James 2

Iyapana yabuga madana madana eba emitamiyoi

Kowaniyoma, wi ka nu Kaiwawonuga tanai bagi kawaya apunai Iyesu Keriso e sumapiyamu ragidai ki pokere wi iyapana naigida emitamuri were mosi ka bagi simuri ade mosi ka eba bagi simuri. Nau keyakeyai mosi suwagani wainapumuri; Mara mosi ka iyapana wi tawagau damupomoto manako iyapana apeya baitagisi. Mosi ka purapura apunai. E monagai ka bagi kawaya ade e idaiya katama yamayamai mete tapu. Ko mosi ka kaikayokayoi ade e midi tatamai ka tegetegerei. Wi monaga bagi wadubu apunai ki e diriwai kwaiwagi, iwagi ke; ‘Kau yabi kebari bagi kawaya yau kawareya tomi.’ Ko kaikayokayoi apunai ki wi simuri, iwagi ke; ‘Kau nu taganugu yewe tariya kawareya tondowa.’ Wi inako iwagi ki ka wi wibo yabuga pokaiya purumupu da apunu mosi ka bagi ko mosi ka yopeyope. Ko wi iyapana inako puru-piyamu ki ka eba supasupai.

Kowaniyoma, nau nuwaneya po wiyo. Iyapana gwedewau yewe wairau mu gwedegwedemaga pa mena ki pokere iyapana mu emitamiyamu tagamu da mu ka yopeyope ki ka Mamanuga God mu mete winetapu ki pokere mu suma-maga pokaiya mu ka kawakawai. Mu ka e eya iyapanaiyoma ki pokere e naiya badidi gwaiyabawena ki kuduba mete mu nene. Mara kwauneya ka mu e gari rabineya kaiwoto idiwono. Iyapana gwedegwedemaga pa mena ragidai ki wi mu tadeyamu siyasiya. Ko wainapu-muri; Ki ka eba mu wi siga kaupiyamu, ko ki ka purapura ragidai ki mu wi siga kaupiyamu. Ki ka purapura ragidai ki wi teniyamu giriniyamu pari wirawira-niyamu. Ade ki ka purapura ragidai ki ubumu Mamanuga God e si bagi kawaya negebu ki siyamu siyasiya giripiyamu pasumu.

Mamanuga God e gari rabineya kaiwana idiwana ki gorai oka tapu ki mosi ka yau kena; ‘Kau kiya nene wainapiyei ki maba kau kowagiyoma mu nene mete inako nota kwarikwarisi-tamiyowa.’ Wi e wagubu ki makeya makeya kwaiwagi ki ka supasupai. Ki pokere wainapumuri; Wi wibo yabuga pokaiya purupumuri da iyapana mosi ka bagi ko mosi ka eba bagi ki ka wi Mamanuga God e gorai ki raurupiyamu. Gora ki wi naurigau ugwadiniyau ragiragi wagau da wi paeremupu bigi kwaigubu, 10 mibai ka iyapana nima Mamanuga God e gorai kuduba kwayubatamiyau makeya makeya kwaewagau ko gora eyaka mena mo paerepiyau ki ka gora kuduba ki e mete raurutapu kewowena. 11 Mamanuga God e wagubu ke; ‘Ridi yo apunu, wi eba rauru kawakawara kasiwaraiwagi.’ Ko e gora mosi ade wagubu ke; ‘Iyapana mosi eba minimuri poyo.’ Ki pokere apunu mosi e wainai eba rauru kawa-kawarapoto ko e iyapana mosi miniyoto poyo ki ka Mamanuga God e gorai kuduba ki e mete raurutapu. 12 Mama-nuga God aita ewa e idai gurai nu naurinugu ugwadiniyoto ragiragi ki ka berokoi nu umanibu dokodoko ki e gora waunai tapu ki pokaiya nu idanuga kerapunuga rikapoto. Ki pokere, wi supasupai mena iwogoi kwaiwogoi. 13 Iyapana nima e waretai eba nuwa-nuwapiyau ki ka aita ewa Mamanuga God e idai gurai nu naurinugu ugwadi-niyana ragiragi ki marai baiyagisi makeya ki ka e iyapana ki mete eba nuwanuwapoto. Ko iyapana nima e waretai nuwanuwapiyau ki ka aita ewa Mamanuga God e idai gurai nu nauri-nugu ugwadiniyana ragiragi ki marai baiyagisi makeya ki ka e iyapana ki mete nuwanuwapoto.

Nu sumanuga pokaiya mibai mete kwaigamu

14 Kowaniyoma, iyapana mo yagisi ke; ‘Nau sumasugakani,’ ko e Mamanuga God wagubu ki makeya makeya eba kwaeyogono ki ka e badidi maba iya yadini? E suma mena sumawagau ki pokaiya e iya ki yadini bo? 15 Nau keyakeyai mosi suwagani wainapumuri; Iyesu sumapiyau apunai bo ridai mosi mu sipuma bo goragora pa mena ade bani mete pa mena, 16 mu nuwasiyasiya nene inako idiwono manako wi dai mu bamamugu baiwagi, iwagi ke; ‘Parau kawaya, wi kaiwagi bani kupumuri ade monagaiwagi da wi midiga muyayagisi,’ wi inako iwagi ko bani bo gwedegwede mo mu eba tage-muri ki ka wi parau iwagubu ki ka pa kororai. 17 Ki maba, wi sumaga mena pokaiya sumaiwogoi ko wi mibai mete eba kwaiwogoi ki ka wi sumaga pa kororai mibai pa mena.

18 Kataina, iyapana mosi bani yagisi ke; ‘Iyapana yau ka suma mena suma-wagau, ko iyapana yau ka keyai mena kwaewagau.’ E inako yagisi ko nau denai e siyani, suwagani ke; ‘Kau pa sumanugei ko gwede bagi mosi eba kwaenugei ki pokere kau sumagi ki mibai ka bani? Kau nau emisini. Nau gwede bagi kwaesugakani ki pokaiya ka nau sumani mibai ki matarapakani kau kabuwaniyakani emani.’ Nau inako siyani, 19 ade manu mosi e mete siyani, suwagani ke; ‘Kau kataigeya da Mama-nuga God e ka eyaka mena nuwegei. Baganai, ko kau katainugibi nuwegei ki pokaiya kau iya wadi bo? Pa mena. Keyai berokoi ki mu mete kataimugu da Mamanuga God e ka eyaka mena. Ko wainapi; Mu e kudeya wainapiyamu ade mu didiguramaga mete wagau. 20 Kau ka notababa apunai. Nu suma pa sumaigomu ko keyai mosi eba kwaigomu ki ka nu sumanuga ki pa kororai. Ko ki kau nuwageya nau matarau kau kabuwaniyani emani bo?’

21 Nau nidiyani wainapumuri; Nu ripakwarakwaranuga Eburamu e eya gubagai Aisiki wadubu puyo Mamanuga God nene gwarantana kawareya tapu. E gubagai ugwadana po kwaewagawa ki pokaiya ka Mamanuga God ubupu e apunu bagi supasupai sibu. 22 E inako kwaewena ki mibai ka yau kena; Apunu Eburamu e ka Mamanuga God suma-pupu. Ko e eba pa suma mena suma-wagawa ko Mamanuga God e badidi kwaewagana sibu ki e makeya makeya mete kwaewagawa. E Mamanuga God sumapupu manako e sumai ki pokaiya keyai mete kwaewagawa yarawa da mibai matarawena. 23 Mamanuga God e okai okamupu ki mibai wenawena yau kena. Oka ki wagubu ke; ‘Apunu Eburamu suma sumawagawa ki pokere Mamanuga God e apunu bagi supasupai sibu.’

Mamanuga God apunu Eburamu e ebo waretai sibu,
24 ki pokere wi wainapumuri; Iyapana nima Mamanuga God sumapiyau ade e wagubu ki makeya makeya kwaewagau ki ka Mamanuga God e iyapana bagi supasupai siyoto. Ko e pa suma mena sumayogono ki ka Mamanuga God e inako eba siyoto.

25 Ki maba, yawata kawakawareya igida yauda asusu umawa ridai Reyabu e naiya Diyu ragidai natere ki goparai bautagubu ki mu diriwamaga kwae-wena tetapu weketapu yawata kudubai mosi tonotapu da natere ki ragidai mu eba emitamana ki nana. E sumai pokaiya inako kwaewena ki pokere Mamanuga God ridi ki bagi supasupai sibu.

26 Wainapumuri; Iyapana mosi e eya keyai e rabineya tondau ki baiyagisi kaiyayagisi ki ka e eya poyagisi manako e kwakwarepui kororai ukworono. Ki maba, iyapana mosi e suma mena sumayogono ko keyai mosi mete eba kwaeyogono ki ka e sumai ki kororai mibai pa mena.

Copyright information for `GDN