Ephesians 5

Sisipu yo Tanai ki yonai

Wi ka Mamanuga God e munuiyoma. E nuwaiya po wiyo, ki pokere e badidi maba tondau ki maba wi mete inako makeya makeya kwaiwogoi idiwoi. Keriso nu nota kwarikwarisinibu e eya iyai nu nene tapu ko ki maba ka wi mete kina wi kowaguma inako waitatamiyoi, nota kwarikwarisitamiyoi idiwoi. Iyapana Mamanuga God e yabuiya puyo papa pasumu aurai bagi kawaya e bameya yarau ki maba ka Keriso e eya iyai nu nene puyo inako tapu powena.

Wi ka Mamanuga God e iyapanai-yoma ki pokere iyapana taku maba asusu yabayababa igida yauda kwaetagamu ade didiwa ukwapamu iwu ki mu maba wi inako eba kwaiwogoi. Wi midimama berai eba kwaiwogoi ade eba kapoiwogoi wi kowaguma mu gwedegwedemaga mete eba taisi teyateyamaiwogoi. Wi paere marai munta mo inako mete eba kwaiwagi mibai ka Mamanuga God e eya iyapanaiyoma e nene idiwu ragidai inako kwaetogomono ki ka eba supasupai.

Wi ka Mamanuga God e iyapanai-yoma ki pokere midimama yonai ki wi eba iwogoi ade bainama yo kira berokoberoko ki yonai wi mete eba iwogoi ko Mamanuga God e si mena esida tepapiyoi ade e paraupiyoi idiwoi. Nau yona mibai wi nidiyani wainapu-muri; Iyapana nima taku maba asusu igida yauda kwaeyogono umono bo midimama berai kwaeyogono bo ade kapoiyogono e kowaiyoma mu gwede-gwedemaga taisi teyateyamayogono ki ka Mamanuga God ade Keriso mu garimaga rabineya e eba kaniyoto. Ade yona yau mete wainapumuri; Iyapana nima kapoiyogono e kowaiyoma mu gwedegwedemaga taisiteyateyama-yogono ki e notai ka iyapana daisusu bo momorapa ade dai mete kina inako bamamugu buburitagamu ki mu nota-maga maba.

Wi naigida mena idiwoi kwaenda iyapana yona mibai pa mena tagamu ragidai baitagisi wi beranimoto wi kerapugau yadini. Mamanuga God e umunui kwenupiyamu ragidai badidi tagamu kwaetagamu ki pokaiya ka Mamanuga God e nuwai mu bamamugu maramara pupuwagau tondau. Iyapana inako kwaetagamu ragidai ki mu diriwamaga wi eba kwaiwogoi, mibai ka wi mete kina naiya sisipu inako idiwa ko karako ka wi nu Kaiwawonuga e eya iyapanaiyoma mibai. Wi ka e tanai rabineya idiwu ki pokere iyapana e taneya idiwu ragidai badidi kwaetagamu ki maba wi mete inako mena kwaiwogoi idiwoi. Wainapumuri; Mamanuga God e tanai ki pokaiya ka iya bagi, iya supasupai, ade gwede mibai kuduba wenayagisi. 10 Ki pokere, Mamanuga God e nuwaiya badidi wainapiyau ki mena nu kwaenepamu makeya makeya kwaigomu da e nu pokanugere mamamayagisi. 11 Iyapana sisipu idiwu gwede mibai pa mena kwaetagamu ragidai badidi kwaetagamu ki diriwai wi eba kwaiwogoi ko mu kwaetagamu ki wi matarapumuri tepumuri taneya nakapumuri. 12 Mu bigi weki gwaiya kwaetagamu ki sisiyai nu matarau iwagamana ki ka midimama kawaya. 13 Ko gwedegwede kuduba taneya baiyagisi ki ka berokoi bo bagi ki mibai matarayagisi. Ade gwedegwede kuduba taneya inako matarayagisi ki pokaiya ka tanai kawayayagisi miniyoto siwa. Ki pokere, Mamanuga God e okai mosi wagubu ke;

‘Oro wadamu ragidai, wi yabuiwagi kimuri ubumuri. Popoi maba eba ukwopoi ko kimuri ubumuri da Keriso e tanai wi kawarigau miniyoto siwa.’
15 E inako wagubu ki pokere wi badidi maba idiwu ki wi naigida mena wainapiyoi. Notababa ragidai ki mu maba wi eba idiwoi ko iyapana notanotai ki mu maba idiwoi. 16 Mara karako ka iyapana ropani kawaya bigi ebo ebo kwaetagamu ki pokere wi mu pauna-mugu bagi mena kwaiwagamana marai yau wi eba paerepumuri. 17 Iyapana notababa kwaetagamu ragidai ki mu maba wi eba kwaiwogoi ko nu Kaiwawonuga e nuwaiya wi badidi kwaiwagamana wainapiyau ki mena wi kwaenepiyoi makeya makeya kwaiwogoi.

18 Awana ‘waeni’ kawaya daganani eba kubamuri kwaenda wi midiga giripoto yabaraga babayagisi. Ko wi guduga kwaipumuri da Mamanuga God e eya Keyai tonopoto wi rabinagau posiyagisi siwagapoto ki ka bagi kawaya. 19 Wi nuwaga notaga eyaka mena nu Kaiwawonuga e si umayo pokaiya tepapiyoi manako guriguri ki umayoi bo nu keyainuga togipana ki umayoi bo Mamanuga God e umayoi ki mu naiya mena e okai rabineya oka-mupu, umayo ki mibai pokaiya ka wi deni deni kabuwa kasiwaraiwogoi idiwoi. 20 Gwede mo bagi bo eba bagi wenayagisi ki ka eba gwedei mete kina. Wi maramara nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e si pokaiya Mamanuga God paraupiyoi idiwoi.

Mibai anikai mu yonamaga

21 Wi wibo bagiga nene mena eba wainapiyoi ko kwarisiwagi wi kowaguma wiwiratamiyoi mu bagimaga nene mete kwaiwogoi. Ade mu wi nene inako mete kwaetogomono. Wi deni deni inako kwayuba kasiwaraiwogoi idiwoi ki ka wi Keriso mete wiwirapiyamu.

22 Ridi, kau nima kau nobomogi mete kina ki kau yona yau naigida mena wainapi; Kau Keriso wiwirapiyei ki maba kau kwarisinuwagi kau nobomogi e kobaiya tondowa mete wiwirapiyowa. 23 Keriso e ka nu Iya Negeyana Apunai. E ka debai ko nu e sumapemei ragidai nu kuduba ka e midi kwakwarepui. Keriso e ka debai ki maba ka ridi e debai ka e nobomoi. 24 Ki pokere, nu Keriso sumapemei ragidai e wiwirapemei ade e kobaiya idiwei ki maba ka ridi wi mete kwarisiwagi wi nobomoguma maramara wiwiratamiyoi mu kobamugu idiwoi.

25 Apunu, kau nima kau wainagi mete kina ki kau yona suwagakani yau wainapi; Keriso ubupu e sumapemei ragidai nu nene kawaya daganani nota kwarikwarisinibu e eya iyai nu nene tapu ki maba wi wainaguma mete inako nota kwarikwarisitamiyoi idiwoi. 26 Nu rabinanugu tanai bagi posiwagana ki nana ka Keriso nu nene powena e eya iyai nu nene tapu. Nu awanau siruwaigibi ade e yonai wagubu mete kina ki pokaiya ka e nu paerenuga ki bigi kuduba surupupu. 27 E kwaewena ki mibai ka e nuwaiya e sumapemei ragidai nu rabinanuga bigi pa mena, bidara pa mena, giwi bo gayai pa mena, momomoi tanai bagi kawaya ki mena e yabareya ubumana ki nana. 28 Ki pokere, apunu, wi wiga midiga kwayuba-piyamu ki maba ka wi ridiguma inako mete kwayubatamiyoi ade nota kwari-kwarisitamiyoi. Nu ka Keriso e midi kwakwarepui ki pokere e nu kwayuba-niyau ade nota kwarikwarisiniyau. Ki maba, iyapana nima e eya midi kwa-kwarepui kwayubapiyau ki ka e eya midi kwakwarepui ki e eba tagarara-piyau ko e bani yo awana kweyau togipiyau. Ko ki maba ka wi ridiguma inako mete kwayubatamiyoi ade nota kwarikwarisitamiyoi idiwoi. 31 Mama-nuga God e okai wagubu ke; ‘Ki pokere, yaraga mosi ridi uworoto ki ka e eya inai mamai kamaditamini manako ridi ki mete dibipomoto ewapuru eyaka mena idiwono. Naiya ka mu mubo mubo idiwa, ko karako ka mu dibimupu ewapuru eyaka mena idiwono.’

32 Yona ki daikere ka waigugu ko daikere ka matarau. Yona matarau wi nene ki mibai ka yau kena; Apunu, kau kiya midigi kwakwarepugi kwayubapiyei ki maba kau wainagi mete inako kwayubapiyowa wi rabinaga eyaka mena idiwoi. Ade ridi, kau nima kau nobomogi mete kina ki kau e naigida mena wiwirapiyowa ade e mete wi nuwaga notaga ewapuru eyaka mena idiwoi. Yona ki daikere ka waigugu ko ki mibai ka nau yau wainapakani; Nu Keriso sumapemei e mete rabinanuga eyakamenaigibi ki pokere e ka nu nene ade nu ka e nene.

Copyright information for `GDN