1 John 1

Nu Iya Wadamana Yonai e ka kunuma waira kerareya tondawa yabadawa da nu bamanugu matara-wena. E sisiyai nu karako oka pokaiya wi kabuwanimei yau kena. Nu Iya Yonai ki apunai bananamipi, e bonanai nu wenagunugere wainamipi, ade e midai nu idanugere mete geyamipi. Nu Iya Wadamana Yonai matarawena ki ka nu e yabunugere matarau emipi. Nu iya maramara idiwana kaiwana ki kerarai apunai ka naiya mena Mamanuga God bameya tondawa ko e kawapu nu bamanugu bauwena ki nu e emipi kewowena ki pokere e yonai nu karako wi kabuwanimei yau kena. Nu badidi emipi bo wainamipi ki kuduba nu wi nidimei da wi nu mete dibipamu manako nu rabinanuga eyakamenayagisi ewapuru mena idiwomu ade Mamanuga God e Gubagai Iyesu Keriso mete kina mu mete ewapuru idiwomu. Nu oka yau okapemei da nu yo wi ewapuru mibi mamamai idiwana kaiwana ki nana. Kaiwa kaiwa wi bamagau.

Mamanuga God e ka nu Taninuga Kawaya

Yona ki e nu nidibu wainamipi ki nu karako wi nidimei yau kena; ‘Mama-nuga God e ka tanai kawaya ko sisipu mo e bameya pa mena.’ Ki pokere, nu iwagamu da; ‘Nu ka Mamanuga God mete ewapuru idiwei,’ nu inako iwege-mei ko ade sisipu rabinaneya idiwei ki ka nu nubo beraigemei ko supasupai eba idiwei. Ko nu e taneya tondau ki maba nu mete e taneya idiwomu ki ka nu kuduba nu rabinanuga eyakamena-yagisi ewapuru mena idiwomu manako e Gubagai Iyesu nu nene powena e darai kawapu, e darai ki pokaiya ka e nu biginuga kuduba surupoto.

Nu iwagamu da; ‘Nu rabinanugu ka bigi mo pa mena,’ nu inako iwegemei ki ka nu nubo kerapu wadewadeigemei. Yona mibai nu rabinanugu eba tawa-wena. Ko nu bigi badidi kwaigibi ki kuduba nu umununuga pokaiya Mama-nuga God bameya matarau iwagamu ki ka e naiya mena gwaiyabawena ki e makeya supasupai yau kwaeyagisi; Nu biginuga ki kuduba e empoto deni mena surupoto manako nu bigi badidi kwaigibi ki e yadini nu taganugu kwenupoto kayayagisi. 10 Ko nu iwagamu da; ‘Nu gwede mo eba paeremipi,’ nu inako iwegemei ki ka nu Mamanuga God e bera umani siyemei ade e yonai ki nu rabinanugu eba tawawena. Pa mena.

Copyright information for `GDN