga mena wenapena ki ka nu badidi maba auru susunumpena? 18 Ko Mamanuga God e ebo katai pokaiya wainapupu da baganai ki pokere e ebo nuwaiya ka e nu midinuga kwakwarepunuga ragai ki makeya makeya purupupu nakapupu negebu. 19 E ragai eyaka mena tapena ki ka nu midinuga eba wenapena. 20 Ko karako, nu midinuga kwakwarepunuga ki ka ripa maba naurai eyaka mena ko e idai ragai ka ropani kawaya.

21 Ki pokere nu yabunuga eba uburoto nu idanuga siyoto, yagisi ke; ‘Kayanuwagi, nau eba nuwaneya kau.’ Ade nu debanuga eba uburoto nu kerapunuga siyoto, yagisi ke; ‘Kaya-nuwagi, nau eba nuwaneya kau.’ 22 Wainapumuri; Nu midinuga kwa-kwarepunuga ragai dai ka noganogai ko nu raginuga noganogai ki eba tondibena maba ki ka nu badidi kwaigumpena? 23 Ade nu midinuga kwakwarepunuga ragai dai ki nu emitamemei waiguba-tamemei ko nu mu mete naigida mena kwayubatamemei. Ade nu raginuga dai ki midimama negeyamu ki ka nu mu naigida mena monagatamemei, 24 ko nu raginuga dai ki midimama eba nege-yamu ki ka nu gwede nana ubumamu mu monagatamamu? Ki pa mena.

Mamanuga God e ka nu midinuga kwakwarepunuga ripa ragai maba ebo ebo nakapupu. Ragai dai ki nu waiguba-tamemei ki ka Mamanuga God mu tepatapu bagi tadebu.
25 E inako kwae-wena ki pokere karako ka nu midinuga kwakwarepunuga ka eyaka mena ko eba ebo ebo. Nu raginuga ka ropani kawaya ko mu kuduba ka nu midinuga kwakwarepunuga daikere ki pokere mu eyaka eyaka nu naurinugu deni deni waita kasiwaratagamu. 26 Nu midinuga kwakwarepunuga ragai mosi bidara yadini makariyagisi ki ka nu midinuga kuduba makariyogono. Ade nu raginuga ki mosi iyapana e si tepapomoto ki ka nu raginuga kuduba e mete mamama-togomono.

27 Wi kuduba ka Keriso e midi kwakwarepui. Wi kuduba ka Keriso e naureya idiwu, 28 ki pokere nu sumanuga eyaka mena ragidai Mamanuga God nene dibipemei nu kuduba paunanugu ka e nu upinuga ebo ebo winepupu negebu; Yabiri ka e tonotapu ragidai nakatapu. Mu ewamugu ka e bonanai wainapamana tagamana ragidai naka-tapu. Mu ewamugu ka e yonai iyapana kabuwatamana ragidai nakatapu. Mu ewamugu ka e matakira kwaetagamana ragidai nakatapu ade mu ewamugu ka e sigira ragidai iyatamana ki puyoi wadu-mupu ragidai nakatapu, kowamuguma waitatamana ragidai nakatapu, upi kuduba purupamana iyapana makeya makeya tagemana ki ragidai nakatapu, ade siyarai ka e iyapana tenawarimaga wirawagana yona ebo ebo tagamana ragidai ki nakatapu. 29 Nu kuduba ka eba e nu tononibu ragidai, ade nu kuduba ka eba e bonanai wainapamana iwagamana ragidai, ade nu kuduba ka eba iyapana e yonai tademana kabu-kabuwa ragidai. Nu kuduba ka eba matakira kwaigamana ki puyoi wadi-mipi, 30 bo sigira ebo ebo wadumupu ragidai iyatamana ki puyoi wadimipi bo nu tenawarinuga wirawagana yona ebo ebo iwagamana ki puyoi wadimipi bo yona ebo ebo ki mibai wainapamana matarau iwagamana ki puyoi wadimipi. Pa mena. 31 Mamanuga God e Keyai puyo ebo ebo nu negeyau ki dai ka kawakawaya ade dai ka pa mena ki pokere wi notaga puyo kawakawaya ki tepamana ki nana kawareya yodono.

Wi badidi maba kwaiwagamana nidibuwani ki ka bagi kawaya ko nau karako kabuwaniyani yau ka bagi kawaya esida.

Copyright information for `GDN