Acts 8

Apunu Soro Iyesu sumapamawa ragidai giritapu

Mara ki eyaka mena ka iyapana ubumpu natere Diyerusaremu rabineya Iyesu sumapamawa ragidai Mamanuga God nene dibipamawa idiwa ki mu kuduba giritamana pasutamana ki kerarai birikamupu. Iyesu tonotapu ragidai mu muga mena natere ki rabineya idiwa ko e sumapamawa ragidai kuduba yawira kudeya mu mubo mubo daburimupu wakapatagubu tawana Diyudiya yo Sameriya kaya-tagubu.

Mamanuga God maramara nota-pamawa ragidai dai ki apunu Stiweni powena ki e apenai meyamawa yadi wadamawa da kamadumpu manako mu ubumpu e kwakwarepui wadumpu kayatagubu ononomupu.

Ko apunu Soro ubupu Iyesu suma-pamawa ragidai giritamiyawa pasu-tamiyawa umawa. E kayawagawa tawa tawa ridi apunu mu idamugu taini-tamiyawa tetamiyawa dibura rabineya nakatamiyawa umawa.

Apunu Piripo tawana Sameriya kayawena

Iyesu sumapamawa ragidai bani bani daburimupu kayatagubu ki ka nu Kaiwawonuga Iyesu e sisiyai mu mete tagamawa iwa. Apunu Piripo ubupu natere mosi tawana Sameriya rabineya kayawena manako e ika dimawagawa iyapana tadeyawa, wagawa ke; “Iyesu, e ka nu Iya Negeyana Apunai Keriso.” Iyapana kuduba apunu Piripo e yonai ki wainapamawa ade e matakirai kunuma kasiyarai pokaiya kwaewagawa ki mu yabumugere mete empamawa ki ka mu yona kerekereretagubu e yonai naigida mena wainapamawa idiwa. E wagawa manako keyai berokoi iyapana ropani kawaya mu rabinamugu idiwa ki matarau bautagamawa kwetagamawa kayatagamawa. Iyapana kiyokiyoi ade iyapana idamaga bo kerapumaga badabadamai ki mu mete kina e bameya bautagamawa manako mu kuduba iyatagamawa, ki pokere natere ki rabineya ka iyapana mu rabinamaga bagiwena mamamatagamawa idiwa.

Kweri wasisinai apunai mosi Iyesu sumapupu

Natere ki rabineya ka apunu kweri wasisinai apunai mosi si ka Saimoni ika tondawa. E kawai gisipiyawa ko iyapana kuduba tawana Sameriya rabineya e badidi kwaewagawa ki empamawa ki ka mu notamaga kowagawa e si esida tepapamawa. 10 Iyapana kawakawai ade maimerei kuduba apunu Saimoni e yonai mibipamawa, tagamawa ke; “Apunu yau ka Mamanuga God e maba. Mamanuga God e kasiyarai kawaya wadau apunai ka yau kena.” 11 Iyapana inako tagamawa ki mibai ka mu rowarowa kawaya apunu Saimoni iyapana kweritamiyawa ki matakirai kwaewagawa umunawa empamawa ki pokere mu e sumapamawa. 12 Ko apunu Piripo karako bauwena Mamanuga God e gari rabineya idiwana ki yonai bagi kawaya iyapana tadeyawa ade nu Kaiwawonuga Iyesu nu Iya Negeyana Apunai Keriso ki e sisiyai mete kabuwa-tamiyawa, ki ka mu apunu Piripo e yonai sumamupu manako e ubupu ridi yo apunu Iyesu si pokaiya siruwatapu. 13 Apunu Saimoni e mete kina Iyesu yonai ki sumapupu siruwa kawapu manako ewa ubupu apunu Piripo maramara ewakumapiyawa umawa. E Piripo e matakirai ebo ebo kunuma kasiyarai pokaiya kwaewagawa ki empiyawa ki ka e notai kowena e kodabai kapupu.

14 Iyesu tonotapu ragidai natere Diyerusaremu rabineya idiwa tawana Sameriya ragidai Mamanuga God e yonai sumamupu ki sisiyai wainamupu ki ka mu apunu Pita yo Diyoni tawana Sameriya tonotampu kayatagubu. 15 Mu sumawa da bautagubu ka mu Mamanuga God bameya guriguritagubu da e Keyai Tanai Bagi Kawaya ki tonopana iyapana ki mu kawarimugu mete miniyana siwa kasiyara tageyana ki nana. 16 Mu inako guriguritagubu mibai ka iyapana ki nu Kaiwawonuga Iyesu e si pokaiya siruwa kawampu ko Mamanuga God e Keyai mu kawarimugu eba kawapu minibu siwa. 17 Apunu Pita yo Diyoni ubumpu mu idamaga iyapana ki mu kawarimugu nakamupu manako ki makeya ka Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya kawapu mu kawarimugu minibu siwa kasiyara tagebu.

18 Apunu Pita yo Diyoni mu idamaga iyapana kawarimugu inako naka-pamawa da mu Mamanuga God e kasiyarai wadumupu ki matakirai ka kweri wasisinai apunai Saimoni e empupu manako e bowa madai dai tepupu kanibu Pita yo Diyoni mu bamamugu bauwena, wagubu ke; 19 “Bowa madai yau tepumuri manako denai wi kasiyaraga ki nau mete tege-muri da nau idani iyapana kawarimugu tarani manako Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya ki mu kawarimugu mete miniyoto siwa kasiyara tageni.”

20 E inako wagubu ko apunu Pita wirawena denai ragiragi kawaya e nakaripupu, wagubu ke; “Mamanuga God puyo deni mena nu negeyau ki kau bowa madai pokaiya gimarapana wainapiyei ki pokere karako kau bowagi madai mete kina gogaiwagi. 21 Nu yo kau upinuga ka eba eyaka mena. Kau Mamanuga God e yabuiya supasupai eba kwaenugei ade kau nuwagi notagi ka eba eyaka mena. 22 Ko karako kau beragi berokoi ki kamadi kau notagi wirayagisi manako Mama-nuga God bameya gurigurinuwagi da kau berokogi ki e empoto surupoto. Kataina, e surupoto bani, pa mena bani, 23 mibai ka kau rabinageya nuwaroro kwaenugei ki nau empakani ade kau beragi berokoi paininibu umanibu dokodoko ki nau mete empakani.”

24 Apunu Pita inako wagubu ka apunu Saimoni kudu wainapupu, wagubu ke; “Nu Kaiwawonuga bameya nau nene guriguriwagi da berokoi ki nau bananapana iwagubu ki mo nau bamaneya eba baiyagisi.” E inako wagubu.

25 Apunu Pita yo Diyoni Mamanuga God badidi kwaewagawa mu yabu-mugere empamawa ki sisiyai mu iyapana tademawa iwa ade Iyesu badidi tadebu ki yonai mu mete makeya makeya kabuwa-tagamawa iwa da kamadumpu ki ka mu wiratagubu natere Diyerusaremu ade kayatagubu. Mu yawatau kayatagubu kaiwa ka mu tawana tawana Sameriya rabineya Iyesu e sisiyai bagi kawaya iyapana tademawa kabukabuwa kaiwa.

Tawana Isiyopiya mu kawaimaga mosi Iyesu sumapupu

26 Mamanuga God e aneyai mosi kawapu apunu Piripo sibu, wagubu ke; “Kau kiri uburi suri tawana Diyudiya deneya yawata Diyerusaremu yo Gata paunau iyapana eba idiwu tawanai ki tenuwagi kayanuwagi.” 27 Apunu Piripo yona ki wainapupu manako kipu ubupu kayawena kaniyawa da yawatau ka e tawana Isiyopiya mu kawaimaga mosi ika bananapupu. Apunu ki ka tawana Isiyopiya ragidai mu kawaimaga ridai si ka Kandasi e purapurai kuduba kwayuba-piyawa tondawa ki apunai mosi. E Mamanuga God e si tepapana ki nana natere Diyerusaremu daiyo umawa, 28 ko e karako wirawena e ebo tawaneya kayawena. E kayawena kaniyawa papa osi iyapana kawareya idiwana anai nikareya tainipamawa kaiwa ki kawareya tondawa manako oragai apunai Aisaiya Mamanuga God e okai tapu ki okai mosi iyabapiyawa kaniyawa.

29 Ko Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya apunu Piripo sibu, wagubu ke; “Kau buri kaniyo papa osi nikareya tainipiyau anai ki madaneya kaniyowa.” 30 E inako wagubu manako Piripo garupupu kanibu e bameya bauwena manako apunu ki ika Mamanuga God e yonai oragai apunai Aisaiya sibu oka-pupu ki iyabapiyawa kaniyawa waina-pupu. Wainapiyawa manako e apunu ki manupupu, wagubu ke; “Oka iyabapiyei ki mibai kau wainapiyei bo pa mena?”

31 Ko apunu ki denai wagubu ke; “Ae, nau badidi wainapani? Nau oka yau pa iyabapakani tondakani ko nima sidiyoto kabukabuwa da nau oka yau mibai mete wainapani? Kau umuni nau madanineya yewe tomi.”

32 Apunu ki Mamanuga God e okai iyabapiyawa ka yau kena;

‘Papa sipi mo yadamu miniyamu poyo ki ka e yona eba yagisi. Papa sipi munai mo kumai purupamu ki ka e yona mete eba yagisi. Ki maba ka iyapana apunu yau wadumupu ko e yona denai mo eba wagubu.
33 Mu iyapana yabumugu e midimama kweyamawa ade naripamawa yona mibai mo e bameya eba tagamawa. Iyapana e minimupu poyo ki pokere e tawanai gumorowena. E ewai mu sisiyamaga ka nima yagisi?’
34 Apunu kawai ki wirawena Piripo empupu manako manupupu, wagubu ke; “Kabai, kau sidi; Mamanuga God e okai yau tapu apunai ki ka e nima nene wagubu? E eya nene wagubu bo e apunu kudubai mosi nene wagubu?”

35 E inako wagubu manako Piripo yabiri Mamanuga God e okai iyabapupu ki mibai e kabuwapupu manako ewa Iyesu sisiyai bagi kawaya kuduba ki mete kabuwapupu.

36 Mu yawatau kayatagubu sumawa da awana mo papateya bautagubu ka apunu ki wagubu ke; “Awana yau emani. Ki gwedei mo mete kina nau kwaesugani da kau uburi Iyesu e si pokaiya nau siruwasini bo?”

37 Ko apunu Piripo denai e sibu, wagubu ke; “Kau nuwagi notagi kuduba Mamanuga God bameya sumapi ki nau uburani kau siruwaniyani.”

Apunu ki denai wagubu ke; “Iyesu Keriso e ka Mamanuga God e Gubagai ki nau sumapakani.”
38 E inako wagubu manako papa osi ki uburana wagubu manako mu apeya ewapuru mena kaimupu awanau sumupu manako Piripo ubupu Iyesu e si pokaiya apunu ki siruwapupu.

39 Mu awana kamadumpu borau positagubu ka Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya gwede mo kwae-wena da Piripo gogawena bani kaya-wena ki pokere apunu kawai ki Piripo ewa mo eba empupu. E mibi mamamai e ebo tawaneya kayawena.

40 Apunu Piripo gogawena ko tawana Asidoni rabineya ade matara-wena manako ewa tawana tawana bauwena kayawena Iyesu sisiyai bagi kawaya iyapana tadeyawa kabukabuwa umawa da tawana Sisaraiya bauwena.

Copyright information for `GDN