Acts 28

Nu tawana Marota baigibi

Nu bagi kawaya egi papateya borau posigibi ka tawana ki ragidai nu nidimupu da ruku baigibi ki si ka Marota. Iyapana ki bagi kawaya nu diriwanuga kwaetagubu. Tawana nawaya nusuru bauwagawa ki pokere mu mata karamupu nu mata eminiyana ki nana.

Poru mata dai bawapupu tepupu pasupu manako motamota berokoi mosi bawa ki rabineya ukwarawa ki mata muyai wainapupu posiwena manako Poru e idai mebu kekekeke painipupu. Tawana ki ragidai motamota Poru idaiya inako mebu kekekeke painipupu ki emupu ka mu mubo mubo tagamawa ke; “Apunu yau ka bani naunuma apunai berokoi mosi. E egi supu eba powena ki pokere bimbinai karako e bameya bauwena yau kena.” Ko Poru e idai wiruwirukupupu manako motamota ki mata yabeya supu urabu poyo ko Poru e eya makarai mo eba wainapupu. Iyapana wainamupu da e idai ki waunitau kawayayagisi manako e gwairipoto poyagisi ki pokere mu e empamawa idiwa da rowarowa kawaya. Ko gwede mo inako eba wenawena ki pokere mu babatagubu, manako tagubu ke; “Akae, e ka eba naunuma apunai ko e ka bani daisusu kerarai ki kawai mosi bauwena yau kena.”

Tawana ki baigibi mu kaiwawo-maga si ka Pubirasi ko e tawai ka bamanugutau eba uwama. E nu nene wagubu waranibu e tawaiya kaigibi manako nu mara apeya eyaka e mete ika idiweya. E mamai ka sigirawena nitetewena midi muya kawaya mara-mara kebari kawareya mena ukwarawa ki pokere Poru kanibu e idai e kawareya tapu Mamanuga God bameya guriguri-wena manako ki makeya ka apunu ki garugaru mena iyawena. E iyawena sisiyai ki garugaru mena kawayawena kayawena iyapana wainamupu ki pokere tawana ki sigira ragidai kuduba Poru bameya bautagubu manako e ubupu mu guriguritapu da mu kuduba iyatagubu gawarara.

10 Iyapana ki nu puyo ropani kawaya negemupu manako nu ika idiweya da siragamu apeya eyaka kewowena eweya ka nu waka mosi natere Arekisanda were bauwena ki kawareya yampi kaigibi. Waka ki mu si ‘Daisusu Nasuruwa’ simupu ki ororeya mena ika bauwena ko nusuru marai ki pokere ika uburawa. Nu waka ki kawareya yameya ka tawana ki ragidai bautagubu nu yawata masurai bani gwedegwede kuduba ki mete negemupu denenuguwena.

Nu tawana Marota kamadimpi natere Roumi baigibi

12 Nu waka ki kawareya kaigibi kaiweya idiweya da natere Sirakusi baigibi ka nu mara apeya eyaka ika idiweya, 13 manako ade kaigibi kaiweya idiweya da natere Regiyamu baigibi. Nu ukwampi nawaru puruwena ka nusuru mo nu kaigemeya deneya bauwena ki pokere nu garugaru mena kaigibi kaiweya idiweya da mara apeya kewo-wena ka nu natere Puteriyo baigibi. 14 Ika baigibi ka nu Iyesu sumapiyamu ragidai dai ika bananatampi manako nu pura eyaka mena mu mete ika idiweya da kamadimpi ade kimpi ubumpi natere kawaya Roumi kaigibi. 15 Nu kaigibi yameya ka Iyesu iyapanaiyoma ika idiwa nu sisiyanuga wainamupu manako mu dai kebompu apunu Apiyasi e gimarai wateya ika banananimpu ko dai kebompu ‘Bareki Apeya Eyaka’ ubumu ki wateya ika banananimpu. Poru mu emitapu ka e rabineya kasiyara wainapupu manako e Mamanuga God bameya parauwena.

16 Nu natere Roumi baigibi ka piyara ragidai mu kawaimaga wagubu da Poru tawa mo e ebo mena tondana ki baganai. Ko e piyara apunai eyaka mena Poru e kwayubai ika mete idiwana ki nana wagubu.

Poru natere Roumi rabineya tondawa

17 Mara apeya eyaka kewowena eweya ka Poru ubupu Diyu ragidai mu kawakawaimuguma ika idiwa ki mu bibimaga tonopupu. Mu bautagubu manako e mu tadebu, wagubu ke;

“Kowaniyoma, tawana Isiraero ragidai; Nu iyapananuguma bo nu bususunuga ki ripakwarakwaranuguma nu negemupu ki mo nau eba giripuwani bo sibuwani siyasiya. Ko Diyu ragidai natere Diyerusaremu rabineya nau wadisinimpu tawana Roumi piyarai mu idamaga rabineya nau tamusinimpu,
18 manako piyara ragidai ki nau manu-sinimawa emisinimawa. Nau paere mo kwaesugubena ki gwawai posugubena ki ka baganai ko mu nau paereni kerarai inako mo eba bananamupu. 19 Ko Diyu ragidai nau bodasinimupu ki pokere nau yawatani mo pa mena. Nau tawana Roumi kaiwawonuga kawai Sita e yabareya uburana ki nana suwagu-buwani. Ko nau kaiwawo Sita e yabareya uburani ki ka nau iyapanani-yoma mu midimaga eba pasurani bo e yabareya mu mo eba tadeyani siyasiya. Pa mena. 20 Ko nau yona ki pokaiya karako wi nene suwagubuwani baigubu da nu yona ki kawareya iwagamu. Nu Isiraero ragidai nu Iya Negeyana Apunai bauwagana nawanai idiwei e sisiyai nau suwegekeya ki pokere ki gwawai ka mu ubumpu nau diburasinimpu.”

21 Poru inako wagubu manako iyapana ki denai e simupu, tagubu ke; “Tawana Diyudiya ragidai kau sisiyagi mo oka pokaiya eba kabuwanimpu ade nu kowanuguma natere Diyerusaremu were bautagubu nu mete yewe idiwei ki mu kau sisiyagi mo eba tagubu ade kau sigi berokoi mo eba tagubu nu waina-mipi. 22 Ko nu katainugu da iyapana tawana tawana kuduba kau sumagi sumanugei ki mu siyamu siyasiya ki pokere nu nuwanugu kau kaubo nuwagi da nu suma ki kerarai naigida mena wainapamu.” 23 Mu inako tagubu manako yona ki mara mosi ade tagamana ki nana tagubu kayatagubu.

Mara tagubu ki bauwena ka iyapana ropani kawaya apunu Poru tondawa tawai ki bautagubu manako didiburu mena ka Poru ubupu Mamanuga God e gari rabineya e kasiyarai pokaiya badidi maba kaiwana idiwana ki sisiyai mu tadeyawa tondawa kaniyawa da kemorawena. Mamanuga God e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai oka tampu ade oragai apunai Mosisi gora tapu ki e mete iyabapiyawa manako iyapana ki mu notamaga wirawagana da mu Iyesu sumapamana ki nana ka e oka ki kawareya mu tadebu, wagubu ke; “Nu Iya Negeyana Apunai Keriso ki nawanai nu idiweya ki ka apunu Iyesu bauwena ki kei.”

24 Iyapana dai e yonai ki wainamupu sumamupu ko dai e yonai ki kwenu-mupu. 25 Mu mubo mubo yona deni deni tagamawa tawa ki kamadamana kwaetagamawa mibai ka Poru yona siyarai wagubu ke; “Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya kawapu oragai apunai Aisaiya e umuneya nu ripakwarakwaranuguma yona mibai kawaya mu tadebu. E wagubu ke;

26 ‘Kau kayanuwagi iyapana yau tade, nuwagi ke;
Wi wenaguga wi wiga bodamupu.
Wi yabuga wi wiga kenemupu.
Wi rabinagau wi wiga gudu uma-mupu.
Ki pokere wainapiyoi, wainapiyoi, ko wi mibai eba wainapumuri.
Yabu tamiyoi, yabu tamiyoi, ko wi mibai eba empumuri.
Wi empamana eba wainapiyamu.
Wi wainapamana eba wainapiyamu.
Wi kataigamana mete eba waina-piyamu.
Wi ki wainampena ki ka wi mibai mete bananampena,
manako wi notaga wirawagubena wi Mamaga God nau bamaneya da nau wi iya negebena.’”
28 Apunu Poru oragai apunai Aisaiya e okai kawareya inako wagubu manako yona siyarai mu tadebu, wagubu ke; “Nau karako yona matarau wi nidiyani wainapumuri; Mamanuga God iya waunai wi negeyana ki yonai wi tagararamupu, ki pokere e karako yona ki tawana kwaiyanai ragidai mu bama-mugu tonopupu da mu ubumoto yona ki yadini sumapomoto.

29 Apunu Poru kwamura apeya e ebo mena tawa ki rabineya tondawa ko e tawa ki denai bowa madai dai mete tarawa. Iyapana e bameya daiyo bautagamawa ki ka e mu diriwamaga kwaewagawa. 31 Nu Mamanuga God e gari rabineya e kasiyarai pokaiya badidi maba kaiwana idiwana ki sisiyai e wagawa tondawa ade nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e yonai kuduba ki e iyapana mete tadeyawa kabukabuwa tondawa. E kudu pa mena yona kasiyarai kawaya wagawa ko iyapana e yonai mo eba bodapamawa.

Ika kewowena.

Copyright information for `GDN