Acts 14

Poru yo Banabasi natere Aikoniyamu idiwa

Apunu Poru yo Banabasi natere Aikoniyamu bautagubu manako mu mubo manamamaga Diyu ragidai gurigurimaga tawaiya ki yampu ika dimatagamawa idiwa. Mu yonamaga kasiyarai kawaya tagamawa ki pokere Diyu ragidai ade tawana kwaiyanai ragidai mete kina ropani kawaya Iyesu sumamupu. Ko Diyu ragidai dai ki Iyesu eba sumapamana wainamupu ki mu ubumpu tawana kwaiyanai ragidai mu rabinamaga kupamupu ki pokere mu midimaga togawena apunu Poru yo Banabasi mu kowamuguma mete kina ki tagararatampu. Ko Poru yo Banabasi mara rowarowa kawaya ika idiwa. Mu kudu eba wainapamawa ko iyapana paunamugu yabarayabara ubumawa nu Kaiwawonuga e yonai kasiyarai kawaya tagamawa. Bita nubo wadamana ki ka Mamanuga God e rikapupu deni mena nu wadinibu bagi ki sisiyai ka mu ubumpu iyapana tademawa iwa manako Mamanuga God kasiyara tageyawa da mu e yonai ki tagamawa ki ka mu iyapana yabumugu matakira ebo ebo mete kwaetagamawa. Tawana ki rabineya ka iyapana mu notamaga apeya. Iyapana dai ka Diyu ragidai mena sumatamawa ade dai ka Iyesu tonotapu ragidai ki mu sumatamawa.

Tawana kwaiyanai ragidai ade Diyu ragidai mu kawakawaimuguma mete kina ki mu nuwamugu ka Poru yo Banabasi giritamana bowa were tauni-mana popo wainamupu. Ko Poru yo Banabasi sisiya ki wainamupu manako wakapatagubu tawana Raekoniya kayatagubu. Tawana Raekoniya rabineya ka mu natere Rusitara yo Debe ki deneya kayatagubu, manako Iyesu e yonai bagi kawaya ika dimatagamawa idiwa.

Poru yo Banabasi natere Rusitara kayatagubu

Tawana Rusitara rabineya ka apunu mosi ika tondawa ki e kerarai kiyokiyowena kasiyarai pa mena. E inai rabineya inako wenawena ki pokere e wenawena makeya yabadawa da karako ka e wateya mena tondawa ko e kerareya eba umawa. E apunu Poru dimawagawa ki yonai naigida mena wainapiyawa tondawa manako Poru e notai wagubu ke; ‘Apunu ki e notai ka eyaka mena wainapakani ki pokere e iyayagisi ki mete baganai.’ Poru e notai inako wagubu manako e apunu ki empupu doko, 10 e bonanai ragiragi kawaya e sibu, wagubu ke; “Kau bagi uburi.” Kerarai berokowena apunai yona ki wainapupu ka e garugaru mena kipu ubupu kanibu yabadubu.

11 Iyapana kuduba apunu Poru e matakirai kwaewena ki emupu ki ka mu mubo yonamaga Raekoniya were mu bonanamaga ragiragi kawaya tagubu ke; “Nu daisusunuguma ade nu sumanuga kerarai ki mu karako iyapana kaina wenatagubu nu nene kawampu nu bamanugu bautagubu yau kena.” 12 Mu inako tagubu manako ubumpu apunu Banabasi daisusu kerarai mosi si ka Seusi e ebokowai simupu ko apunu Poru e ka dimawagau apunai ki pokere mu daisusu kerarai mosi si ka Eremesi e ebokowai simupu. 13 Iyapana ki mu sumamaga kerarai Seusi e guriguri tawai ka gari tagaiya eba uwama ki pokere nota ki kawaimaga garugaru mena tawa ki kayawena papa burumakau uratanai yo rarema suya-mupu ki ika tepupu manako wirawena gari teta umampu ki deneya ade bau-wena. Bauwena manako e iyapana-iyoma tadebu, wagubu ke; “Papa yau ugwadamu pasumamu manako nu daisusunuguma bautagubu yau mu puyo tageyamu.”

14 Apunu Poru yo Banabasi iyapana yonamaga ki wainamupu ka mu ubumpu mu mubo aukwaramaga wade tegetegeremupu manako garugarumupu damu kawaya ki mu paunamugu ubumpu manako bonanamaga ragiragi kawaya iyapana tademupu, tagubu ke; 15 “Iyapananuguma, wi gwede nana inako kwaiwagamu? Nu ka eba daisusu kerarai ko nu ka iyapana kaina wi maba. Nu yewe baigibi mibai ka nu nuwanugu ka Iyesu Keriso e yonai waunai bagi kawaya wi nidimana ki nana. Wi daisusu sumatamiyamu mu mibimaga ka pa mena ki pokere wi kudubi kwaki yau kuduba kamadita-muri wi notaga wirayagisi manako Mamanuga God mibai tondau apunai ki e mena sumapumuri. E ka waira yo egi yo kunuma kuduba yamanapupu ade gwedegwede kuduba yewe idiwei nu mete yamananibu ki apunai. 16 Kwamura kwamura nu taganugu kayawena ka iyapana kuduba mu mubo nuwamugu nuwamugu nota ebo ebo beratagamawa kebomawa mu mubo nuwamugu ki kwaetagamawa, ko Mamanuga God mu eba bodabodatapu 17 E eba wekewena tondawa ko e matakirai bagi kawaya ki e maramara iyapana nu paunanugu nu nene kwaewagawa. E kunumau esida wagawa manako e umuneya ka nawaya kawarawa, bani bagibagi wenataga-mawa ade maura yabadawa. E mibi mamamai nu mete negeyawa.”

18 Apunu Poru iyapana ki mu rabina-maga wadana kwarisi ki nana inako wagubu ko ki ka ragiragi kawaya mibai ka iyapana ki mu rabinamaga tatawa-wena. Mu wainamupu da Poru yo Banabasi mu ka daisusu ki kerarai ki pokere mu papa pasumana puyo tagemana ki nana mete wainamupu.

19 Ki makeya ka Diyu ragidai dai ki natere Antiyoka tawana Pisidiya rabineya ade natere Aikoniyamu were ika bautagubu. Mu iyapana rabinamaga kupamupu da mu ubumana Poru yo Banabasi giritamana pasutamana ki nana nanamutampu ki pokere tawana ki ragidai ubumpu Poru bowa were minimupu. Bowa were minimawa da e powena maba emupu ki ka mu e tainimupu gari tagaiya kwenumupu. 20 Ko Iyesu sumapamawa ragidai bautagubu e kwagaramupu ki ka e mu paunamugu ade iyawena kipu ubupu gari rabineya natere ki ade kayawena. Nawaru puruwena ka e yo Banabasi kimpu ubumpu tawana ki kamadumpu manako natere Debe kayatagubu.

Poru yo Banabasi natere Antiyoka ade kayatagubu

21 Mu natere Debe bautagubu manako nu Kaiwawonuga e yonai bagi kawaya ika dimatagamawa idiwa da iyapana ropani kawaya mu yonamaga ki sumamupu. Mu inako tagamawa iwa da kamadumpu mu ewamugere wira-tagubu natere Rusitara yo Aikoniyamu ade bautagubu kayatagubu manako iwa wadamawa da natere Antiyoka tawana Pisidiya rabineya ki ade bautagubu. 22 Tawana tawana ka mu Iyesu suma-pamawa ragidai mu rabinamaga wadamawa bagi kasiyara tagemawa ade mu ubumana suma mena sumatagamana ki yonai kawareya kawareya mu tademawa, tagamawa ke; “Nu Mama-nuga God e gari rabineya kaigamana ki ka nu naiya bita kawaya kawaya mete bananapamu.” 23 Mu inako tagamawa manako tawaiya tawaiya Iyesu suma-pamawa ragidai Mamanuga God nene dibipamawa ki mu paunamugu debai ragidai dai mete nakatamawa. Mu mara dai guriguri nene bani kamadumpu manako Mamanuga God bameya iyapana nene guriguritagamawa, tagamawa ke; “Mamanuga God, kau iyapana yau kwayubatami da mu kau idagi rabineya idiwono manako mu naiya kau suma-nimawa ki maba mu kawareya kau ade sumanimono yamono.”

24 Mu tawana Pisidiya bautagubu kayatagubu iwa wadamawa da tawana Pampiriyo bautagubu, 25 manako kaya-tagubu kaiwa da natere Pega bautagubu. Natere Pega rabineya ka mu Iyesu e yonai tagamawa idiwa da kamadumpu manako ade kimpu ubumpu sumpu natere Atariya egi papateya bautagubu. 26 Natere ki rabineya ka mu waka wadumpu manako wiratagubu natere Antiyoka kayatagubu. Ika bautagubu ka mu naiya upimaga kerarai birikamupu ki wateya ade bautagubu. Naiya ka iyapana ika Antiyoka rabineya Mama-nuga God bameya mu nene guriguri-tagubu, tagubu ke; ‘Mamanuga God, nu karako apunu Poru yo Banabasi kau kaubo kwayubatamana ade deni mena waditamana bagi ki nana kau idagi rabineya mu nakatamemei tonotamemei.’ Mu upimaga wadumupu ki mu kewomupu manako karako wiratagubu bautagubu yau kena.

27 Mu natere Antiyoka rabineya Iyesu sumapamawa Mamanuga God nene dibipamawa ragidai kuduba mu nene tagubu bautagubu manako tade-mupu, tagubu ke; “Mamanuga God nu waitanibu kasiyara negebu manako e gudu kwaipupu da tawana kwaiyanai ragidai mete kina karako Iyesu suma-piyamu.” 28 Mu inako tagubu manako mara ropani kawaya Iyesu suma-pamawa ragidai mu mete ika idiwa.

Copyright information for `GDN