John 18

Iyapana Iyesu wadumupu kayatagubu

(Mateyu 26:47-56; Maki 14:43-50; Ruki 22:47-53)

Iyesu Mamanuga God bameya guriguriwena kewowena manako kipu ubupu e tadeyau kabukabuwa ragidai mete waratapu tawana ki kamadumpu kayatagubu awana marai munta mo si ka Kidoni purumupu manako papasi buridere tawana mo bautagubu. Wata ki ka Iyesu yogoi tapu apunai Diyudiyasi ki e mete kataiya. Naiya mena ka Iyesu mara ropani kawaya e tadeyau kabukabuwa ragidai mu mete ika idiwa. Apunu Diyudiyasi karako piyara ragidai ade iyapana dai ki Parisi ragidai ade Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu tonotampu ki bananatapu mete wata ki kayatagubu. Mu siwe beumpu ade ta yo kepata mete tempu bautagubu. Iyesu bameya gwede mosi badidi ewa wenawagana ki kuduba e kataiya ki pokere yawira ragidai ki bautagubu ka e kanibu mu yabaramugu ubupu manako manutapu, wagubu ke; “Wi nima kwaenepiyamu iwu?”

“Nu ka Iyesu, tawana Nasareta apunai ki e kwaenepemei.”

Mu inako tagubu manako Iyesu denai wagubu ke: “Nau yau kena.”

E yogoi tapu apunai Diyudiyasi ika piyara ragidai mu paunamugu uburawa.

Iyesu yona denai inako wagubu wainamupu ka iyapana ki kudu taga-mugere danatagubu gwempu wairau ukwampu. Ko Iyesu kawareya mu ade manutapu, wagubu ke; “Wi nima kwaenepiyamu iwu?”

E inako wagubu, manako mu ade tagubu ke; “Nu ka Iyesu, tawana Nasareta apunai ki e kwaenepemei.”

Ko Iyesu denai mu tadebu, wagubu ke; “Nau ororeya mena nidibuwani da ‘Nau yau kena’, ki pokere wi nau kwaenesiniyamu iwu ka baganai ko nau kowakowaniyoma yau mu kamadita-muri kayatagisi. (E yona ki wagubu mibai ka e naiya e Mamai badidi sibu ki mibai wenawagana ki nana. E naiya e Mamai sibu, wagubu ke; ‘Iyapana kuduba tegebi ki eyaka mena mo nau eba wadubuwani kaupuwani.’)

10 Ki makeya ka apunu Saimoni si daikere ka Pita e kerebai wadubu iyara apunai mosi minibu manako e wenagui garu deneya mebu puru. Apunu ki bidara wadubu e ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawai-maga e bigabigai apunai mosi si ka Marukasi. 11 Ko Iyesu wirawena apunu Pita sibu, wagubu ke; “Kau kerebagi wadi ade wateya tari. Nau Mamai nau makari bananapana sisiyai sidibu ki nau karako bananapani ko yawata ki kau eba bodapi.”

Mu Iyesu wadumupu apunu Anasi bameya bautagubu

12 Piyara ragidai mu kawaimaga mete kina ade yawira ragidai dai ki mu kaimpu Iyesu wadumpu dokodoko e idai umamupu, 13 manako wadumpu apunu Kaipasi e memenaguwai si ka Anasi tawaiya kayatagubu. Kwamura ki makeya ka apunu Kaipasi Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga tondawa. 14 E naiya Diyu ragidai inako tadebu, wagubu ke; ‘Nu kuduba popoigamu ki ka eba baganai, ko iyapana mosi nu kuduba nene poyagisi ki ka bagi kawaya.’

Apunu Pita Iyesu nene wagubu gogagoga

(Mateyu 26:69-70; Maki 14:66-68; Ruki 22:55-57)

15 Apunu Saimoni si daikere ka Pita ade Iyesu e tadeyau kabukabuwa apunai mosi ki Iyesu eweya weki gwaiya kayatagubu kaiwa. Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga ki Pita waretai ki e kataiya ki pokere mu apunu kawai ki e tawaiya bautagubu ka Pita waretai ki Iyesu eweya tawa ki yapu, 16 ko Pita e eya ka ika gari tagaiya uburawa. Pita e waretai ade wirawena matarau bauwena manako munu ridai mosi ika gari katamurui dagura uburawa ki sibu manako ewa kanibu Pita wadubu gari rabineya kebomupu. 17 Mu kebomawa ka munu ridai ki Pita empupu manako sibu, wagubu ke; “Kau ka mu wadumpu apunai ki e kowakowai mosi diyayai eminiyakani.”

Ko Pita e midi minibu, wagubu ke; “Ae, nau pa mena.”

18 Ki ka nusuru kawaya ki pokere apunu kawai ki e bigabigaiyoma imatau mata mo pasumpu ika mata emi-tamiyawa idiwa manako Pita ika bau-wena ka e mete kina kanibu mata empiyawa.

Mu Iyesu siyamawa wirawira

(Mateyu 26:59-66; Maki 14:55-64; Ruki 22:66-71)

19 Mamanuga God bameya dobo-piyamu ragidai mu kawaimaga ki e ubupu Iyesu yona badidi iyapana tadeyawa ki nene e manupiyawa ade e tadeyau kabukabuwa ragidai mu sisiya-maga mete kina e siyana ki nana manu-piyawa. 20 Ko Iyesu denai wagubu ke; “Nau yona weki gwaiya mo eba suwege-keya ko guriguri tawai rabineya ade Mamanuga God e Tawai ki rabineya ka nau iyapana kuduba mu paunamugu uburekeya yona matarau mena suwege-keya. 21 Ki pokere kau gwede nana nau inako manusiniyei? Nau wainasinimawa ragidai ki mu mena manutami. Nau badidi tadeyekeya ki kuduba mu katai-mugu ki pokere mu tagisi.”

22 Iyesu yona ki wagawa makeya ka apunu kawai ki e bigabigai apunai mosi ika Iyesu madaneya uburawa ki Iyesu kwanabeya minibu manako sibu, wagubu ke; “Kau Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga inako eba siyowa.”

23 Ko Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Nau yona mo paerepuwani suwagu-buwani ki kau sisiya ki iyapana yau kuduba matarau tade da mu waina-pomoto. Ko nau yona mibai suwagu-buwani ki kau badidi pokere nau susinibi?”

24 Mu yonamaga kewowena ka apunu Anasi ubupu Iyesu wadubu Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga Kaipasi bameya tonopupu ko e idai umamupu ki taburubai mu eba rikamupu.

Pita Iyesu nene ade wagubu gogagoga

(Mateyu 26:71-75; Maki 14:69-72; Ruki 22:58-62)

25 Ki makeya ka apunu Pita ika mata empiyawa tondawa manako iyapana dai ki e simupu, tagubu ke; “Nu wainapemei da kau ka mu wadumupu apunai ki e waretai mosi.”

Ko apunu Pita denai wagubu gogagoga, wagubu ke; “Ae, nau ka eba e mete iweya.”

26 Mu Iyesu wadamawa makeya ka apunu Pita Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga e bigabigai apunai mosi e wenagui mebu puru, ko karako ka apunu ki e rakarakai mosi Pita empupu manako sibu, wagubu ke; “Mu apunu ki buri wadamawa wateya ki ka nau kau mete ika emini-buwani wainapakani.”

27 Ko Pita ade wagubu gogagoga manako ki makeya ka e kokoroku wagubu wainapupu.

Iyesu kaiwawo Pairasi yabareya ubupu

(Mateyu 27:1-2, 11-14; Maki 15:1-5; Ruki 23:1-5)

28 Nawaru puruwena didiburu mena ka iyapana ki Iyesu wadumpu apunu Kaipasi tawai ki kamadumpu manako piyara ragidai mu kawaimaga e tawaiya kayatagubu. Ika bautagubu ka Diyu ragidai tawa ki rabineya eba kaimupu ko mu ika imatau ubumawa mibai ka mu wainamupu da mu tawana kwaiyanai ragidai ki mu tawamugu kaiwoto ki ka mu bigi tageni manako mu ewa ‘Mamanuga God Nu Raurunibu Poragai’ ki eba kupomoto. 29 Mu inako wainapamawa ki pokere tawa ki apunai si ka Pairasi ubupu mu bamamugu matarau bauwena manako manutapu, wagubu ke; “Apunu yau berokoi badidi kwaewena emupu were e kirapiyamu?”

30 Ko mu denai tagubu ke; “E berokoi mo eba kwaewagubena maba ki ka nu e asusu eba wadumpena kau bamageya baigumpena ko e berokoi kwaewena ki pokere nu e wadimipi kau bamageya baigibi.”

31 Mu inako tagubu ki pokere apunu Pairasi denai wagubu ke; “Wi wibo wadumuri kaiwagi manako wi wibo goraga badidi wagau ki pokaiya e makeya makeya wade supasupa-pumuri.”

Ko Diyu ragidai ki denai tagubu ke; “Nu ka ororeya mena nu nubo goranuga pokaiya e paerei ki wadimipi supasupa kewowena ko e paerei ki denai e mini-mana poyo ki kasiyarai ka piyara ragidai wi bamagau ko eba nu bamanugu.”
32 (Iyesu naiya badidi maba powagana sisiyai wagubu ki mibai karako wenawena yau kena.)

33 Apunu Pairasi wirawena e tawai rabineya ade kanibu manako wirawena Iyesu empupu sibu, wagubu ke; “Diyu ragidai mu Kaiwawomaga kau baganai bo?”

34 Ko Iyesu denai wagubu ke; “Nau yonani ki nuwagibi ki kau kaubo yabarageya nuwagibi bo iyapana dai kau nidimupu were nuwagibi?”

35 Ko apunu Pairasi denai wagubu ke; “Nau ka eba Diyu ragidai wi iyapanaga ko kau kiya iyapanagiyoma ade Mama-nuga God bameya dobopiyamu ragidai mete kina mu kau wadinimpu nau idani rabineya tamunimpu. Ki pokere, kau berokoi badidi kwaenugibi ki kau matarau nau kabuwasini.”

36 Apunu Pairasi inako wagubu, manako Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Nau ka eba waira yau e kaiwawoi. Nau waira yau kaiwawoi tondibena ki ka nau kowakowaniyoma karako bau-tagumpena taburuba pokaiya uma-sinimpu yau purumpena manako Diyu ragidai nau eba wadisinimpena. Nau ka eba waira yau nene kaiwawosugu-buwani.”

37 Iyesu inako wagubu ki pokere apunu Pairasi e ade manupupu, wagubu ke; “Kau mibai kaiwawo ki karako matarau nuwagi da nau wainapani.”

Ko Iyesu denai e sibu, wagubu ke: “Ena, kau ki kei nuwegei. Nau iyapana yona mibai tadeyana ki nana waira yau kawareya kawapuwani ki pokere yona mibai wainapiyamu ragidai ki mu ka nau yonani ki mete wainapiyamu.”

38 Iyesu yona ki wagubu ka apunu Pairasi ubupu e ade manupupu, wagubu ke; “Ko yona mibai ka gwede?”

Apunu Pairasi Iyesu powagana yonai wagubu

(Mateyu 27:15-31; Maki 15:6-20; Ruki 23:13-25)

Apunu Pairasi yona ki wagubu ade wirawena matarau ade bauwena, manako Diyu ragidai tadebu, wagubu ke; “Apunu ki berokoi kwaewena ki mibai mo nau eba bananapuwani.
39 Ko wi bususuga ka ‘Mamanuga God Raurunibu Poragai’ ki kawareya iyapana mo diburawena ki e si iwagi manako nau dibura gudui kwaipani da dibura apunai ki baiyagisi kayayagisi. Ki pokere, wi nuwagau nau karako Diyu ragidai wi Kaiwawoga yau tonopani da e baiyagisi matarau kayayagisi bo?”

40 E inako wagubu ko mu denai mu bonanamaga ragiragi kawaya tagubu ke; “Eba eyo ko kau apunu Barabasi tonopi da e baiyagisi kayayagisi.” (Apunu Barabarasi e ka apunu yawiyawirai mosi ki pokere diburawena.)

Copyright information for `GDN