Acts 24

Diyu ragidai Poru simpu wirawira

Mara ida daikere mena kewowena eweya ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawai-maga si ka Ananaiyasi, iyapana wade supasupatamiyau apunai mosi si ka Totorasi ade iyapana kawakawai dai mete kina ika Sisaraiya bautagubu manako mu kaimpu kaiwawo Pirikisi e yabareya ubumpu Poru e paerei badidi kwaewena wainamupu ki sisiyai e siyamana ki nana. Kaiwawo Pirikisi wagubu da baganai manako apunu Totorasi ubupu e idai gurai Poru e naureya ugwadubu ragiragi, wagubu ke;

“Kaiwawoni Pirikisi, nau yonani yau suwagani ki kau wainapi; Kwamura ropani kawaya nu taganugu kayawena ki kau bagi kawaya nu kwayubaniyeya yabedeya. Kau nu nene wainapiyeya manako nu nuwaboyanuga ebo ebo marai kawai ki kau wade supasupa-niyeya ade nu tomonuga oragai mete wirapiyeya tomo waunai bagi kawaya mosi nu negeyeya.
Kau bera bagi kawaya inako kwaenugeya ki pokere nu rabinanuga bagiwena poyo. Nu karako paraunimei kawaya daganani kau bamageya. Nau yona rowarowa kawaya eba suwagani ko kau notagi wirapi nu bamanugu da nu yona rogobi munta yau mena iwagamu ki kau wainapi; Apunu yau Poru e berai ka eba bagi. E tawana tawana kuduba madega kauwagau madega posiwagau ki kayawena Diyu ragidai yawirataga-mana ki nana mu rabinamaga kupawa umawa. Nasareta notai wadamu doko ragidai Mamanuga God bameya bera-tagamu idiwu ki mu kawaimaga ka eyo. E natere Diyerusaremu rabineya Mamanuga God e Tawai ki mete giripana kwaewagawa ki pokere nu ubumpi e wadimipi Diyu ragidai nu goranuga pokaiya e siyamana wirawira ki nana. Baganai, nu karako ki nene yewe baigibi ki pokere kau kaubo e manupi da e paerei ki yonai badidi nidimipi ki e ebo yagisi wainapi.” Apunu Totorasi inako wagubu manako Diyu ragidai kuduba e tagawaiwitai ika mete bautagubu ki mu kuduba tagubu ke; “E yona mibai wagau.”

Poru denai e eya sisiyai wagubu

10 Diyu ragidai yona ki tagubu kewowena ka kaiwawo Pirikisi e yabui mena Poru bameya kwaewena da e uburana yona denai wagana ki nana wagubu manako Poru ubupu yona denai inako wagubu ke;

“Kaiwawo Pirikisi, nau kataineya da kau kwamura ropani kawaya tawana Isiraero ragidai nu wadiniyeya supasupa tondeya. Ki pokere, nau karako kau yabarageya uburakani mu yonamaga tagubu ki denai kau nidiyakani ki ka nau mibi mamamai suwagakani.
11 Waunitau yewena, mara ida esida kewowena kerapu apeya (12) nu taganugu kayawena ki makeya ka nau Mamanuga God e si tepapana ki nana natere Diyerusaremu yapuwani. Kau nuwageya nau yona mibai bo bera suwagubuwani ki bananapi ki kau iyapana manupi. 12 Mamanuga God e Tawai rabineya bo guriguri tawai rabineya bo ade natere ki rabineya ka nau iyapana eba kiratamekeya bo yawiratagamana ki nana mu rabina-maga kupekeya. Nau sidiyamu wirawira ragidai nau inako mo eba kwaesugu-buwani emisinimupu. Pa mena. 13 Mu karako naritagamu ubumu ki ka mu pa tagamu ko mu mibai mo eba banana-mupu were kau nidiyamu.

14 Ko mu yona eyaka mena tagamu ki mibai; Iya Yawatai ki yonai nau sumapakani manako nau sumani ki pokaiya ka nau uburakani nu ripakwara-kwaranuguma mu yo nu ewapuru Mamanuga God e si tepapakani. Iyapana yau mu tagamu da yawata ki ka bera, ko nau yawata ki sumapakani kaniyakani. Oragai apunai Mosisi gora tapu ade oragai ragidai Mamanuga God e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai oka badidi tampu ki kuduba nau mete sumapakani. 15 Iyapana karako bautagubu nau sidiyamu wirawira idiwu ki mu mete kina nu nuwanuga notanuga eyaka mena Mamanuga God bameya wainapemei da iyapana bagi ade berokoi kuduba popoigamu ki ka nu ewa marai mosi ade iyaigamu kimamu ubumamu. 16 Nau ki mena sumapakani ki pokere nau maramara ragiragi kawaya uburakani Mamanuga God e yabuiya ade iyapana kuduba mu yabumugu mete kina ki nau bagi supasupai mena kwaesugakani. Nau inako tondakani ki ka nau rabinaneya mena wainapakani da nau baganai ade nau gwede mo eba paerepuwani.”

17 Apunu Poru inako wagubu ade wagubu ke; “Nau kwamura badibadi natere Diyerusaremu kamadubuwani umekeya wadekeya ki ka tawana kwaiyanai ragidai ubumpu bowa madai nakamupu ki dai nau tegemupu da nau kayasugana nau iyapananiyoma natere Diyerusaremu rabineya wetei idiwa ki puyo mu tageyana ki nana. Nau ika bausugubuwani ki nau bususunuga pokaiya Mamanuga God bameya puyo papa pasumei ki mete wainapuwani, 18 ki pokere nau Mamanuga God e Tawai ki kayasugubuwani. Diyu ragidai nu bususunuga pokaiya ka nau idani kerarani rikapuwani manako nau ika tondekeya ki makeya ka Diyu ragidai dai bautagubu nau emisinimupu. Ko iyapana damu kawaya nau mete eba dibimipi idiweya ade nu yawira mo mete eba kwaigibi. 19 Diyu ragidai bautagubu nau emisinimupu ki mu dai ka tawana Aisiya ragidai. Nau paere mosi mu yabumugere kwaesugubena emisinimpena maba ki ka mu karako yewe bautagumpena yona ki matarau tagumpena da kau katainugubena, ko mu yewe eba bautagubu. 20 Nau Diyu ragidai nu kawakawainuguma mu yabaramugu ubupuwani ki makeya mu nau paereni badidi bananamupu ki kau iyapana yau mena manutami da mu ubumoto kau kabuwanimoto. 21 Nau mu yabaramugu ubupuwani ki ka nau yona eyaka mena yau mena nau bonanani ragiragi kawaya mu tadebuwani, suwagubuwani ke; ‘Popotagubu ragidai ewa ade iyatagisi kimoto ubumoto ki yonai nau suwegekeya umekeya ki mena pokaiya ka wi karako wi idaga gurai nau naurineya ugwadisiniyamu ragiragi idiwu.’”

Poru e eya sisiyai inako wagubu.

22 Iya Yawatai ki yonai ka Kaiwawo Pirikisi e naiya mena wainapupu kewowena ki pokere e ubupu, wagubu ke; “Yona yau karako kamadamu. Piyara ragidai mu kawaimaga Rausiyasi baiyagisi were ki nau uburani apunu yau e paerei ka mibai bo bera ki suwagani.” E inako wagubu, 23 manako wirawena piyara ragidai mu kawaimaga mosi sibu, wagubu ke; “Kau kowakowa-giyoma mete kina apunu yau Poru ki naigida mena kwayubapiyoi. E daiyo mo kayawagana wainapiyau ki ka baganai kayayagisi ade e gwede mo nene wainapiyau ki ka e kowaiyoma e bameya baitagisi e kweyomoto ki mete baganai.”

Poru kaiwawo Pirikisi e yabareya ubupu

24 Mara dai kewowena eweya ka kaiwawo Pirikisi e wainai Durusira (e ka Diyu ragidai mu ridimaga mosi) ki bananapupu mete bautagubu. Kaiwawo Pirikisi ubupu Poru nene wagubu bauwena manako Poru ubupu nu Iyesu Keriso badidi maba sumapamana ki yonai dai mu kabukabuwatamiyawa da paunau ka e wagubu ke; 25 “Naigida supasupai mena idiwoi ade wi notaga pakarayagisi were kwaiwogoi. Bagi kwaetagamu ragidai ki mu ka aita bagi bananapomoto ko berokoi kwaetagamu ragidai ki mu ka aita berokoi banana-pomoto mibai ka Mamanuga God e ewa marai mosi uburoto e idai gurai nu iyapana kuduba naurinugu ugwadiniyoto ragiragi.”

Poru yona ki wagubu ka kaiwawo Pirikisi kudu wainapupu manako e ubupu Poru sibu, wagubu ke; “Baganai, nau mara mosi pa tondoni makeya ki nau kau nene ade suwagani manako nau kau yonagi ki wainapani.”
26 Kaiwawo Pirikisi wainapupu da Poru dibura kamadana kayawagana ki nana bowa madai dai e kweyana wainapupu ki pokere e mareya mareya e nene wagawa mete deni deni tagamawa ko Poru bowa madai mo e eba kwebu.

27 Mu inako idiwa kaiwa da kwamura apeya kewowena ka kaiwawo Pirikisi upi mo wadubu manako apunu mosi si ka Pasiyasi si daikere ka Pestasi ki bauwena e watai wadubu. Ko kaiwawo Pirikisi e nuwaiya ka Diyu ragidai e werei tagamana ki nana ki pokere e Poru ika dibura rabineya pa kamadubu kayawena.

Copyright information for `GDN