Acts 23

Poru ubupu kawakawai ragidai ki igida mena emitapu manako wagubu ke; “Iyapananiyoma tawana Isiraero ragidai, nau ororeya mena Mamanuga God e yabuiya umekeya wadekeya da karako ka nau rabinaneya gwede berokoi mo eba kwaesugu-buwani wainapakani.”

Poru yona ki wagubu wainapupu ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga si ka Ananaiyasi ubupu iyapana Poru madaneya ubu-mawa ki e umunai musupamana ki nana tadebu. Mu e minimawa da kamadumpu ka Poru wirawena apunu Ananaiyasi sibu, wagubu ke; “Kau ka pa midigi matakawagau ko kau rabinageya ka bigibigi. Ko Mamanuga God aita uburoto kau nuniyoto. Kau gora naigida mena empena pokaiya nau wadi-sinimpena supasupa ki ka baganai ko kau kiya karako nu goranuga giripiyei mibai ka kau iyapana asusu nau susinimana ki nana nuwagibi.”

Iyapana Poru madaneya ubumawa yona ki wainamupu ka mu e simupu, tagubu ke; “Kau Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawai-maga wereyakaurapiyei.”

Mu inako tagubu manako Poru denai wagubu ke; “Kaiwa kaiwa nau iyapananiyoma tawana Isiraero ragidai; Nau eba kataineya da e ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga. Nau kataisugubena ki ka nau yona ki eba suwagubena mibai ka Mamanuga God e gora yau tapu, wagubu ke; ‘Wi iyapanaguma kawakawai ki eba tademuri siyasiya.’”

Kawakawai ragidai ika dibimupu idiwa ki daikere ka Sadusi ragidai ade daikere ka Parisi ragidai ko ki Poru mu emitapu ki pokere e ade wagubu ke; “Iyapananiyoma, nau mamai ka Parisi apunai ade nau mete kina ka Parisi apunai. Ko wi karako nau sidiyamu wirawira ki kerarai ka yau kena; Iyapana popotagubu ragidai ade iyatagisi kimoto ubumoto ki nau sumapakani nawanai tondakani.”

Apunu Poru yona ki wagawa makeya ka Parisi ragidai yo Sadusi ragidai ika idiwa ki ubumpu mu mubo mubo purumupu manako deni deni kira kasiwaratagamawa idiwa. (Mu inako kwaetagamawa ki mibai ka Sadusi ragidai mu wainapiyamu da iyapana popotagisi ki ka mu ewa eba iyatagisi kimoto ubumoto ade mu wainapiyamu da aneya eba idiwu ade keyai mete eba idiwu. Ko Parisi ragidai mu waina-piyamu da iyapana popotagisi ki ka mu ade iyatagisi kimoto ubumoto ade mu wainapiyamu da aneya idiwu ade keyai mete idiwu.)

Iyapana mu midimaga minimawa yona deni deni kira kasiwaratagamawa bonana ragiragitagamawa idiwa yamawa da paunau ka Parisi ragidai dai ki Mamanuga God e gorai kataimugu ragidai ki ubumpu mu bonanamaga ragiragi kawaya tagubu ke; “Apunu yau e paerei mo nu eba bananamipi. Kataina, keyai mosi bo aneya mosi e bameya bauwena e sibu were wagau bo?”

10 Iyapana deni deni kira kasiwara-tagamawa idiwa da waunitau kande-tagamana kwaetagamawa ka piyara ragidai mu kawaimaga iyapana ubu-mana Poru minimana po teterepamana ki kudeya wainapupu ki pokere e kowakowaiyoma dai tonotapu da mu yawira ragidai ki mu paunamugu sumana Poru wadamana paere kaya-tagamana mu mubo tawamugu tamana ki nana wagubu.

11 Kemora ki rabineya ka nu Kaiwawonuga Poru bameya bauwena e madaneya ubupu manako sibu, wagubu ke; “Kau kasiyaranugowa kudu eba wainapiyowa. Kau nau yonani yewe Diyerusaremu rabineya nuwegeya tondeya ki maba kau natere Roumi rabineya nau yonani inako mete nuwogowa.”

Iyapana Poru minimana poyo ki yanuwei teyamawa

12 Mu ukwampu nawaru puruwena ka Diyu ragidai dai dibimupu Poru minimana po ki keketai kupamawa, tagamawa ke; “Karako nu nuga gwaiyaba kasiwaraigamu mibipamu da nu bani yo awana ragipamu manako apunu Poru miniyamu poyo were ewa ade kupeigamu.” 13 Iyapana keketa ki weki gwaiya inako kupamawa ragidai mu ka iyapana apunai apeya (40) kewowena ade dai kawareya mete kina. 14 Mu Poru minimana po ki yanuwei teyamawa idiwa da kamadumpu ka mu kimpu ubumpu Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade iyapana kawa-kawai dai mete kina ki mu bamamugu kayatagubu manako tademupu, tagubu ke; “Nu karako purumipi gwaiyaba kasiwaraigibi mibimipi kewowena da nu bani yo awana kuduba ragipamu manako apunu Poru miniyamu poyo were ewa ade kupeigamu. 15 Ki pokere wi kawakawai ragidai mete kina karako yona mo tonopumuri piyara ragidai mu kawaimaga bameya beraiwagi, iwagi ke; “Nu nuwanugu ka apunu Poru e yonai naigida mena ade wainapamana wainapemei ki pokere wadumuri kawamuri da e yona ade yagisi nu wainapamu.” Wi inako beraiwagi manako mu e yadini kawomono ki ka nu yawatau dagura idiwomu manako miniyamu poyo.”

16 Mu inako tagubu ko sisiya ki ka Poru e eya korogoi wainapupu manako e kipu ubupu piyara ragidai mu tawa-mugu Poru bameya kayawena sisiya ki kuduba e sibu. 17 Poru yona ki waina-pupu ka e piyara kawai mosi ika uburawa ki sibu, wagubu ke; “Yaraga yau wadi kawaiga bameya kayanuwagi da e yona mosi e siyoto.”

18 Piyara apunai ki yaraga ki wadubu mu kawaimaga bameya kayawena manako sibu, wagubu ke; “Nu dibura-mipi apunai Poru e nuwaiya ka nau yaraga yau wadana kau bamageya yona mo kau kabuwaniyana ki nana sidibu ki pokere nau e wadubuwani bausugu-buwani karako yau kena.”

19 E inako wagubu ka piyara ragidai mu kawaimaga ki ubupu yaraga ki e idaiya wadubu paeretagubu mu mubo mena idimupu manako manupupu, wagubu ke; “Kau gwede yonai nau sidiyana ki nana baunugibi?”

20 Manako yaraga ki denai wagubu ke; “Diyu ragidai nu kawakawainuguma mu yona purumupu da mu marawani kau beraberanimoto. Mu nuwamugu kau uburana nau wawai Poru ki wadana surana da mu e yonai naigida mena ade wainapamana ki nana, 21 ko mu yona-maga ki kau eba wainapi. Iyapana apunai apeya (40) kewowena ade dai kawareya mete kina ki mu nuwamugu nau wawai minimana po ki nana ki pokere mu yawatau daguratogomono idiwono. Mu e wadamana keketai ororeya mena kupa-mpu kewowena ade gwaiyaba kasiwara-tagubu mibimupu da mu bani yo awana kuduba ragipomoto manako e minimoto poyo were ewa ade kupetagisi. Mu karako okukunatagubu idiwu kau yonagi denai ki nawanapiyamu.”

22 Piyara ragidai mu kawaimaga yona ki wainapupu ki ka e yaraga ki sibu, wagubu ke; “Baganai, kau sibiyosinibi ki sisiyai kau iyapana eba tade.” E inako wagubu manako tonopupu kayawena.

Mu Poru wadumupu apunu Pirikisi bameya tonomupu

23 Piyara ragidai mu kawaimaga ki ubupu e kowakowaiyoma apeya mu nene wagubu bautagubu manako tadebu, wagubu ke; “Wi piyara kuduba 400 tetamuri daikere 200 ka yawira gwedegwedei marai kawai tepomoto ade daikere 200 ka ta mena tepomoto ade papa osi kawareya iwono piyarai kuduba 70 ki mete kina tetamuri manako kemora yau rabineya oro madegai yodono ki makeya ka wi apunu Poru wadumuri natere Sisaraiya kaiwagi. 24 Papa osi dai mete tepumuri ki kawareya Poru kayawagana ki nana manako e naigida mena kwayubapiyoi sumoi da natere Sisaraiya baiwagi ki ka wi kaiwawo Pirikisi bameya e ika kamadumuri.” 25 E inako wagubu manako oka mo okapupu tagebu. Oka ki rabineya ka e yona yau wagubu ke;

26 “Kaiwa kaiwa, nau kaiwawoni Pirikisi. Nau Korodiyasi Rausiyasi oka yau tonopakani kau bamageya. 27 Diyu ragidai apunu yau wadumupu e minimana po ki nana kwaetagamawa ko nau wainapuwani da e ka tawana Roumi apunai ki pokere nau piyara dai tepuwani mete sumpi mu kodabamugu taorotampi. 28 Mu gwede nana e siya-mawa wirawira ki kerarai nau naigida wainapana ki nana wainapuwani ki pokere nau e wadubuwani supuwani Diyu ragidai mu kawakawaimuguma yabaramugu tapuwani. 29 Ko e minimana poyo bo diburapamana ki nana ki e paerei mo nau eba bananapuwani. Diyu ragidai mu idamaga gurai e naureya ugwadamawa ragiragi ki ka mu pa mubo goramaga kawareya tagamawa. 30 Ko nau karako sisiya mo wainapuwani da mu e yanuwei teyamawa e weki gwaiya minimana po ki yawatai kwaene-piyamu idiwu ki pokere nau e wadu-buwani kau bamageya tonopakani yau kena. Nau Diyu ragidai tadebuwani da mu e gwede mo ade siyamana wirawira wainapiyamu ki ka mu sumoto kau bamageya yona ki tagisi. Kaiwa kaiwa, nau kaiwawoni Pirikisi. Nau yonani rogobi munta kewowena yau kena.”

E oka inako okapupu.

31 Piyara ragidai mu kawaimaga wagubu ki mu makeya makeya Poru wadumpu kemora ki rabineya kaya-tagubu iwa da natere Ansipasi bau-tagubu manako ika ukwamupu. 32 Nawaru puruwena ka piyara kerapu-mugu kebomupu ragidai wiratagubu mu watamugu ade kayatagubu ko papa osi kawareya iwa ragidai ki Poru banana-mupu mete kayatagubu. 33 Mu kaya-tagubu iwa wadamawa da natere Sisaraiya bautagubu ka mu kaimpu kaiwawo Pirikisi bameya bautagubu manako oka ki Poru mete kina e idaiya nakamupu.

34 Kaiwawo Pirikisi oka ki iyabapupu manako ubupu Poru manupupu, wagubu ke; “Kau tawanagi ka bani kena?” Poru denai wagubu da e tawanai ka Sirisiya, 35 ki pokere apunu ki ade wagubu ke; “Baganai, kau nidimawa wirawira ragidai yewe baitagisi were ki nau uburani kau paeregi ki yonai kuduba wainapani.” E inako wagubu manako piyara ragidai tadebu da mu Poru wadamana kaiwawo Erodi e tawai bagi kawaya ki rabineya tamana naigida mena kwayubapamana ki nana ki mete wagubu.

Copyright information for `GDN