Ephesians 6

Munu rasi ade ina mama mu yonamaga

Munu rasi, wi inaguma mamaguma wiwiratamiyoi ade mu tagamu ki mu umunumaga wadoi makeya makeya kwaiwogoi. Nu Kaiwawonuga nuwaiya ka wi inako kwaiwagamana ki nana wagubu. Mamanuga God e gorai tapu, wagubu ke; ‘Wi inaguma mamaguma naigida mena wiwiratamiyoi.’ E gorai tapu ka ropani kawaya ko gora eyaka mena yau ka e yabiri gwaiyaba mete wagubu. E gwaiyabawena wagubu ke; ‘Wi inaguma mamaguma inako wiwira-tamiyoi ki ka wi waira yau kawareya wi iyaga rowarowa kawaya idiwoi.’

Ina mama, wi munuguma eba bonana ragiragitamiyoi kwaenda mu rabinamaga berokoyagisi gagayatagisi. Ko Mamanuga God e yonai pokaiya mu naigida mena kabuwatamiyoi wade supasupatamiyoi.

Kawakawai ragidai ade bigabiga ragidai mu yonamaga

Bigabiga ragidai, nau wi yonaga yau suwagani wainapumuri; Wi kawakawaiguma yewe wairau ki mu wi naigida mena wiwiratamiyoi ade mu umunumaga wadoi. Wi Keriso e umunui wadamu e upi kwaiwagamu ki maba ka wi nuwaga notaga eyaka mena mu umunumaga wadoi ade mu upimaga kwaiwogoi. Wi kawakawaiguma wi eminimana wi werega tagamana ki nana eba notapiyoi were upiwogoi. Ko wi ka ade Keriso e bigabigaiyoma mibai ki pokere wi Mamanuga God e nuwaiya badidi wainapiyau ki wi nuwaga notaga eyaka mena notapiyamu kwaiwagamu ki maba ka wi kawakawaiguma mu upimaga inako mete kwaiwogoi.

Ki pokere wi kawakawaiguma mu bigabigamaga kwaiwogoi ki ka wi mibi mamamai upiwogoi ko eba notapiyoi da wi iyapana mu nene mena upiwagamu ko wi upiga ki kena ki wi nu Kaiwawo-nuga e nene mete kwaiwagamu. Wi yona yau naigida mena wainapumuri; Mamanuga God e yabuiya ka bigabiga ragidai ade pakasi ragidai ki mu kuduba ka eyaka mena. Iyapana nima upi bagi kawaya inako kwaeyogono ki ka aita ewa Mamanuga God denai puyo bagi kawaya e kweyoto.

Kawakawai ragidai, nau wi nene suwagani wainapumuri; Wi bigabiga-guma ragidai wi bamagau badidi kwaetagamana ki nana suwagubuwani ki maba ka wi mu bamamugu inako mete kwaiwogoi. Mu wi umunuga wadamana ki nana kudu tagemana yonai mu eba tadeyoi mibai ka wi wiga ade wi bigabigaguma ragidai mete kina ki wi Kaiwawoga eyaka mena ka kunumau tondau. Mamanuga God e yabuiya ka iyapana kawakawai ade iyapana maimerei nu kiyabunuga ka eyaka mena. Aita ewa ka nu e yabareya ubumamu manako e idai gurai nu kuduba naurinugu ugwadiniyoto ragiragi.

Nu ragiragi kawaya ubumana ki nana ki gwedegwedei

10 Nau yona siyarai yau mete suwa-gani wainapumuri; Wi karako Keriso e naureya idiwu ki pokere wi rabinaga gudui kwaipumuri da nu Kaiwawonuga e kasiyarai negeni ki pokaiya ka wi ragiragi kawaya ubumoi. 11 Berokoi Apunai Seitani e ka bera berokoi ebo ebo weki gwaiya nu bamanugu kwaewagana notapiyau. Ko nu e raurupamana ki nana ka Mamanuga God nu bidara eba wadamana ki kepatai ade yawira boda-pamana ki tatamai mete kina nu negebu. Ki pokere yawira gwedegwedei ki kuduba tepumuri wi midiga tatamai maba umamuri manako kasiyarai kawaya ubumoi. 12 Nu ka eba matarau iyapana kaina mete kandeigemei ko nu ka keyai berokoi ebo ebo eba emitame-mei yo kunuma kawakawai yo kunuma kaiwawoi yo ade kunuma kasiyarai ki mu mete inako kandeigemei. Mara karako ka mu maramaga ki pokere mu waira yau kawareya kawakawayatagamu sisipu gwaiya nu yawiyawiraniyamu giriniyamu pasuniyamu. 13 Ki pokere Mamanuga God wi bidara eba wada-mana tatamai negebu ki kuduba wi tepumuri wi naurigau umamuri manako kasiyarai kawaya ubumoi. Yawira marai ki wi bamagau baiyagisi ki ka wi kudu tagagere eba riyaiwogoi ko wi berokoi ki mete kandeiwogoi da yawira ki kewo-yagisi ki ka wi eba kekeraiwagi ko wi watagau ragiragi kawaya ubumoi.

14 Wi nuwaga notaga gwede mibai ki mena notapiyoi matarau kwaiwogoi manako piyara ragidai mu naurimugu maira umamu ki maba wi nota mibai ki maira maba wadumuri wi naurigau umamuri dokodoko. Ade piyara ragidai mu nodamaga tatamai ragiragi kawaya umamu ki maba ka wi Mamanuga God e yabuiya supasupai kwaigamana ki notai tepumuri wi nodaga tatamai maba umamuri manako yabarayabara ragiragi kawaya ubumoi. 15 Ade piyara ragidai mu kerapumaga tatamai umamu ki maba ka wi Mamanuga God e nuwabagi negebu ki yonai bagi kawaya iyapana tademana ki nana okukunaigubu ki tepumuri wi kerapuga tatamai maba umamuri. 16 Wi bidara eba wadamana tatamai yau kuduba umamuri kewo-yagisi ki kawareya ka wi piyara ragidai mu kepatamaga tepiyamu iwu ki maba wi sumaga kepata maba inako mete wadoi iwoi. Keyai berokoi mu kawai-maga e tai uwareya mata beuwagau ki pokaiya e wi ugwadiniyana kwaewagau ko wi sumaga pokaiya ka wi e tai ki bodapumuri manako e kasiyarai kewo-yagisi. 17 Ade piyara ragidai mu deba-maga tatamai ragiragi kawaya umamu ki maba Mamanuga God e iya waunai negebu ki deba tatamai maba wadumuri wi debagau umamuri. Ade Mamanuga God e yonai wi negebu ki wi e eya Keyai ki kasiyarai pokaiya kereba maba wadumuri ubumoi. 18 Wi yau kuduba kwaiwogoi ki ka wi guriguri mena pokaiya inako kwaiwogoi. Wi bani iwoi upiwogoi bo ukwopoi ki ka wi Mama-nuga God e Keyai badidi kabuwaniyau ki makeya makeya mena e bameya guriguriwogoi ade genepiyoi. Yabu yabu ukwopoi ade Mamanuga God e iyapana-iyoma kuduba mu nene mete guri-guriwogoi, ko wi midiga eba togayagisi.

19 Ade nau Poru, wi nau nene mete guriguriwogoi da iyapana nau dima-sugana watai tegeni ki ka nau yabara-yabara uburoni Mamanuga God e yonai wekewekei kabuwasinibu ki makeya makeya mena mataraponi. 20 Mama-nuga God nau winesinibu da nau e yonai bagi kawaya ki matarapana ki nana sidibu. Nau e yonai ki suwegekeya umekeya ki pokere iyapana nau wadisinimupu diburasinimupu. Ko wi nau nene guriguriwogoi da nau badidi suwagana ki nau yabarayabara ragiragi kawaya uburoni suwogoni.

Parau siyarai

21 Nu Kaiwawonuga e upi ragiragi kawaya kwaewagau apunai nu nuwa-nugu po apunai Taikikasi wi bamagau ika baiyagisi ki ka nau badidi maba tondakani ki yonai kuduba e wi nidiyoto, 22 manako nu yewe badidi maba upigemeya ki sisiyai e wi mete kabuwaniyoto toginiyoto kasiyara negeni.

23 Baganai, Mamanuga God ade nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso mete kina mu karako wi nuwabagi negeni ade suma negeni da wi suma rabineya deni deni nota kwarikwarisi kasiwaraiwogoi idiwoi. 24 Wi gwedewau wi nuwaga notaga eyaka mena ragiragi kawaya nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso maramara nota kwarikwarisipiyamu idiwu ragidai ki wi bamagau ka nau parau siyarai yau suwagakani; Mamanuga God e wi deni mena wadiniyoto bagi.

Nau yonani ika kewowena. Kaiwa kaiwa.

Copyright information for `GDN