1 Timothy 4

Bera tagamu ragidai mu yonamaga

Mamanuga God e eya Keyai karako matarau nu kabuwaniyau da mara siyareya ka iyapana dai mu sumamaga kaupomoto manako wiratagisi keyai beraberai ebo ebo ki mu umunumaga yadini. Keyai berokoi mu badidi kabuwatamono ki mu makeya makeya mete kwaetogomono. Kabuwa bera-tagamu ki kerarai ka yau kena; Iyapana ki mu midimaga pa matakawagau yona bera ebo ebo tagamu. Yawata supasupai kayatagamana notai naiya mu rabina-mugu kabuwatamiyawa ki karako mata maba urabu rerewara auwena ki pokere mu badidi paerepiyamu ki mu muga eba kataimugu. Iyapana ki mu kabuwa-maga wagau ke; ‘Ridi yo apunu anika-tagisi ki ka eba baganai ade nu bani dai mena kupomu ko dai kaisipomu ki ka supasupai.’ Iyapana ki mu inako tagamu ko nu suma sumaigemei ragidai ki nu yona mibai kataigibi ki pokere nu mete katainugu da Mamanuga God bani kuduba kiyabui ebo ebo nu kupamana ki nana yamanapupu. Nu e paraupamu were ewa bani kuduba kiyabui ebo ebo ki tawiyaigamu kupamu, ko iyapana mosi eba baiyagisi nu bodaniyoto. Gwedegwede kuduba Mamanuga God yamanapupu ki ka bagi mena ki pokere nu mo eba keipamu berokoi siyamu. Ko nu yabiri Mamanuga God paraupamu were ewa bani ki kupamu, mibai ka Mamanuga God e yonai pokaiya ade nu gurigurinuga pokaiya ka e gwedegwede kuduba ki wadubu bagi kewowena.

Gubagani Simosi, kau nau yonani yau nu sumanuga eyaka mena ragidai kabuwatamiyowa. Nu keyainuga bani ki kau kiya kupowa ade kabuwa yonai katainugibi wadibi doko ki kau makeya makeya mete kwaenugowa. Kau inako kwaenugowa ki kau mibai Keriso Iyesu e bigabigai apunai. Iyapana mu wensisiyamaga bo mu bususumaga kororai mibai pa mena tagamu ki kau eba wainapiyowa ko Mamanuga God nu badidi kwaiwagamana wagubu ki mena kau makeya makeya kwaenugowa yarowa da kau notagi bebeda maba irawayagisi. Nu midinuga kwakwarepu-nuga tekatekawagana ki nana yanuwa kwaigemei ki denai ka maraitau erida, mibai ki ka mara karako nene mena. Ko nu keyainuga ragiragiwagana ki nana nu nubo wade supasupaigamu ki denai ka kawaya esida, mibai iya ki ka mara karako nene ade mara ewa nene mete kina.

Nau yona karako suwagubuwani ka mibai kawaya iyapana kuduba waina-pamana ade deni mena mibipamana ki nana; 10 Maramara Tondau Apunai Mamanuga God e ka iyapana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau nu Iya Negeyau ki Apunai. Nu gwedewau e sumapemei ki ka e iya waunai nu negeni. E nuwaiya ka inako wainapiyau ki pokere e puyo negeyana ki nawanai nu idiwei ade nu e nene ragiragi kawaya upigemei muya nunumei.

11 Nau karako badidi kabuwani-buwani ki kau makeya makeya iyapana kabuwatamiyowa tadeyowa teyateyama. 12 Kau ka munu waunai ki pokere mu ubumoto kau waigubanimoto, tagisi ke; ‘Kau ka nu yabunugu wenanugibi.’ Mu inako nidimono ki kau mu yonamaga ki eba wainapiyowa ko nu sumanuga eyaka mena ragidai mu paunamugu ka kau supasupai mena kwaenugowa, kau yonagi pokaiya, kau iyagi pokaiya, kau nota kwarikwarisigi pokaiya, kau sumagi pokaiya, ade kau paeregi pa mena ki pokaiya. Kau inako kwaenugowa ki ka mu kau eminimoto manako kau kwae-nugei ki maba mu mete inako kwaetogo-mono. 13 Kau eba pa tondowa ko kau maramara iyapana yabaramugu uburowa Mamanuga God e yonai iyabapiyowa, dimanugowa, ade iyapana tadeyowa kabukabuwa. Kau maramara inako kwaenugowa yarowa da nau kau bamageya ika bausugani makeya. 14 Mamanuga God kau keyaigi togipana puyoi negebu ki kau eba basarapi ko puyo ki pokaiya ragiragi kawaya upi-nugowa umowa. Yabiyabiri ragidai naiya ubumpu mu idamaga kau kawari-geya nakamupu kau nene guriguri-tagubu makeya ka mu dai kau ewa badidi maba upinugana Mamanuga God mu kabuwatapu ki sisiyai mu matarau tagubu. Mara ki makeya ka kau puyogi ki mete wadibi ki pokere kau puyo ki karako eba tagararapi, 15 ko maramara kau nuwagi notagi eyaka mena pokaiya keyakeyapiyowa yarowa da kau manamanuwagi manako kau tekatekai kawaya kwaenugei ki iyapana kau eminimoto manako kau weregi togomono. 16 Iyapana paunamugu kau kiya iyagi ki naigida mena empiyowa ade kau badidi kabuwanugei ki kau naigida mena wainapiyowa popo were kabuwanugowa. Kau maramara inako kwaenugowa yarowa ki kau kiya iya wadi ade kau pokagere ka iyapana kau wainaniyamu ragidai ki mu mete iya yadini.

Copyright information for `GDN