Acts 9

Apunu Soro e notai wirawena

Mara ki makeya ka apunu Soro Iyesu sumapamawa ragidai taunimana popo ki yonai ragiragi kawaya wagawa umawa. E kayawena Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga sibu, da e tawana Damaskasi ragidai mu okamaga tarana ki nana manako apunu kawai ki ubupu Diyu ragidai tawana Damaskasi rabineya idiwa ki mu okamaga yau okapupu; ‘Apunu Soro wi bamagau baiyagisi manako ridi yo apunu gwedewau Iyesu Yawatai kataimugu ragidai ki kwaenetamini tetamini ki ka e mu idamaga umatamini wiratagisi natere Diyerusaremu baitagisi.’ E oka inako okapupu apunu Soro kwebu manako sibu, wagubu ke; “Kau oka yau wadi tawana Damaskasi kayanuwagi manako kau Diyu ragidai mu guriguri-maga tawaiya idiwu ki mu bamamugu baunuwagi ki kau debai ragidai oka yau mu kabuwatami.”

Apunu Soro kayawena kaniyawa da natere Damaskasi bameya bauwagana kwaewagawa ka tanai kawaya mosi garugaru mena kunumau kawapu e midi kuduba minibu siwa. E gwairi-wena wairau ukwapu manako e bonana mosi yona yau wagubu ki wainapupu; “Apunu Soro, apunu Soro, kau gwede nana nau girisiniyei?”

“Kaiwawoni, kau nima?” Soro inako wagubu manako e bonana ki ade wainapupu, wagubu ke; “Nau ka Iyesu. Kau nau girisiniyei, ko kau karako kiri uburi natere buri kayanuwagi manako kau ewa badidi kwaenuwagi ki sisiyai apunu mosi baiyagisi kau nidini.”

Iyapana Soro mete iwa ragidai bonana ki wainamupu ka mu notamaga kowena yona kerekereretagubu ubumawa. Mu bonana ki wainamupu ko nima wagubu ki mo mu eba emupu.

Apunu Soro bagi ubupu e yabui papupu ko e yabui kenewena tawana eba empupu ki pokere e kowakowa-iyoma ki e idaiya wadumpu banana-mupu kayatagubu kaiwa da natere Damaskasi bautagubu. Bautagubu ka apunu Soro mara apeya eyaka tawana mo eba empiyawa tondawa. E bani yo awana kuduba ragipupu.

Apunu Ananaiyasi Soro iyapupu

10 Natere Damaskasi rabineya ka Iyesu sumapiyawa apunai mosi si ka Ananaiyasi ika tondawa. E waro were maba nu Kaiwawonuga Iyesu e bonanai wainapupu, wagubu ke; “Apunu Ananaiyasi.”

Manako Ananaiyasi denai wagubu ke; “Kaiwawoni, nau yewena.”

11 E denai inako wagubu manako nu Kaiwawonuga Iyesu e ade sibu, wagubu ke; “Kau kiri uburi yawata mo si ka Supasupai tagamu ki kayanuwagi manako kau apunu Diyudiyasi e tawaiya baunuwagi ki kau tawana Tasisi mu apunumaga mosi si ka Soro ki e nene manu wadi. E ika guriguriwagau, 12 ko e waro were maba kau eminibu e bameya baunugibi kau idagi e kawareya tapi manako e yabui pawena tawana ade empupu. E waro were maba kau inako eminibu.”

13 Apunu Ananaiyasi Iyesu yonai inako wainapupu manako e denai wagubu ke; “Kaiwawoni, apunu Soro natere Diyerusaremu rabineya kau kiya iyapanagiyoma giritamiyawa pasu-tamiyawa ki sisiyai iyapana ropani kawaya tagubu nau wainapuwani. 14 Iyapana kawakawai Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai kasiyara e kwemupu da e karako yewe Damaskasi bauwena nu notanimei sumanimei ragidai mete teniyana diburaniyana ki nana.”

15 Apunu Ananaiyasi inako wagubu, ko nu Kaiwawonuga Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Apunu Soro e ka nau bigabigani apunai winepuwani ki pokere kau e bameya kayanuwagi ko kudu eba wainapiyowa. E ewa kaya-yagisi tawana kwaiyanai ragidai yo kaiwawo dai ki yo tawana Isiraero ragidai mete kina mu bamamugu nau sisiyani yogono umono manako nau sini e pokaiya kawayayagisi kayayagisi. 16 E aita nau pokanere bita midi makari bananapoto ade nuwaboya kawaya wainapoto ko ki nau niya aita ewa e kabuwapani.”

17 Apunu Ananaiyasi yona ki waina-pupu ka e kipu ubupu kayawena kaniyawa da tawa ki bauwena manako kanibu e idai apunu Soro e mideya tapu, wagubu ke; “Waretani Soro, nu Kaiwawonuga Iyesu ki kau yabedeya yawatau matarawena tanai empipi ki e karako kau yabugi kenewena ki ade pawagana da kau tawana ade empana ki nana nau tonosinibu bausugubuwani. Kau tawana ade emani manako Mama-nuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya kaworoto kau kawarigeya miniyoto siwa manako kasiyara negeni.” 18 E inako wagawa makeya ka iyana tagai yadai maba apunu Soro e yabuiya gwegwetagubu manako e yabui pawena tawana ade empupu. Tawana empupu kipu ubupu manako mu e Iyesu si pokaiya siruwamupu. 19 Siruwamupu kewowena ka e bani kubabu manako kasiyara e mideya ade bauwena.

Apunu Soro natere Damaskasi rabineya Iyesu sisiyai wagawa umawa

Apunu Soro Iyesu sumapamawa ragidai natere Damaskasi rabineya mara dai mu mete ika idiwa.
20 E garugaru mena Diyu ragidai mu gurigurimaga tawaiya kayawena manako ubupu Iyesu sisiyai dimawagawa, wagawa ke; “Apunu Iyesu e ka Mamanuga God e eya Gubagai.” 21 Iyapana kuduba e yonai ki wainamupu ka mu notamaga kowena babatagubu, tagubu ke; “Apunu yau e notai badidi wirawena? Natere Diyerusaremu rabineya ka iyapana gwedewau Iyesu si tagubu ki ka e ubupu mu namutapu ade e karako Iyesu kowaiyoma yewe Damaskasi rabineya mete tetamana kawakawai ragidai natere Diyerusaremu idiwu mu idamugu nakatamana ki nana bauwena. Ko karako e notai ade badidi wirawena?” 22 Diyu ragidai inako tagubu ko apunu Soro e kasiyarai kawayawagawa yarawa. E mu paunamugu uburawa Mamanuga God e yonai ki mibai kuduba matara-piyawa kasiyarai kawaya wagawa ke; “Iyesu e ka nu Iya Negeyana Apunai Keriso.” Diyu ragidai kuduba natere Damaskasi idiwa yona ki wainamupu ka mu denai tagamana babatagubu.

23 Mara ropani kawaya kewowena eweya ka Diyu ragidai dai bautagubu dibimupu idiwa manako apunu Soro minimana po ki keketai kupamawa. 24 Natere Damaskasi kikiramugu ka iyapana gwarantana iyarau kawaya mosi minimupu wiwiramupu ko tawa ka gwarantana ki rabineya. Diyu ragidai mu nuwamugu ka Soro minimana po ki nana wainapamawa ki pokere mara-mara kemora nawaru ka mu gwarantana ki katamuruiya e dagurai idiwa. Ko Soro mu sisiyamaga wainapupu, 25 ki pokere e tadeyau kabukabuwa ragidai kemorau e wadumupu keketa rabineya kaumupu manako gwarantana kawareya ubumpu taburuba pokaiya e kwimpu tagaiya kaumpu manako e supu wairau ubupu kayawena.

Apunu Soro natere Diyerusaremu kayawena

26 Apunu Soro kayawena natere Diyerusaremu bauwena ka e Iyesu sumapamawa ragidai ika mete dibipa-mana ewapuru mena idiwana ki nana wainapupu. E Iyesu mibai sumapupu ko mu e berawagana wainamupu ki pokere e kudeya mete kwaetagamawa. 27 Ko apunu mosi si ka Banabasi e bauwena Soro bananapupu Iyesu tonotapu ragidai mu bamamugu bautagubu manako tadebu, wagubu ke; “Apunu yau ka yawatau kaniyawa da nu Kaiwawonuga Iyesu bananapupu e bonanai matarau wainapupu manako e ewa kipu ubupu kayawena natere Damaskasi rabineya kasiyarai kawaya ubupu nu Kaiwa-wonuga Iyesu e sisiyai iyapana tadeyawa kabukabuwa umawa.”

28 Apunu Banabasi yona inako wagubu ki pokere Soro kanibu Iyesu sumapamawa ragidai mete ewapuru idiwa manako natere Diyerusaremu rabineya kasiyarai kawaya mete ubupu Iyesu sisiyai wagawa umawa. 29 E Diyu ragidai yona Guriki tagamawa ki mu mete yona deni deni tagamawa ko mu denai e minimana po wainamupu. 30 Mu e minimana po ki yonai ka Iyesu sumapamawa ragidai wainamupu ki pokere mu Soro bananamupu tawana Sisaraiya kayatagubu manako tono-mupu natere Tasisi kayawena.

31 Mara ki makeya ka Iyesu suma-pamawa ragidai ika tawana Diyudiya yo Gariri yo Sameriya rabineya Mamanuga God nene dibipamawa ki mu kuduba bagi kawaya idiwa. Iyapana yawira mo mu bamamugu eba kwaetagamawa. Mamanuga God mu gwanawatamiyawa ade e Keyai Tanai Bagi Kawaya pokaiya kasiyara mu tageyawa ki pokere iyapana ropani kawaya mu notamaga wirawena Iyesu sumapamawa ragidai mete dibipamawa ewapuru mena idiwa. Mu nuwamaga notamaga eyaka mena nu Kaiwawonuga wainapamawa wiwira-pamawa idiwa.

Apunu Pita tawana Rida yo Diyopa kayawena

32 Apunu Pita tawana tawana umawa wadawa manako mara mosi ka e Mamanuga God e iyapanaiyoma tawana Rida rabineya idiwa ki mu daiyomaga kayawena. 33 Ika bauwena ka e apunu mosi si ka Aeneyasi ki e idai kerarai badabadamawena bisi kaya-wena kwamura ida daikere kewowena daikere apeya eyaka (8) ika kebari kawareya deni mena ukwarawa ki empupu. 34 Empupu manako sibu, wagubu ke; “Aeneyasi, Iyesu Keriso karako iya kau negeyau. Kau kiri uburi kau kebarigi ewopi.” Apunu Pita yona ki wagawa makeya ka sigira apunai ki iyawena kipu ubupu. 35 Tawana Rida yo Seroni ragidai kuduba matakira ki emupu ka mu nuwamaga notamaga wirawena nu Kaiwawonuga sumamupu.

Ridi mo powena ade iyawena kipu ubupu

36 Tawana Diyopa rabineya ka Iyesu sumapiyawa ridai mosi si ka Tabita ika tondawa. (Yona Guriki were ka mu e si Dokasi simupu.) E maramara bagi mena kwaewagawa iyapana nuwasiyasiya-tagamawa ragidai waitatamiyawa tondawa, 37 ko mara mosi ka e sigira-wena manako powena. Iyapana e kwakwarepui wadumpu siruwamupu manako tawa rabinai tetaiya kebari mempu kawareya tamupu.

38 Tawana Diyopa yo Rida ka eba uwama ki pokere Iyesu sumapamawa ragidai ika Diyopa rabineya apunu Pita tawana Rida bauwena ki sisiyai waina-mupu ka mu garugaru mena iyapana apeya bibi tonotampu Pita kai kaya-tagubu. Mu kayatagubu kaiwa da bautagubu ka mu Pita simupu, tagubu ke; “Kau garugaru mena nu mete kaigamu.” 39 Apunu Pita yona ki wainapupu ka e garugaru mena kipu ubupu mete kayatagubu manako ika bautagubu ka mu e bananamupu tawa rabinai tetaiya ki yamupu. Koboro ropani kawaya mete bautagubu e kwagaramupu yadi wadamawa powena ridai ki e werei tagamawa. E naiya iyaiya tondawa makeya gwedegwede marai kawai mu nene yamanapupu tagebu ki mu mete temupu Pita kabuwa-mupu, tagubu ke; “E idai watai ka yau kena.”

40 Apunu Pita ubupu ridi ki kuduba matarau kayatagamana ki nana wagubu manako e eya mena ika tondawa kwarisiwena e ramatai kawareya ubupu Mamanuga God bameya parauwena manako wirawena powena ridai ki sibu, wagubu ke; “Tabita, kau kiri uburi.” E yona ki wagawa makeya ka ridi ki e keyai bauwena e rabineya tewena yabui papupu Pita empupu manako e kirana uburana kwaewena. 41 E kirana uburana kwaewagawa ka Pita e idai kwebu waitapupu wadubu bagipupu. Pita ubupu Iyesu sumapamawa ragidai koboro ki mu nene mete wagubu bautagubu manako e powena ridai ki wadubu iyaiya mu tagebu. 42 Matakira ki sisiyai garugaru mena kawayawena kayawena tawana Diyopa rabineya manako iyapana ropani kawaya nu Kaiwawonuga sumamupu. 43 Apunu Pita mara ropani kawaya tawana Diyopa rabineya papa kwakwarai kwererewagana upi kwaewagawa apunai mosi si ka Saimoni e tawaiya mete ika idiwa.

Copyright information for `GDN