Acts 20

Poru tawana Makedoniya yo Gurisi kayawena

Iyapana ratapamawa ki kewowena eweya ka Poru ubupu Iyesu sumapamawa ragidai mu nene wagubu bautagubu. E kasiyara tagebu ade mu rabinamaga wadubu kwarisi manako ewa kuwenatapu tawana Makedoniya kayawena. E tawana ki bauwagawa kayawagawa iyapana yona ebo ebo kabuwatamiyawa kasiyara tageyawa umawa da tawana Gurisi bauwena. Bauwena manako siragamu apeya eyaka ika tondawa da kewowena ka e tawana Siriya waka kawareya ade kayawagana ki nana ko Diyu ragidai e weki gwaiya minimana po sisiyai tagamawa ki e wainapupu ki pokere e wirawena tawana Makedoniya yawatai ewere ade wirawena kayawena. E tawana Bereya mu apunumaga Pirasi e gubagai si ka Topata ade iyapana dai mete kina ki bananatapu ewapuru kayatagubu. Iyapana ki mu simaga ka yau kena; apunu Aristakasi yo Sekondiyasi, mu ka natere Tesaronika ragidai, apunu Gaiyasi, e ka natere Debe ki apunai, apunu Simosi, ade tawana Aisiya ragidai Taikikasi yo Toropimasi. Iyapana ki mu kerapu-mugu yabiri kayatagubu natere Torowasi bautagubu manako mu nu nawananuga ika idiwa.

Iyapana ‘Parawa Pa Pasumawa’ ki kupei kupetagubu kewowena ka nu natere Piripai rabineya waka mo wadimipi manako nu waka ki kawareya kaigibi kaiweya idiweya da mara ida daikere kewowena ka nu natere Torowasi baigibi manako nu kowa-nuguma dai ika bananatampi. Nu pura eyaka mena mu mete ika idiweya.

Poru daiyo siyarai natere Torowasi tondawa

Pura marai ki kemora nene ka nu bani ewapuru mena kupamana ki nana dibimipi idiweya manako nu paunanugu ka Poru ubupu yonawena. Marawani ka e kai ki marai ki pokere e rowarowa kawaya yonawagawa tondawa da kemora paunau wadubu. Tawa iyarau rabinai apeya eyaka ki kawareya nu ika idiweya ki wateya ka mu duna ropani kawaya ika pasutampu nakamupu. Munu yaraga mosi si ka Yusikasi e katamuru iyarau tondawa. E Poru yonawagawa ki yonai wainapiyawa tondawa da e yabui towena e notai gogawena manako e tawa rabinai apeya eyaka wadumpu ki kawareya kauwena wairau ukwapu. Iyapana garugaru mena sumpu e wadumpu emupu ko e ororeya mena minibu powena.

10 Poru supu munu ki kawareya ukwapu e nodaiya wadubu manako iyapana tadebu, wagubu ke; “Wi notaga eba koyogono ko e iyaiya ukwarau.” 11 E inako wagubu manako tawa iyarau ade yapu bani mo gerepupu kubabu manako iyapana ki mete yonatagamawa idiwa da nawaru puruwena ka e kipu ubupu mu kamaditapu kayawena. 12 Ko iyapana munu kauwena ki iyaiya wadu-mupu ki pokere mu rabinamaga bagi-wena bananamupu e tawaiya kaya-tagubu.

Apunu Poru natere Mairitasi bauwena

13 Poru nu waka kawareya yabiri kaigamana wagubu ki pokere nu waka mo wadimipi kaigibi ko e eya ka e kerareya kayawena. Nu waka kawareya kaiweya idiweya da natere Asosi baigibi ka nu Poru e nawanai ika idiweya. 14 E ika bauwena ka nu e wadimipi waka kawareya mete kaigibi manako nu kaiweya idiweya da natere Misirini baigibi. 15 Nu natere Misirini ukwampi nawaru puruwena ade kaigibi kaiweya idiweya da tawana Kaiyosi baigibi manako ade kaiweya idiweya da yawatau nawaru puruwena ka nu tawana Samowa baigibi. Nu tawana Samowa baigibi manako ade kaiweya idiweya da natere Epeso kwempi paere manako nawaru puruwena ka nu natere Mairitasi baigibi. 16 Nu natere Epeso raurumipi ki mibai ka Poru nuwaiya ka tawana Aisiya garugaru mena kamadana natere Diyerusaremu kayawagana bauwagana da e ‘Pentikosi’ marai ika tondana ki nana wainapupu.

Poru natere Epeso debai ragidai yona siyarai tadebu

17 Nu natere Mairitasi baigibi ka Poru ubupu Iyesu sumapamawa Mamanuga God nene dibipamawa ragidai natere Epeso rabineya idiwa ki mu yabiyabirimuguma mu bibimaga tonopupu, 18 manako mu kawampu bautagubu ka e ubupu mu tadebu, wagubu ke; “Nau naiya mena tawana Aisiya rabineya wi bamagau bausugu-buwani mete idiweya nau badidi kwae-sugekeya umekeya ki kuduba wi nau emisinimupu kewowena. 19 Diyu ragidai nau girisinimawa pasusinimawa ade bita kawaya daganani nau tegemawa ko nau niya sini kaupekeya mibi yadi umekeya. Nu Kaiwawonuga e upi ki mo nau eba kamadubuwani. 20 Wi tawaga tawaga rabineya ade yonatagamu wateya mete kina ka nau wi waitaniyana ki nana iya waunai ki yonai kuduba nidi-buwani kewowena ko nau gwede mo eba wekepuwani. 21 Diyu ragidai yo tawana kwaiyanai ragidai mete kina wi beraga berokoi kamadamana wi rabinaga wirawagana Mamanuga God bameya manako wi ade ubumana nu Kaiwawo-nuga sumapamana ki nana, yona ki mena nau wi nidiyekeya umekeya. 22 Ko Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya wagubu ki pokere e umuneya ka nau karako natere Diyerusaremu kayasugani. Nau ika bausugani ki ka mu nau bamaneya badidi kwaetagisi ki nau eba kataineya. 23 Nau yau mena kataineya; Tawana tawana nau bausuge-keya yabedekeya ka Mamanuga God e Keyai nau sidiyawa da nau yabaraneya ka dibura yo bita midi makari kawaya nau nawanasiniyau. 24 Nau naubo iyani nene eba wainapakani ade nau po kudeya mete eba wainapakani ko nau Kaiwawoni Iyesu upi tegebu ki nau nuwaneya kuduba kewopana waina-pakani. E upi tegebu ka yau kena; Bita nubo wadamana ki ka Mamanuga God e rikapupu deni mena nu wadinibu bagi ko ki yonai waunai bagi kawaya ka e nau uburana iyapana tadeyana kabu-kabuwa ki nana sidibu.”

25 Apunu Poru inako wagubu ade wagubu ke; “Nau wi paunagau igida kaniyekeya yauda yabedekeya Mama-nuga God e gari rabineya e kasiyarai pokaiya idiwana ki sisiyai nau dima-sugekeya umekeya. Ko nau karako kataineya da wi nau kiyabuni ewa mo eba empumuri. 26 Nau mibai nidiyakani yau kena; Wi mosi aita wi iyaga kaupu-muri ki ka eba nau paerepuwani ki pokere wi iyaga ki kaumupu. 27 Mama-nuga God wi badidi wainapamana ki nana wagubu ki yonai kuduba nau wi nidibuwani kewowena ko gwede mo nau eba wekepuwani. 28 Ki pokere naigida mena idiwoi. Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya naiya mena wi winenibu da wi ubumana e suma-piyamu ragidai wi tawanagau ki papa sipi maba naigida mena kwayubatamana ki nana wagubu. E Gubagai Iyesu mu nene mete powena. E darai mu nene mete yewe wairau kawapu ki pokere mu kuduba ka e iyapanaiyoma.

29 Nau kataineya da nau karako wi kamadiniyani kayasugani ki ka iyapana dai ewa baitagisi Mamanuga God e iyapanaiyoma beratamini mu notamaga wirapomoto. Mu ka taku kamarai wasibena papa sipi metamiyamu ki maba baitagisi Mamanuga God e iyapanaiyoma giritamini. Ki pokere wi iyapanaguma ki naigida mena kwayuba-tamiyoi idiwoi. 30 Mara baiyagisi da wi wibo iyapanaguma dai wi paunagau ubumoto mu mubo rabinamugu bera-tagisi wi kerapugau yadini manako wi rabinaga wirapomoto da wi mu ewa-mugu kaigamana ki nana. 31 Ki pokere yabu tamiyoi wi wibo kwayubaga kwaiwogoi idiwoi. Nau kwamura apeya eyaka ki rabineya kemora nawaru mibi yadi mete kina wi nidiyekeya kabu-kabuwa tondekeya, ko ki wi eba notagogapumuri.

32 Nau karako Mamanuga God e idai rabineya wi nakaniyakani ade e deni mena wi wadiniyana bagi yonai ki mete gari maba umarakani da wi ki rabineya idiwoi. Wi yona ki sumapiyoi ki ka e wi kasiyara negeni manako gwede bagi mosi ki e iyapanaiyoma kuduba aita ewa tageyana ki nana gwaiyaba wagubu ki puyoi e wi mete negeni. 33 Nau wi bowaga madai bo wi gwedegwedega empuwani ki nau yabuni eba midiya-wena ade nau notani gwedegwede ki kawareya eba tondawa. 34 Wi kataigau da nau naubo idani pokaiya bagibagi-sugekeya manako ki pokaiya ka nau kowakowaniyoma mete kina nu bani bo gwedegwede badidi wainapemeya ki nu gimarapemeya. 35 Nau eba pa aiyata tondekeya ko nau ragiragi kawaya upisugekeya ki mibai ka nau nuwaneya wi naigida mena kabuwaniyana weta-wetara da nu ubumana iyapana kasiyara-maga pa mena ragidai mu waitatamana ki nana ka baganai. Nu Kaiwawonuga Iyesu wagubu ki nu eba notagogapamu. E wagubu ke; ‘Nu iyapana gwede mosi deni mena pa tageyamu ki ka nu nuga mamama kawaya wainapamu. Ko nu gwede mosi denai yadamu ki ka nu mamama wainapamu ko ki mamamai ka ade maraitau erida.’”

36 Apunu Poru yona ki wagubu kewowena ka e mu mete ewapuru kwarisitagubu mu ramatamaga kawareya ubumpu manako mu Mamanuga God bameya guriguritagubu. 37 Mu guriguri-tagamawa da kamadumpu ka iyapana ki mibi yadi Poru barabaramupu kiyauyaumupu manako tonomupu. 38 Mu e ewa mo eba empamana wagubu ki pokere mu nuwaboya kawaya daganani wainamupu. Mu kimpu ubumpu e waka kawareya tonopamana kayawagana ki nana bananamupu kayatagubu manako ewa kuwenamupu tonomupu kayawena.

Copyright information for `GDN