Ephesians 3

Apunu Poru iyapana kwaiyanai ragidai waitatapu

Mamanuga God bagi kawaya inako kwaewena ki pokere nau Poru karako Mamanuga God bameya wi nene gurigurisugakani. Nau Keriso Iyesu e bigabigai kwaesugekeya ki pokere iyapana dai nau wadisinimupu dibura-sinimupu.

Mamanuga God ubupu deni mena nau wadisinibu bagi manako upi yau wi bagiga nene tegebu ki wi kataigubu wetawetara. E ebo notai wekewekei ki e wadubu matara nau kabuwasinibu. Ko yona ki dabeya ka nau ororeya mena wi kabuwanibuwani kewowena. Wi nau okani yau naigida mena iyabapumuri ki ka Mamanuga God e Keriso pokaiya badidi kwaewagana wainapiyawa ade e ebo notai wekewekei notapiyawa nau kabuwasinibu ki notai kuduba wi mete kataiwagi. Naiya takari kawaya ka Mamanuga God e ebo mena badidi notapiyawa ki e eba wadubu matara e iyapanaiyoma kabuwatapu. Ko karako ka e tononibu ragidai ade e bonanai wainapemei iwegemei e nene idiwei ragidai e eya Keyai ki pokaiya yona ki nu nu bamanugu wadubu matara kabuwanibu. Mamanuga God e ebo notai wekewekei ki mibai ka yau kena; E yonai bagi kawaya ki pokaiya ka tawana Isiraero ragidai ade iyapana kwaiyanai ragidai mete kina ewapuru mena Mamanuga God e puyoi yadini. E tawana Isiraero ragidai ade iyapana kwaiyanai ragidai mete kina nu ewapuru tenibu e naureya dibinibu da nu eyakamenaigibi. Ki pokere e Keriso Iyesu pokaiya naiya badidi gwaiyaba-wena ki iyai ka karako eba Diyu ragidai nu mena yadamu ko ki ka iyapana kwaiyanai ragidai ki wi mete wadumuri.

Mamanuga God e kasiyarai pokaiya nau puyo tegebu ka yau kena; E nuwaiya ka nau e bigabigai kwaesugana e yonai bagi kawaya iyapana tadeyana da mu wainapamana ki nana. E sumapiyamu ragidai mu kuduba ka esida ko nau mena ka mu paunamugu ko ade erida. Mu kuduba kobamugu ka nau. Ko nau paereni ki bitai naubo wadana ki ka Mamanuga God e deni mena rikapupu nau wadisinibu bagi manako nau winesinibu upi bagi kawaya yau tegebu da nau uburana e yonai bagi kawaya yau iyapana kwaiyanai ragidai wi nidiyana ki nana sidibu. E yonai ki ka bagi kawaya esida. Mamanuga God e Keriso pokaiya nu puyo badidi negeyau ki ka iyapana kaina nu nubo notanuga bo katainuga pokaiya eba bananapamu. Kunuma yo waira yo gwedegwede kuduba ka Mamanuga God yamana-pupu wadubu matara ko e eya Gubagai pokaiya badidi kwaewagana nota-piyawa ki e eba wagubu matara ko e ebo mena nota ki notapiyawa yabadawa da karako. Ko karako ka e nau winesinibu da e ebo mena notapiyawa ki yonai wekewekei nau uburana wi kuduba matarau kabuwaniyana ki nana sidibu. 10 E inako kwaewena ki mibai ka yau kena; Nu e sumapemei ragidai nu pokanugere ka kunuma aneyai yo kunuma kasiyarai yo kunuma kawa-kawai inako ki karako e katai ebo ebo kuduba ki mu mete kataitagisi. 11 Mama-nuga God e naiya mena kunuma waira kerareya inako notapiyawa yabadawa ki e karako nu Kaiwawonuga Keriso Iyesu pokaiya wadubu matara. 12 Nu e sumapemei e mete dibimipi idiwei ki pokere gwede mosi nu eba bodaniyoto ko nu Mamanuga God e yabareya yabarayabara ubumamu.

13 Ki pokere nau nidiyani wainapu-muri; Nau karako wi nene bita makari yau bananapakani. Ko wi notaga nau nene eba kauyogono, mibai ka nau bamaneya badidi wenawagau ki kuduba ka wi bagiga nene.

Keriso nu nota kwarikwarisiniyau

14 Mamanuga God e bagi kawaya nu nene kwaewena ki pokere nau karako e yabareya nau ramatani kawareya uburakani wi nene gurigurisugakani. 15 Kunumau ade wairau ka e sumapemei ragidai nu tenibu dibinibu eyaka mena idiwei. E nu sinuga waunai nidibu ki ka e eya si ki nu nidibu. 16 Mamanuga God e eya iyai ki tanai ka bagi kawaya esida ki pokere nau e bameya guriguri-sugakani da e uburoto e eya Keyai Tanai Bagi Kawaya ki pokaiya wi kasiyara negeni da wi nuwaga notaga ragiragi kawaya ubumoi, 17 manako wi sumaga ki pokaiya ka Keriso wi rabinagau tawayagisi tondono. Nau ade gurigurisugakani da deni deni nota kwarikwarisigamana ki notai wi paunagau kawayayagisi ripa witai maba wi rabinagau suroto wadiniyoto kekekeke da wi ragiragi kawaya ubumoi. Ragiragi kawaya ubumoi, 18 manako Mamanuga God uburoto e iyapanai-yoma kuduba wi mete kina e kasiyarai pokaiya wi nuwaga notaga gudui ki kwaipoto da Keriso wi nene kwaewena deni mena nota kwarikwarisinibu ki mibai wi rabinagau kawayayagisi, dadarayagisi, rowarowayagisi, esida kawayayagisi yaroto ade erida kawaya-yagisi suroto, ki mibai wi naigida mena kataiwagi wetawetara. 19 Ena, e wi nota kwarikwarisiniyau ki nau nuwaneya wi naigida mena wainapumuri manako Mamanuga God e eya iyai e rabineya posiwena uburau ki iyai wi rabinagau mete posiyagisi siwagapoto. E notai nu bamanugu ki mibai nu nubo notanuga bo katainuga pokaiya kataigamana ki yawatai mo pa mena.

20 E kasiyarai nu rabinanugu tondau ki ka kawaya daganani esida. Nu nubo notanuga pokaiya badidi notapemei bo gwede nene gurigurigemei ki notai kuduba ka maraitau erida ko e notapiyau bo kwaewagau ki kuduba ka kawaya daganani esida. 21 ‘O Mamanuga, kau tanigi ka bagi kawaya. Keriso Iyesu pokaiya ka nu kau sumanimei ragidai kau sigi esida mena tepapomu mara mara. Ki mibai.’

Copyright information for `GDN