John 10

Papa sipi ki waigugui

Iyesu waigugu mosi mu tadebu, wagubu ke; “Nau yona mibai wi nidiyani wainapumuri; Iyapana nima papa sipi kwagaramaga katamuruiya ki eba kaniyau ko gari asusu raurupiyau, ki e ka kuwa apunai.

Ko papa sipi kwayubatamiyau apunai ki e ka gari katamuruiya kaniyau, manako katamuru uburau apunai gudu kwaipoto manako kaniyana apunai ki baiyagisi kwagara ki rabineya kaniyoto. E kwagara rabineya kaniyoto yogono ki ka papa sipi mu muga mamamaga ki e bonanai wainapomoto manako e mu simaga eyaka eyaka yogono waina-pomoto ki ka mu e bameya kebomoto manako e mu waratamini matarau baitagisi. Matarau baitagisi kewoyagisi ki ka mu mamamaga ki yabiriyagisi yagisi manako mu e bonanai waina-pomoto e eweya kayatagisi. Ko apunu kudubai mosi baiyagisi yagisi ki ka mu e bonanai wainapomoto babapomoto manako e kudeya wakapatagisi kaya-tagisi.”

Iyesu yona ki wagubu ko waigugu ki mibai mu naigida eba wainamupu.

Iyesu e ka Papa Sipi Kwayubatamiyau Apunai Bagi Kawaya

Ko Iyesu mu ade tadebu, wagubu ke; “Nau yona mibai wi nidiyani wainapumuri; Papa sipi mu kwagara-maga ki katamurui ka nau. Naiya mena, nau eba bausugubuwani makeya, ki ka kuwa ragidai ropani kawaya bautagamawa kayatagamawa ko papa sipi mu bonanamaga wainapamawa babapamawa. Katamuru ka nau ki pokere iyapana nima kwagara rabineya kaniyoto nau uburakani bamaneya baiyagisi ki ka e iya waunai bananapoto manako kayayagisi bani igida yauda asusu kupono umuno. 10 Kuwa apunai ki e ka kuwawagana ade wi nuniyana giriniyana pasuniyana ki nana baiyagisi ko nau ka iya waunai wi negeyana ki nana bausugubuwani. Nau iya kororai wi eba negeyani ko iya mibai bagi kawaya ki mena nau wi negeyani.

11 Nau ka papa sipi wi naigida mena kwayubaniyana ki apunai ki pokere nau niya iyani nene eba wainapakani ko wi iyaga nene wainapakani. Nau wi nene posugani ki mete baganai. 12 Papa sipi mu mamamaga e ka papa sipi ki apunai ki pokere e papaiyoma ki e naigida mena kwayubatamiyau. Ko e waitapiyau apunai ki e ka papa sipi ki naigida eba kwayubatamiyau. Papa ki ka eba e nene ki pokere taku wasibena yawira baiyagisi ki ka e kudu wakapa-yagisi papa ki kamaditamini kayayagisi manako papa ki daburipomoto mubo mubo kayatagisi. 14 Ko nau ka papa sipi wi naigida mena kwayubaniyakani apunai. Nau kataineya wiyo ade wi kataigau nau. 15 Nau Mamai nau nota kwarikwarisisiniyau ade nau e nota kwarikwarisipakani ki maba ka nau wi mete inako nota kwarikwarisiniyakani. Nau niya iyani nene eba wainapakani ko nau wi iyaga nene wainapakani. Nau wi nene posugani ki mete baganai. 16 Nau papaniyoma sipi ka eba yewe mena idiwu ko nau tawana tawana kayasugani mu kwanatamani manako mu kuduba nau bonanani wainapomoto nau ewaneya kebomoto. Nau wata eyaka mena mu damutamani manako nau niya mena ika uburoni mu kwayubatamoni.

17 Nau Mamai God e nuwaiya po nau mibai ka nau naubo nuwaneya ka nau niya iyani nau iyapananiyoma mu nene tarani. Ko ewa ka nau iyani ki ade yadani. 18 Nau Mamai kasiyara tegebu ade ragiragi kawaya sidibu da nau naubo nuwaneya ki nau niya iyani wi nene tarani ade ewa ade yadani. Ki pokere, iyapana nau asusu eba susinimoto poyo ko nau naubo nuwaneya ki mu makeya makeya kwaetagisi.”

19 Iyesu inako wagubu ki pokere Diyu ragidai mu mubo mubo yona ki kawareya tagamawa. 20 Mu dai tagubu ke; “Kweya kairapu mosi e rabineya tondau ki pokere e babawena wagau. Kamadamu, e bonanai ki nu gwede nana kawareya kawareya wainapamu.”

21 Ko dai tagubu ke; “Kweya kairapu mosi e rabineya tondibena maba ki ka e yona bagi kawaya yau eba wagubena. Keyai berokoi iyapana yabumaga kenekenei inako eba iyatapena.’

Diyu ragidai Iyesu tagararamupu

22 Mara ki makeya ka Diyu ragidai natere kawaya Diyerusaremu rabineya mu poragamaga mo si tagamu ‘Duna Pasumana Poragai’ ki poragatagamawa idiwa. Ki ka nusuru marai. 23 Iyesu Mamanuga God e Tawai rabineya Oragai Apunai Soromoni Wateya kaniyawa, 24 manako Diyu ragidai ropani kawaya bautagubu e kwagara-mupu manako simupu, tagubu ke; “Nu mara rowarowa kawaya kau yona matarau nuwagana wainapamana ki nawanai idiweya ko kau yona matarau mo nu eba nidibi. Karako nuwagi da nu wainapamu; Nu Iya Negeyana Apunai Keriso ki kau baganai bo?”

25 Ko Iyesu denai wagubu ke; “Nau wi ororeya mena nidibuwani ko wi nau eba sumasiniyamu. Nau Mamai e kasiyarai pokaiya kwaesugakani ki wi naigida mena emisinimpena ki ka wi nau sumasinimpena. 26 Ko wi ka eba nau papaniyoma sipi. Nau bonanani ki wi eba wainapiyamu ade wi nau eba sumasiniyamu. 27 Nau papaniyoma sipi mu ka nau bonanani wainapiyamu. Nau kataineya muyo ade mu kataimugu nau ki pokere mu nau ewakumasiniyamu, 28 manako maramara idiwana kaiwana iyai ki nau mu tageyani. Mu karako ade aita ewa eba popotagisi ade iyapana mo eba baiyagisi nau taorosiniyoto. 29 Nau Mamai gwedegwede kuduba tegebu ki ka kawaya esida ki pokere iyapana mo eba baiyagisi nau iyapananiyoma nau Mamai e idaiya taoropoto. 30 Nau Mamai ade nau nu ka ewapuru eyaka mena.”

31 Iyesu yona ki wagawa ka Diyu ragidai mu nuwamaga pupuwena manako mu bowa dai temupu e minimana po kwaetagamawa. 32 Ko Iyesu mu ade tadebu, wagubu ke; “Nau Mamai upi bagi kawaya ebo ebo tegebu ki nau wi bamagau kwaesugekeya emisinimawa ko nau badidi maba paerepuwani da wi ki pokaiya karako nau bowa were susinimana po kwaiwagamu?”

33 Ko Diyu ragidai denai e simupu, tagubu ke; “Kau ka eba gwede bagi mo kwaenugeya da nu ki denai kau nuniyamu ko kau Mamanuga God e si giripiyei ki gwawai ka nu karako kau nuniyamu. Kau ka iyapana kaina ko kau ade nuwegei da kau ka God.”

34 Mu inako tagubu ko Iyesu denai wagubu ke; “Wi goraga rabineya ka oka mosi inako wagau ke; ‘Wi kuduba ka wi Mamaga God nau maba.’ 35 Mamanuga God e okai tapu ki kuduba mibai mena ki pokere iyapana takari kawaya e yonai ki wainapamawa ki ka e mu ropani kawaya simaga ‘God Nau Maba’ tadebu. 36 Ko nau ka Mamanuga God e eya gubagai mibai ki pokere wi gwede nana sidiyamu da nau e si giripakani? E ebo nau winesinibu manako tonosinibu yewe wairau kawapuwani. 37 E nuwaiya badidi ki nau makeya makeya kwae-sugakani da wi nau sumasinimana ki nana. Ko wi wainapiyamu da nau yona badidi suwagakani ki ka eba e wagubu ki makeya makeya nau suwagakani ki ka eba nau yonani suwagubuwani ki pokaiya nau sumasinimuri, 38 ko nau matakirani kwaesugakani empumuri ki mena pokaiya nau sumasinimuri. Wi nau matakirani ki empumuri sumapu-muri ki ka wi kataiwagi da nau Mamai ade nau nu ka ewapuru eyaka mena.”

39 Iyesu yona ki wagawa ka Diyu ragidai e wadamana dokodoko kwae-tagubu ko e mu yabumaga minibu kwekwe wirawira kayawena.

40 Iyesu ade wirawena kayawena awana Diyoudani papasi buridere apunu Diyoni naiya iyapana siruwa-tamiyawa ki wateya bauwena tondawa, 41 manako iyapana ropani kawaya e bameya bautagubu, tagubu ke; “Apunu Diyoni matakira kawaya mo eba kwaewena ko e ubupu apunu yau nene badidi wagubu ki kuduba mibai kawaya.” 42 Iyesu ika tondawa ka iyapana ropani kawaya e sumamupu.

Copyright information for `GDN