1 Timothy 2

Nu ewapuru mena badidi maba gurigurigamu

Nau karako yabiri yona yau ragiragi kawaya kau nidiyakani; Nu sumanuga eyaka mena ragidai kuduba tade da mu ubumana iyapana tawana tawana idiwu ki mu nene guriguri-tagamana ki nana. Mu gwede nene notapiyamu ki nene wi Mamanuga God kabuwapiyoi mu tagawaiwitamaga ubumoi guriguriwogoi. Nu suma sumaigemei ragidai nuwabagi rabineya Mamanuga God nene supasupai bagi kawaya idiwana ki nana ka wi kawa-kawai ragidai ade yabiyabiri ragidai waira yau kawareya ki mu nene mete guriguriwogoi. Wi inako kwaiwogoi ki ka bagi kawaya ade ki pokaiya ka nu Iya Negeyau Apunai Mamanuga God wi eminiyoto manako wi mamamaga yagisi. E nuwaiya ka iyapana kuduba e yonai mibai kawaya ki kataitagamana ade iya waunai mete wadamana ki nana.

Mamanuga God e ka eyaka mena. Tawiri ogayawa apunai iyapana kuduba teniyau Mamanuga God mete dibiniyau apunai ki e ka mete eyaka mena. Nu dibiniyau apunai ki ka Keriso Iyesu e eya mena. E ebo bauwagana marai ki makeya mena ka e bauwena nu nene powena manako nu bitanuga kuduba ki e rikapupu. E nu nene powena ki pokaiya ka iyapana kuduba kataitagisi da Mamanuga God e nuwaiya ka iyapana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau iya waunai ki yadini. E nuwaiya inako wainapiyau ki pokere e nau winesinibu ade nau tonosinibu da nau kayasugana iyapana kwaiyanai ragidai e yonai mibai mu tadeyana ade mu kabuwatamana da mu e sumapa-mana ki nana. Nau eba berasugakani ko nau yona mibai mena suwagakani.

Gubagani Simosi, nau yona yau mete nidiyani wainapi; Nau nuwaneya iyapana uratana mena tawana tawana Mamanuga God nene idiwu ki mu idamaga bagipomono manako mu rabinamaga eyaka mena kira gagaya pa mena nuwabagi mena rabineya guri-guritogomono idiwono.

Nau karako ridi mu yonamaga mete suwagani; Ridi gwedewau tagamu da mu Mamanuga God e si tepapiyamu ki ka mu iyapana yabaramugu iya bagi supasupai mena kwaetogomono. Mu iyamaga bagi ki ka mu monagamaga ko eba mu kwakwarepumaga ki monaga-pamana da iyapana monaga ki pokaiya mu emitamana taragatamana ki nana. Mu midimaga tatamai naigida mena umomono ade eba mu debamaga wikupomono monaga kiyabui ebo ebo yodomono bo gwedegwede denimaga kawakawaya inako tepomono monaga-togomono. Pa mena.

11 Apunu ubumoto Mamanuga God e yonai kabuwatogomono ki ka ridi kerekereretagisi pa idiwono yona mena wainapomono. 12 Nau ridi tatama-tamakani da mu Mamanuga God e yonai apunu eba kabuwatamono ade mu apunu watamaga eba yadini ubumono. Mu ka yona mena waina-pomono pa idiwono, 13 mibai ka Mamanuga God yabiri apunu Adamu yamanapupu manako ewa ka e ridi Iwi yamanapupu. 14 Berokoi Apunai Seitani e ka eba yabiri apunu Adamu bameya bauwena e kerareya wadubu. Pa mena. Yabiri ka e ridi Iwi e bameya bauwena e kerareya wadubu manako ridi ki paere-pupu Mamanuga God e gorai rauru-pupu. 15 Ko ridi gwedewau Mamanuga God sumapomono bo iyapana nota kwarikwarisitamono bo Mamanuga God e nene bagi supasupai mena idiwono bo ade midimama berai eba kwaetogo-mono, ridi inako idiwono ki ka mu munu wenatamini ki pokaiya ka mu iya mete yadini.

Copyright information for `GDN