1 Corinthians 3

Mamanuga God e bigabigai kwaigemei ragidai

Kowaniyoma, iyapana gwedewau Mamanuga God e Keyai mu rabina-mugu tondau mu bamamugu nau badidi kabuwasugakani umakani ki wi bamagau nau inako eba kabuwasugu-buwani mibai ka wi sumaga ka eba ragiragiwena. Wi ka munu wawayai maba idiwa. Wi notaga ka waira yau notai notapiyamu ragidai ki mu nota-maga maba, ki pokere munu wawayai amu mena kubamu ki maba nau amu mena wi negeyekeya ko bani ragiragi wi eba negeyekeya mibai ka wi bani ragiragi kupamana ki marai eba bauwena. Karako ka wi bani ragiragi kupamana marai ki ororeya mena bauwena, ko wi watagau mena idiwu. Wi nuwaroro yo kira kasiwara kwaiwagamu ki ka wi iyaga iyapana waira yau notai wadamu doko kwaetagamu ragidai ki mu iyamaga maba wainapakani. Wi dai iwagamu ke; ‘Nau ka apunu Poru e eweya kaya-sugakani.’ Ade wi dai iwagamu ke; ‘Nau ka apunu Aporosi e eweya kayasugakani. Wi inako iwagamu ki ka wi waira yau notai wadamu doko kwaetagamu ragidai ki mu maba kwaiwagamu wainapakani.

Wainapumuri; Apunu Aporosi, e ka nima? Ade nau Poru ka nima? Nau nidiyani wainapumuri; Nu ka Kaiwawo-nuga nu upinuga winepupu negebu ki makeya makeya e bigabigai kwaigemei ragidai. Nu e bigabigai kwaigemeya ki pokaiya ka wi e sumamupu. Nau momai upuwani ade apunu Aporosi e nau ewaneya bauwena kokora ki awana sipiyawa ko Mamanuga God e kasiyarai pokaiya ka kokora ki rabineya bani wenatagubu mibai kipu. Momai urau apunai ade awana sipiyau apunai ki mu ka asusu. Ko nima kwaewagau pokaiya bani mibai kirau e ka eba asusu. Ki ka nu Mamanuga God e ebo mena ki kwaewagau. Mamanuga God e yabuiya ka momai urau apunai ade awana sipiyau apunai ki mu ka ebo ebo. Mu upi badidi kwaetagamu ki denai ka e uburoto mu puyomaga makeya makeya tageni. Nu ka e nene ewapuru dibimipi upigemei ragidai ko wi ka e kokorai.

Ade nau keyakeyai mosi suwagani ka yau kena; Wi ka Mamanuga God e tawai.
10 Mamanuga God puyo tegebu ki pokaiya ka nau tawa ki bebedai nunupuwani. Nau bebeda ki asusu eba nunupuwani ko tawa wadamu katai-mugu ragidai badidi kwaetagamu ki maba nau tawa bagipuwani. Iyapana dai ki nau ewaneya bautagubu bebeda nunupuwani ki kawareya tawa wadamu. Ko wi eyaka eyaka tawa badidi maba wadamana ki wi naigida mena empiyoi were kwaiwogoi. 11 Mamanuga God e ororeya mena Iyesu Keriso winepupu wowo bebedai maba kaupupu ki pokere iyapana mo eba baiyagisi wowo bebedai kudubai mosi kaupoto. 12 Iyapana dai ka bowa yamayamapiyau bo bowa bagibagi ebo ebo bebeda ki kawareya tawa wadamu ko iyapana dai ka tawa ki ripa yo wiwirowa yo gwadagara pokaiya wadamu. 13 Nu eyaka eyaka upi supasupai kwaigemei bo upi kwaigemei siyasiya ki nu aita ewa Keriso e marai baiyagisi ki makeya mibai matarayagisi empamu. Mara ki makeya ka mata nonarai nu eyaka eyaka upinuga uroto manako mata ki pokaiya ka nu upinuga bagi bo eba bagi ki nu yabunugere empamu. 14 Iyapana nima bebeda kawareya tawa wadubu ki mata urabu ko eba urabu rerewara ki ka iyapana ki denai puyo bagi mo yadini. 15 Ko iyapana nima tawa wadubu ki mata urabu rerewara ki ka e puyo mo eba yadini ade e upi badidi kwaewagawa ki kuduba gogayagisi. Ko e eya ka eba gogayagisi ko e iyapana mata urana kwaewagawa wadumupu paere ki maba pa tondono.

16 Wi wiga ka Mamanuga God e tawai bagi kawaya ade Mamanuga God e eya Keyai wi rabinagau tondau, ko ki wi wainapiyamu bo pa mena? 17 Iyapana nima Mamanuga God e tawai ki giripono ki ka Mamanuga God denai e mete giripoto. Mamanuga God e tawai ki ka e eya nene mena, ko ade wainapumuri; E tawai ki mibai ka wiyo.

18 Ki pokere naigida mena kwaiwogoi kwaenda wi wiga kerapu wadewade-iwagi. Nima mo wi paunagau wainapiyau da e waira yau katai nibadi naigida mena kataiwena wetawetara ki ka e kwarisi-yagisi ‘notababa’ apunai maba tondono da ki pokaiya ka e katai mibai katai-yagisi. 19 Waira yau katai wadamu doko ragidai badidi wainapiyamu da ki ka katai kawaya, katai ki ka Mamanuga God e yabuiya ki ka notababa e katai. E okai mosi wagubu ke; ‘Iyapana gwedewau mu mubo kataimaga pokaiya yabara kawakawaratagamu idiwu mu kataimaga ki pokaiya ka Mamanuga God mu muga tapitamini.’ 20 Ade e okai mosi wagubu ke; ‘Nu Kaiwawonuga e kataiya da waira yau notai notapiyamu ragidai ki mu kataimaga ka mugu.’ 21 Ki pokere kowaniyoma; Iyapana kaina mu simaga ki wi eba tepapumuri bo yabara kawakawaraiwagi. Wainapumuri, gwedegwede kuduba ka wi nene; 22 nau Poru ka wi nene, apunu Aporosi ka wi nene, ade apunu Pita ka mete wi nene. Waira kuduba ka wi nene, iya kuduba ka wi nene, po ka wi nene, ade mara karako ade mara ewa ki kuduba mete wi nene. 23 Ko wi wiga ka Keriso e nene ade Keriso e ka Mamanuga God e nene.

Copyright information for `GDN