Acts 4

Kawakawai ragidai apunu Pita yo Diyoni pari wirawiratamawa

Pita yo Diyoni inako dimatagamawa idiwa ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawakawaimuguma, Mamanuga God e Tawai ki kwayubapiyamu ragidai mu kawaimaga mosi, ade iyapana Sadusi ragidai dai mete kina mu nuwamaga pupuwena mu bamamugu bautagubu. Mu nuwamaga pupuwagawa ki mibai ka apunu Pita yo Diyoni iyapana tademawa, tagamawa ke; ‘Apunu Iyesu e powena ade iyawena kipu ubupu ki pokere nu ewa popoigamu ki ka nu mete iyaigamu kimamu ubumamu.’ Yona ki ka kawakawai ragidai ki mu eba nuwamugu, ki pokere mu karako bautagubu Pita yo Diyoni pari wirawira-tamana ki nana tetampu. Ko kemora-wena ki pokere mu diburatampu da marawani nawaru puruyagisi werena.

Iyapana ropani kawaya apunu Pita yo Diyoni naiya dimatagamawa mu yonamaga wainamupu mibimupu ragidai ki mu ubumpu Iyesu sumapamawa ragidai mete dibimupu idiwa ki pokere iyapana ropaniwena, uratanai mena ka kuduba 5000 kwaitana.

Mu ukwampu nawaru puruwena ka Diyu ragidai mu kawakawaimuguma kuduba, debai ragidai ade Mamanuga God e gorai ki kataimugu ragidai mete kina ki natere Diyerusaremu rabineya dibimupu idiwa. Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawai-maga si ka Anasi, e beteyai si ka Kaipasi, e wenai eyaka mena ragidai apunu Diyoni yo apunu Arekisanda ade e wenai ki dai mete kina ki mu ika bautagubu ewapuru dibimupu idiwa. Mu Pita yo Diyoni nene tagubu bautagubu mu yabaramugu nakatampu manako manutampu, tagubu ke; “Wi badidi kwaigubu ki wi nima kasiyarai pokaiya bo nima si pokaiya kwaigubu? Ki sisiyai wi karako matarau iwagi da nu wainapamu.”

Ki makeya ka Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya apunu Pita rabineya posiwena kasiyara kwebu manako e denai wagubu ke; “Kawa-kawainiyoma ade debai ragidai mete kina, wi karako apunu kerarai berokoi yau nene iwagamu ade nu gwede bagi e bameya badidi kwaigibi ade e badidi maba iyamipi ki nene nu manuniyamu, 10 ki ka wi tawana Isiraero ragidai kuduba yona yau suwagani ki naigida mena wainapumuri; Tawana Nasareta apunai Iyesu Keriso e si pokaiya ka apunu yau iyawena karako wi yabaragau uburau yau kena. Wi ubumpu Iyesu wadumpu ripa korosi naureya e mini-mupu poyo ko Mamanuga God wagubu umuneya ka e ade iyawena kipu ubupu. 11 Oragai ragidai Mamanuga God e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai e nene oka yau tamupu, tagubu ke;

‘Wi tawa wadamu ragidai wi waina-mupu da e ka bebeda berokoi ki pokere e kwenumupu.
Ko Mamanuga God bebeda ki wadubu ade wowo bebedai kaupupu.’
12 Nu Iya Negeyana Apunai ka Iyesu eya mena. Tawana tawana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau ka Mamanuga God iya kerarai si mo eba tapu tondau da nu ki pokaiya iya yadamu.”

13 Kawakawai ragidai ki apunu Pita yo Diyoni inako yabarayabara kudu pa mena ubumawa yona supasupai kawaya tagamawa wainamupu ki ka mu baba-tagubu mu notamaga wagubu ke; “Iyapana yau ka pakasi katai pa mena ragidai ko mu nota kawaya yau badidi maba wadumupu?” Mu inako nota-pamawa manako ki makeya ka mu wainamupu da Pita yo Diyoni mu ka naiya Iyesu mete iwa ki ragidai. 14 Apunu kerarai berokoi ki iyawena Pita yo Diyoni mu madanimugu ika uburawa ki mu mete emupu ki pokere yona denai tagamana ki mu babatagubu. 15 Baba-tagubu ki pokere mu ubumpu apunu Pita yo Diyoni yona yau mena tade-mupu, tagubu ke; “Wi matarau kaiwagi da nu nubo mena yonaigamu kewo-yagisi were ade baiwagi.” 16 Mu inako tagubu, manako mu mubo mena keketa kupamawa, tagamawa ke; “Iyapana apeya ki mu bamamugu ka nu badidi kwaigamu? Mu matakiramaga kawaya kwaetagubu ki sisiyai ka natere Diyerusaremu ragidai kuduba waina-mupu kewowena ki pokere yona ki bodapamana yawatai mo pa mena. 17 Ko nu eba nuwanugu mu notamaga ki kawayayagisi kayayagisi ki pokere karako ragiragi kawaya tatamatamamu da mu apunu ki e sisiyai ewa iyapana eba tademono iwono.” 18 Mu inako tagubu gudu kwaimupu apunu Pita yo Diyoni nene ade tagubu bautagubu manako ragiragi kawaya tademupu, tagubu ke; “Apunu Iyesu e sisiyai wi ewa mo eba iwogoi ade e bususui mo wi iyapana eba kabuwatamiyoi iwoi.”

19 Mu inako tagubu ko apunu Pita yo Diyoni denai tagubu ke; “Wi wibo wainapumuri; Nu Mamanuga God e yabuiya idiwei ki pokere e nuwaiya nu karako wi bonanaga yadamu bo e bonanai yadamu? 20 Nu yabunugere badidi matarau emipi bo wainamipi ki sisiyai nu karako iwegemei ko wi nu tatamaniyamu ki ka nu wi bonanaga ki eba yadamu.”

21 Mu inako tagubu ko kawakawai ragidai ki mu bonanamaga ragiragi kawaya kawareya ade tatamatamawa. Mu gudatamana mete wainapamawa ko ade kamaditampu tonotampu kaya-tagubu. Mu iyapana kudumugu waina-pamawa mibai ka iyapana ropani kawaya apunu Pita yo Diyoni mu matakiramaga emupu manako ki pokaiya Mamanuga God e si esida tepapamawa. 22 Kerarai berokoi iya-wena apunai ki e kwamurai ka apunai apeya (40) kewowena.

Iyesu sumapamawa ragidai guriguritagamawa

23 Apunu Pita yo Diyoni tawa ki kamadumpu kayatagubu mu kowa-muguma bamamugu ade bautagubu manako Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ade debai ragidai mete kina badidi maba tatamatampu ki sisiyai kuduba mu kowamuguma tademupu. 24 Tademawa da kama-dumpu manako mu rabinamaga eyakamenawena Mamanuga God bameya guriguritagubu, tagubu ke; “Mamanuga Kawai, kau kunuma yamanapipi, kau waira yamanapipi, ade kau egi yamanapipi. Kau umunugeya ka gwedegwede kuduba wenatagubu gawarara. 25 Kau Keyaigi Tanai Bagi Kawaya ki kau naiya takari kawaya tonopipi kau bigagi kwaewagawa apunai nu ripakwarakwaranuga Dewida sibi manako e ubupu wagubu ke;

‘Iyapana kwaiyanai ragidai mu rabinamaga pupuwagau ki mibai ka badidi? Mu Mamanuga God bameya wainapiyamu siyasiya ki mibai ka badidi?
26 Kaiwawo ragidai kuduba, madega kauwagau madega posiwagau ubumu kawakawai ragidai dai ki mete dibipiyamu manako Mamanuga God e si kaupiyamu e yanuwei teyamu ade e winepupu apunai Keriso e si mete kau-piyamu.’
27 Mamanuga, oragai apunai Dewida inako wagubu ki mibai wana wenawena yau kena. Natere yau rabineya ka iyapana kawakawai apeya, apunu Erodi yo apunu Pontiyasi Pairasi, ki mu ubumpu tawana Isiraero ragidai ade iyapana kwaiyanai ragidai mete dibi-mupu manako kau bigagi kwaewagawa apunai Iyesu, nu Iya Negeyana Apunai Bagi Kawaya, ki e yanuwei mu teya-mupu. 28 Mu e yanuwei teyamawa ko mu asusu eba kwaetagamawa. Kau kiya naiya mena kau kasiyaragi pokaiya winepipi tapi ki mu makeya makeya mena kwaetagubu. 29 Ki pokere Mama-nuga; Mu karako mu bonanamaga ragiragi kawaya tagubu tatamanimpu ki kuduba kau kataigeya. Kau upigi nu kwaigemei ki pokere kasiyara nege da nu yabarayabara ubumomu kau yonagi iwogomu iwomu. 30 Kau idagi roronapi kasiyara nege da nu kau bigabigagi apunai bagi kawaya Iyesu e si pokaiya sigira ragidai iyatamomu iwomu manako iyapana kau matakiragi ebo ebo ki matarau empomono.”
31 Mu Mamanuga God bameya inako guriguritagamawa da kamadumpu makeya ka mu tawamaga ki geyageya-wena. Mamanuga God e eya Keyai Tanai Bagi Kawaya ki kawapu mu kawarimugu minibu siwa kasiyara tagebu manako mu kimpu ubumpu kayatagubu Mamanuga God e yonai tagamawa iwa ko mu kudu mo eba wainapamawa.

Mu gwedegwedemaga ewapuru dibimupu

32 Iyesu sumapamawa ragidai mu nuwamaga notamaga eyaka mena idiwa. Iyapana mo eba wagubu ke; “Gwedegwede yau ka nau nene.” Pa mena, mu gwedegwedemaga kuduba deni deni nida kasiwaratagamawa idiwa. 33 Nu kaiwawonuga Iyesu e iyawena kipu ubupu ki e tonotapu ragidai mu mubo yabumugere matarau emupu ki pokere mu kasiyarai kawaya e sisiyai ki iyapana tademawa iwa. Mama-nuga God e iyapanaiyoma deni mena waitatamiyawa nota tageyawa, 34 ki pokere mu paunamugu ka e iyapanai mo eba nuwasiyasiya wainapiyawa. Iyapana gwedewau mu wairamaga bo tawamaga mete kina ki ka mu waira-maga bo tawamaga ki iyapana mu bamamugu gimarapamawa manako denai bowa madai wadamawa ki mu tepamawa Iyesu tonotapu ragidai tagemawa. Tagemawa manako mu ubumawa iyapana mo mu paunamugu bani pa mena iyapanai ki bowa madai dai waitapamawa.

36 Apunu mo si ka Diyosepa. E kunui ka Riwai tawana Saiparasi rabineya wenawena. Iyesu tonotapu ragidai apunu Diyosepa e si daikere Banabasi simupu. (Si Banabasi ka keyakeyai ko ki mibai mete kina, ki ka; ‘Iyapana Mu Rabinamaga Wadau Bagi ki Apunai’.) 37 Iyapana dai apunu Diyosepa bameya e wairai mo gimaramupu manako denai bowa madai kwemupu ki e tepupu Iyesu tonotapu ragidai mu bamamugu bau-wena tagebu.

Copyright information for `GDN