Acts 12

Iyapana apunu Diyemesi minimupu poyo

Mara ki makeya ka kaiwawo Erodi Iyesu sumapamawa ragidai Mamanuga God nene dibipamawa idiwa ki mu giritamana pasutamana ki kerarai birikapupu. E wagubu manako piyara ragidai ubumpu apunu Diyoni e tatai Diyemesi kereba pokaiya ugwadumpu poyo. Diyu ragidai ki emupu ka mu rabinamaga bagiwena ki pokere kaiwawo Erodi ubupu apunu Pita mete wadamana ki nana wagubu. (E yona ki wagubu makeya ka Diyu ragidai ‘Parawa Pa Pasumana Kupei’ ki kupe-tagamawa.) Piyara ragidai apunu Pita wadumpu diburamupu manako piyara kuduba ida esida kewowena kerapu daikere kewowena daikere eyaka mena (16) mara mo apeya apeya bau-tagamawa Pita goparapamawa ade kayatagamawa manako mu ewamugu ka apeya apeya ade bautagamawa, mu inako kwaetagamawa. Kaiwawo Erodi e notai wagubu da; “Mamanuga God Nu Raurunibu Poragai’ yau kewoyagisi ki ka nau apunu Pita yadani Diyu ragidai mu yabaramugu tarani nau idani gurai e naureya ugwadani ragiragi manako mu ewa e minimoto poyo.’ E inako waina-pupu ko apunu Pita diburawena tondawa ka Iyesu sumapamawa ragidai kuduba dibimupu Mamanuga God bameya Pita nene maramara mu nuwamaga nota-maga eyaka mena pokaiya guriguri-tagamawa idiwa.

Apunu Pita dibura rabineya bauwena kayawena

Marawani didiburu mena ka kaiwawo Erodi nuwaiya ka apunu Pita Diyu ragidai mu yabaramugu tarana e idai gurai e naureya ugwadana ragiragi ki nana wainapupu. Ko kemora ki rabineya ka piyara ragidai apeya Pita paupunamupu mete ukwapamawa. E idai ka mu taburuba apeya ragiragi kawaya pokaiya umamupu dokodoko ade dibura katamuruiya ka piyara ragidai dai mete dagura ubumawa.

Garugaru mena ka Mamanuga God e aneyai mosi ika bauwena manako dibura tawai rabineya tanai minibu siwa. Aneya ki kanibu Pita mideya minibu wadubu kwisipupu manako sibu, wagubu ke; “Pita, kau garugaru mena kiri uburi.” Aneya ki inako wagawa makeya ka taburuba e idai umamupu ki kuduba purupurutagubu gwetagubu, manako aneya ki Pita ade sibu, wagubu ke; “Kau kerapugi kwakwarai tepi umari ade kau mairagi kau naurigeya mete umari.” Pita ki kwaewena ka aneya e ade sibu, wagubu ke; “Kau aukwaragi pokaiya utanuwagi nau ewaneya yabodowa.”

Aneya Pita bananapupu ko mu dibura tawai ki kamadamana kwae-tagamawa ka Pita aneya badidi kwae-wagawa empupu ki e notai wagubu ke; “Yau ka nau bani waro maba wadakani.” 10 Mu sumpu dagura yabiri uburawa apunai ki raurumupu sumpu paunau uburawa apunai ki mete raurumupu manako kaimpu gudu siyarai kirama pokaiya yamanamupu ki bautagubu. Ika bautagamawa ka gudu ki natere deneya ebo siwawena manako mu matarau bautagubu kayatagubu kaiwa da yawatau ka aneya ki bani gogawena garugaru mena Pita kamadubu kayawena.

11 Kamadubu kayawagawa makeya ka apunu Pita e notai paparawena, wagubu ke; “Karako nau kataineya da nau waro maba eba wadubuwani ko aneya ki matarau nau nene kwaewena. Mamanuga God e aneya ki tonopupu da Diyu ragidai kaiwawo Erodi e kasiyarai pokaiya gwede mo nau bamaneya berapamana wainapamawa ki mu eba kwaetagamana ki nana.”

12 Pita wainapupu da e mibai dibura tawai ki kamadubu matarau bauwena ka e kayawena apunu Diyoni si daikere ka Maki e inai Meri e tawaiya bauwena. Tawa ki rabineya ka Iyesu sumapamawa ragidai ropani kawaya ika dibimupu guriguritagamawa idiwa. 13 Pita ika bauwena gudu minibu manako tawa ki bigabigai munu ridai mosi si ka Roda gudu kwaipana ki nana kaniyabu. 14 E Pita bonanai wainapupu ka e mamama-wena gudu eba kwaipupu ko garugaru mena wirawena iyapana tawa rabineya idiwa ki tadebu, wagubu ke; “Apunu Pita bauwena gudu tagaiya burida uburau.”

15 Iyapana yona ki wainamupu ka mu denai tagubu ke; “Kau babanugibi nuwegei.” Ko munu ridai ki yona ki kawareya kawareya ade wagawa tondawa ki pokere iyapana tagubu ke; “Ki ka eba Pita e eya bauwena ko ki ka bani e aneyai mosi ki bauwena.” 16 Ko Pita gudu kawareya kawareya miniyawa uburawa ki pokere iyapana dai kaimpu gudu ki kwaimupu. Gudu kwaimupu manako Pita ika uburawa emupu ka mu notamaga kowena kodabamaga kamupu. 17 Ko Pita e idai bagipupu mu yona kerekereretagamana ki nana wagubu manako nu Kaiwawonuga dibura rabineya badidi kwaewena wadubu tonopupu ki sisiyai kuduba e mu kabuwatapu. Kabuwatamiyawa da kamadubu ade wagubu ke; “Kaiwagi nau sisiyani yau apunu Diyemesi e kowaiyoma kuduba mete tademuri.” E inako wagubu manako kamaditapu tawana mo kayawena.

18 Mu ukwampu nawaru puruwena ka piyara dagura ubumawa ragidai ki apunu Pita eba emupu ki pokere mu babatagubu, tagubu ke; “E ka bani bauwena kayawena.” 19 Kaiwawo Erodi piyara ragidai Pita ade kwaenepamana ki nana tonotapu ko mu e eba banana-mupu ki pokere Erodi dagura ubumawa ragidai ki mu muga nene wagubu bautagubu. Bautagubu, pari wirawira-tamiyawa da kamadubu, mu taunimana po ki nana wagubu manako ewa kipu ubupu tawana Diyudiya kamadubu supu tawana Sisaraiya bauwena manako ika tondawa.

Kaiwawo Erodi powena

20 Kaiwawo Erodi tawana Taya yo Saidoni ragidai mu bamamugu gagaya kawaya mo wainapupu ki pokere mara mosi ka iyapana ki kuduba dibimupu kaiwawo Erodi e rabinai wadamana bagi ki nana e bameya kayatagubu. Mu kayatagubu kaiwa da bautagubu ka mu yabiri kaiwawo Erodi e tawai ki kwayubapiyawa apunai mosi si ka Barastasi e wade manamanamamupu waretamupu manako ewa ka mu kaiwawo Erodi e eya bameya bau-tagubu. Mu nuwamugu ka e mete dobopamana ki nana mibai ka mu banimaga kuduba ka kaiwawo Erodi e tawaneya bauwagawa.

21 Mara mosi ki mu winemupu makeya ka kaiwawo Erodi e kaiwawo-wena monagai aukwara bagi kawaya mo wadubu kaupupu manako yona-wagana kemai kawareya yapu ika dimawagawa uburawa. 22 E ika dima-wagawa uburawa ka iyapana mu bonanamaga ragiragi kawaya tagubu ke; “Yau ka eba apunu kaina mo wagau ko yau ka nu kawainuga sumapemei e eya wagau.” 23 Kaiwawo Erodi yona ki wainapupu ka e rabinai bagiwena. E eba Mamanuga God e si tepapupu ko e eya si tepapupu ki pokere Mamanuga God e aneyai mosi garugaru mena bauwena Erodi bita kwebu manako ki makeya ka motamota rasirasi dai e rewonai baumupu manako e powena.

24 Mara ki makeya ka Mamanuga God e yonai kawayawena kayawena.

25 Apunu Banabasi yo Soro mu upimaga natere Diyerusaremu rabineya kwaetagamawa ki kewomupu manako ade wiratagubu natere Antiyoka kaya-tagubu. Mu apunu Diyoni si daikere ka Maki bananamupu mete kayatagubu.

Copyright information for `GDN