John 15

Nu Iyanuga Kerarai Apunai ka Iyesu

Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai waigugu were ade tadebu, wagubu ke; “Nau ka ripa ‘waeni’ ko nau Mamai e ka ripa ki kwayubapiyau apunai. Nau ragini mibai eba kiroto ki ka nau Mamai nau ragini ki purupoto isiyapoto. Ko nau ragini mibai kiroto ki ka e nau ragini ki meyoto warapoto taniyagisi manako mibai kawaya daganani ewa kiroto. Ko wiyo, nau yonani nidibuwani ki pokaiya ka wi nuwaga notaga ororeya mena taniwena. Wi nau mete ewapuru eyaka mena idiwoi ki ka ade nau wi mete ewapuru eyaka mena idiwomu. Ripa ragai mosi naureya kaiyarayagisi ki ka e mibai eba kiroto. Ko ragai ki ripa naureya tondono ki ka e mibai kiroto. Ki maba, wi wibo mena idiwoi ki ka wi mibiga eba kiroto. Ko wi nau naurineya idiwoi ki ka wi mibiga kiroto.”

Iyesu inako wagubu ade wagubu ke; “Ripa eya ka nau ko wi ka nau ragi-niyoma. Iyapana nima nau naurineya nau mete eyaka mena idiwomu ade nau e mete eyaka mena idiwomu ki ka e mibai kawaya daganani kiroto. Ko wi nau kamadisinimuri nau naurineya eba idiwoi ki ka wi wibo kasiyaraga pokaiya gwede mo kwaiwagi ki mibai eba wenapoto. Iyapana nima nau mete ewapuru eyaka mena eba idiwomu ki apunai bo ridai ka ripa ragai gwiya-mupu surawena ki maba surayagisi manako ewa tepomoto mata pasumoto. Wi nau mete ewapuru eyaka mena idiwomu ade nau yonani suwagubuwani ki wainapumuri wi rabinagau suroto tawayagisi ki ka wi gwede mosi nene wainapiyamu ki wi nau Mamai simuri manako wi badidi simupu ki kuduba e uburoto wi negeni. Wi mibiga inako kiroto ki ka wi nau yonani mibai wainapiyamu kwaiwagamu ragidai manako nau Mamai e si wi pokagere kawayayagisi. Nau Mamai kawaya daganani nau nota kwarikwarisisiniyau ki maba nau wi mete kawaya daganani nota kwarikwarisiniyakani ki pokere wi inako idiwoi ki ka nau maramara wi nota kwarikwarisiniyoni tondoni. 10 Nau Mamai e umunui nau wadakani ki pokere e nau nota kwarikwarisisiniyau. Ki maba, wi nau gorani tapuwani ki makeya makeya kwaiwogoi ki ka nau wi maramara inako mete nota kwarikwarisiniyoni tondoni.

11 Nau yona yau nidibuwani da wi nau pokanere mibi mamamai deni mena wainapamana idiwana ki nana. 12 Nau gorani tapuwani ka yau kena; Nau wi nota kwarikwarisiniyakani ki maba wi inako mete denideni nota kwari-kwarisiwogoi ade kwayuba kasiwara-iwogoi idiwoi. 13 Iyapana nima e kowaiyoma kawaya daganani nota kwarikwarisitamiyau ki ka e eya midi kwakwarepui ki tagararapoto ade e kowaiyoma nene poyagisi ki mete baganai. E nuwaiya po muyo ki pokere e inako kwaeyagisi. 14 Wi nau nidi-buwani ki makeya makeya kwaiwogoi idiwoi ki ka wi nau kowaniyoma mibai. 15 Nau bigabiga ragidai wi eba nidiyakani ko nau kowaniyoma mibai wi nidiyakani. Bigabiga apunai ki e kawai ki notai e eba kataiya. Ko nau Mamai badidi sidibu ki yonai kuduba nau wi nidibuwani kataigubu kewo-wena ki pokere wi ka eba bigabiga ragidai ko wi ka mibai nau kowani-yoma. 16 Wi eba nau winesinimpu ko nau wi winenibuwani da wi kaiwagi maramara idiwana kaiwana ki mibai wi rabinagau kimono manako wi nau sini pokaiya gwede mo nene iwagi ki kuduba ka nau Mamai uburoto wi negeni. 17 Ki pokere, nau gorani negeyakani ka yau kena; Wi deni deni nota kwarikwarisiwogoi ade kwayuba kasiwaraiwogoi idiwoi.”

Iyapana baitagisi nu girinimoto pasunimoto

18 Iyesu inako wagubu, ade tadebu, wagubu ke; “Nau tagararasiniyamu ragidai baitagisi wi girinimoto pasuni-moto ki wi wainapumuri da mu naiya nau mete inako girisinimawa pasusini-mawa. 19 Wi mu mete ewapuru idimpena ki ka mu wi diriwaga kwaetagumpena. Ko nau wi winenibuwani da wi waira yau notai ki kamadamana ki nana suwagu-buwani ki pokere karako ka iyapana ki mu nuwamugu wi pa mena. 20 Nau naiya mena nidibuwani da bigabiga apunai eba uburoto e kawai ki raurupoto. Nau nidibuwani ki mibai wi wainapumuri; Iyapana nau girisinimupu ki ka mu wi mete girinimoto ade nau suwagubuwani ki nau umununi mu wadumupu ki ka wi iwagi ki wi umunuga mu mete yadini. 21 Wi ka nau nene ki pokere mu berokoi kuduba ebo ebo wi bamagau kwae-tagisi. Mu nau Tonosinibu Apunai kataitagumpena ki ka mu inako eba kwaetagumpena ko mu eba kataimugu eyo ki pokere mu inako kwaetagisi. 22 Nau mu bamamugu eba bausugubena ade nau Mamai e yonai mu eba tadebena wainampena ki ka mu eba paerempena bita wadumpena. Ko nau tadebuwani ki mu wainamupu kewowena ko mu nau yonani ki eba mibimupu ki pokere mu beramaga berokoi ki denai mu nawana-maga tondau. Mu denai ki baibigapa-mana yawatai mo pa mena. 23 Iyapana nima nau girisiniyau ki ka e eba nau mena girisiniyau ko e ka nau Mamai mete giripiyau. 24 Nau matakira kawaya kawaya mu paunamugu kwaesugu-buwani. Naiya ka iyapana mosi nau kwaesugubuwani ki kwaitana mo eba kwaewena. Nau matakira ki eba kwae-sugubena ki ka mu beramaga berokoi ki denai mo mu eba wadumpena. Ko karako nau matakirani ki mu mubo yabumugere emupu kewowena ki pokere mu beramaga berokoi ki denai mu yadini. Mu nau girisiniyamu ade nau Mamai mete giripiyamu, 25 ko ki ka oragai apunai Mosisi oka tapu ki mibai wenawagana ki nana. Oka ki wagubu ke; ‘Mu ka nau pa asusu girisinimawa.’

26 Nau Mamai bameya bausugani ki ka nau uburani nau Mamai e eya Keyai Mibai Tanai Bagi Kawaya e bameya tondau ki wi Waitaga tonopani da e wi bamagau baiyagisi manako nau yonani kuduba ki yagisi matara. 27 Nau upini kerarai birikapuwani makeya yabedekeya da karako ka wi maramara nau mete idiweya ki pokere wi mete kina nau yonani ki naigida mena iwogoi iwoi.”

Copyright information for `GDN